REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de examen, respectiv a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor

Probleme:

 1. Dispozitii generale
 2. Organizarea si desfasurarea examenelor de cariera, precum si a examenelor de admitere la cursurile de cariera si a examenelor de absolvire ale acestora
 3. Depunerea si solutionarea contestatiilor
 4. Dispozitii finale
 5. Structura cursurilor de cariera organizate in MAI
 6. Anexe si modele in vederea desfasurarii activitatilor de organizare si examinare (Tabel nominal, P.V. cu rezultatele obtinute la examen, Tabel centralizator cu rezultatele obtinute, Tabel nominal privind candidatii care nu s-au prezentat, s-au retras ori au fost eliminati, Graficul desfasurarii examenului, Borderou cu predarea lucrarilor scrise, Borderou de consemnare a notelor sau punctajelor acordate.)OBIECTIVE  OPERAŢIONALE:

 • După parcurgerea acestei teme, cursantul va fi în măsură să:

– să cunoască organizarea si desfasurarea examenelor de cariera, precum si a examenelor de admitere

la cursurile de cariera si a examenelor de absolvire ale acestora;

– să cunoasca procedura de depunerea si solutionarea contestatiilor;

– să se familiarizeze cu structura cursurilor de cariera organizate in MAI.

– sa cunoasca modul de intocmire a documentelor privind organizarea si desfasurarea examinarilor

 1. I. DISPOZITII GENERALE

 • Cursurile de cariera la care se organizeaza examene de admitere si de absolvire, sunt prevazute in Ghidul Carierei politistilor si cadrelor militare din MAI reglementat prin OMAI 69/2009
 • Examenele de cariera se organizeaza cu scopul evaluarii abilitatilor, pregatirii si competentei cursantilor, atat teoretic cat si practic, in exercitarea si cunoasterea atributiilor ce le revin conform specialitatii, pe linia de munca profesionala in care-si desfasoara activitatea sau in vederea acordarii unor grade profesionale sau militare.
 • Normele comune privind organizarea examenelor de admitere cat si a celor de cariera, in urma absolvirii cursurilor aferente se vor aplica atat politistilor cat si cadrelor militare conform procedurii.

II. Organizarea si desfasurarea examenelor de cariera, precum si a examenelor de admitere

cursurile de cariera si a examenelor de absolvire ale acestora

Definitie

Promovarea examenelor de cariera organizate in MAI permite obtinerea/acordarea, in conditiile legii, a gradului profesional de chestor de politie, a gradului de general de brigada, respectiv a gradului de plutonier adjutant si a gradului de maistru militar clasa I.

Examenele se organizeaza de catre inspectoratele generale/similare pentru personalul propriu, respectiv de catre Institutul de Studii pentru Ordine Publica pentru personalul Comenduirii Garnizoanei.

Exceptati de la examenul organizat in vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie comisarii-sefi de politie care au dobandit titlul stiintific de doctor in specializarile corespunzatoare cerintei postului

II.A Examenele de cariera organizate in MAI conform ordinului MAI 69/2009 ce

reglementeaza ghidul carierei politistilor si cadrelor militare din aceste structuri

sunt urmatoarele:

a) examenul in vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie;

b) examenul in vederea acordarii gradului militar de general de brigada;

c) examenul in vederea acordarii gradului militar de plutonier adjutant;

d) examenul in vederea acordarii gradului militar de maistru militar clasa I.

 1. Probele examenului de absolvire a cursurilor de capacitate, cursurilor de perfecţionare în specialitate în vederea obţinerii gradului de maior / locotenent – comandor, precum şi cele din cadrul examenelor de carieră în vederea obţinerii gradelor de maistru militar clasa I / plutonier adjutant sunt următoarele:
 • lucrarea de absolvire a cursului în domeniul specialităţii candidatului – se susţine oral în faţa subcomisiei
 • examenul privind pregătirea de specialitate – se sustine sub forma scrisa
 • securitate naţională şi ordine publică – scris

Temele lucrărilor de absolvire ale cursurilor se aleg de către participanţi din lista transmisă de către unităţile organizatoare sau pot fi propuse de candidaţi, ţinând cont de specificul activităţilor profesionale desfăşurate, se avizează de instituţiile organizatoare, respectiv  unităţile în beneficiul cărora se organizează cursurile de carieră, de capacitate profesională / capacitate şi de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea / acordarea unor grade profesionale / militare, prevăzute la art. 6 alin. (5), litera a), respectiv la art. 8 alin. (5), litera a) din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI şi se aprobă pentru susţinere de către  preşedintele comisiei.

Îndrumătorii pentru elaborarea lucrărilor de absolvire ale cursurilor se aleg dintre cadrele didactice din instituţiile de învăţământ, specialiştii din unităţile de provenienţă sau cei din unităţile Aparatului central al MAI, instituţiile şi structurile aflate în subordinea / coordonarea MAI, şi se aprobă de preşedintele comisiei de examen.

Lucrările de absolvire a cursurilor, însoţite de referatele îndrumătorilor se înaintează preşedintelui comisiei în timpul stabilit de acesta şi se susţin în cadrul examenului.

 1. Probele din cadrul examenelor de absolvire a cursurilor pentru schimbarea specialităţii / profilului de muncă sunt următoarele:
 • pregătire în noua specialitate – scris şi oral sau practic, după caz
 • securitate naţională şi ordine publică – scris.

Probele din cadrul examenelor de absolvire a cursurilor de management se prevăd în planurile de învăţământ ale acestora.

II.B DESFASURAREA EXAMENELOR DE CARIERA SI DE ADMITERE

 • Subiectele pentru probele de examen şi baremele de corectare / apreciere şi notare se elaborează de subcomisii şi se aprobă de către preşedintele comisiei.
 • Pentru fiecare subiect se elaborează grila de corectare / apreciere şi notare.
 • Baremele, respectiv grilele de apreciere, se afişează prin grija secretarului comisiei de examen imediat după aplicarea subiectelor scrise, respectiv după încheierea probei.
 • Durata fiecărei probe se stabileşte prin documentele de organizare şi desfăşurare a cursurilor.
 • Probele scrise în cadrul examenelor se elaborează în cel puţin 2 variante şi constau în soluţionarea unor probleme teoretice şi / sau practice în limita a maximum 3 ore.
 • La probele de evaluare orală vor fi întocmite (şi extrase individual) bilete cu minim 2 întrebări din conţinutul disciplinei respective, iar numărul acestora va fi cu cel puţin 3 mai multe decât numărul participanţilor.
 • Verificarea în cadrul probelor practice se desfăşoară conform specificului conţinutului disciplinei evaluate, pot conţine simulări, exerciţii practice, rezolvări de speţe, jocuri de rol etc.
 • Lucrările scrise se secretizează, înainte de comunicarea subiectelor, de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei, după care se aplică ştampila unităţii organizatoare.
 • Din  momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii pot părăsi sala şi în situaţii de urgenţă, caz în care aceştia vor fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de examen ori de către unul dintre supraveghetori.
 • După corectarea tuturor lucrărilor scrise, acestea vor fi deschise în plenul comisiei / subcomisiei.
 • Verificarea lucrărilor scrise se face de către cel  puţin 2 membri ai comisiei / subcomisiei. În cazul în care diferenţa la acordarea notei este mai mare de 1 punct, lucrările se reverifică în prezenţa preşedintelui comisiei / subcomisiei, hotărârea acestuia fiind definitivă.

 1. III. DEPUNEREA SI SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

 • Confrom reglementarilor si prevederilor prezentului Regulament, se pot contesta doar notele obtinute in mod individual, la propriile lucrari. Contestatiile se vor depune in scris secretarului comisiei, in termen de maxim 24 de ore de la anuntarea rezultatelor si se vor solutiona in acelasi timp mentionat mai sus de la depunerea acestora de catre comisia abilitata.
 • Contestatiile se vor solutiona in plenul comisiei de examen, iar hotararea presedintelui acesteia este definitiva.

In ceea ce priveste nota acordata la examenul initial si cea in urma depunerii contestatiei, poate fi marita sau micsorata de catre comisia  care analizeaza lucrarea, aceasta urmand a ramane definitiva dupa solutionarea contestatiei.

Hotararea comisiei de solutionare a contestatiilor se va consemna intr-un proces verbal intocmit de secretarul comisiei, urmand a fi semnat de catre membri si secretarul acesteia urmand ca rezultatele finale ale tuturor lucrarilor sa fie aduse la cunostinta participantilor la examen prin afisare la sediul institutiei de invatamant unde acesta s-a organizat.

 1. IV. DISPOZITII FINALE

Modul de desfasurare si organizare a examenelor si comisiilor

 • Examenele de cariera precum si examenele de admitere si de absolvire a cursurilor de cariera se vor desfasura conform graficelor elaborate de catre comisiile de examen.
 • Institutiile de invatamant organizatoare vor asigura toate conditiile necesare in vederea desfasurarii in bune conditiuni a tuturor acestor activitati (spatii de lucru, supraveghere tehnico-administrativa, materiale necesare, paza, etc.)

 1. V. STRUCTURA cursurilor de carieră organizate în Ministrul Administraţiei şi Internelor
 • Cursurile de carieră organizate în Ministerul Administraţiei şi Internelor vor avea următoarea structură-cadru:

a) datele de identificare a programului cursului de carieră:

– tipul de curs – conform clasificării prevăzute de Ghid;

– specializarea, profilul de muncă, specialitatea şi ocupaţia, precum şi codul COR/codul clasificării interne a ocupaţiei, dacă este cazul;

– forma de desfăşurare: zi, cu frecvenţă redusă, la distanţă, la locul de muncă, modular – cu precizarea formelor care îl compun;

b) condiţiile de acces:

– grad profesional/militar şi/sau funcţie, dacă este cazul;

– vechime în MAI, în profilul de muncă/specialitate sau în funcţii de conducere, dacă este cazul;

– competenţe/abilităţi specifice (ex. abilităţi de cunoaştere a unei limbi străine la un anume nivel);

– calificări etc.;

c) obiectivele exprimate în competenţele profesionale ce urmează sa fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul cursului de carieră (în concordanţă cu standardele ocupaţionale, dacă sunt elaborate);

d) durată şi serii (se stabilesc perioadele concrete de desfăşurare şi numărul seriilor de cursanţi);

e) locul de desfăşurare;

f) forme de organizare a cursului de carieră (se pot alege şi combina următoarele forme: compact / modular / la distanţă / la zi / cu frecvenţă redusă / stagiu de pregătire la locul de muncă)

h) public ţintă (descriere succintă din punct de vedere numeric şi al atribuţiilor profesionale);

i) evaluarea cursului (se descrie pe scurt, dacă este cazul, dacă acel curs are prevăzut sau nu examen de admitere, cum va fi realizată evaluarea finală sau absolvirea, de către cine);

j) resursele necesare desfăşurării programului cursului de carieră:

–  resurse umane (distinct pentru pregătirea teoretică, pregătirea practică, stagiul la unităţi);

– resurse materiale;

 • Structura-cadru se stabileşte de către:

a) instituţiile organizatoare;

b)instituţiile organizatoare împreună cu unităţile în beneficiul cărora se organizează cursurile pentru iniţierea în carieră prevăzute la art. 6 alin. (5), litera a), respectiv de capacitate profesională / capacitate şi de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea / acordarea unor grade profesionale / militare, prevăzute la art. 8 alin. (5), litera a) din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI, dacă este cazul.

 • În vederea organizării şi desfăşurării activităţilor de pregătire, unităţile prevăzute la art. 1, conform atribuţiilor,  întocmesc următoarele documente:

a) graficul activităţilor de pregătire

b) planul de învăţământ al cursului, document în care sunt specificate următoarele elemente:

– descrierea succintă a seriei / seriilor şi publicului ţintă (perioadele desfăşurării cursurilor şi câteva caracteristici ale publicului ţintă de tip: omogen / eterogen ca experienţă profesională, provenienţă, atribuţii, competenţe etc.);

– obiectivele cursului. Obiective generale sau obiective formulate în termeni de competenţe, dacă există standarde ocupaţionale);

– disciplinele / categoriile de pregătire şi bugetul de timp alocat. Se va specifica bugetul de timp alocat pentru fiecare disciplină / categorie de pregătire, repartizat pe: expuneri, seminarii (dezbateri), lucrări practice, alte forme de desfăşurare;

– evaluarea (perioada concretă de desfăşurare a examenelor, probele de evaluare);

c) programa analitică a disciplinelor / categoriilor de pregătire, document de planificare în care sunt specificate următoarele elemente:

– denumirea disciplinei / categoriei de pregătire (cu precizarea „Programa este anexă la Planul de învăţământ nr.______”);

– numărul de ore alocate;

– obiectivele disciplinei / categoriei de pregătire;

– conţinutul disciplinei / categoriei de pregătire (titlurile temelor, cu descrierea între paranteze a câtorva elemente de conţinut, bugetul orar alocat fiecărei teme, pe tipuri de activităţi, titularul sau titularii. Exemplu: „Grupul educaţional” (definiţie, dimensiuni, caracteristici, metode de cunoaştere), 6 ore, din care: 2 ore expunere, 2 ore aplicaţii practice, Comisar-şef Ionescu Teodor);

– metodologia didactică (se enumeră metodele şi mijloacele de învăţământ necesare desfăşurării activităţilor);

– strategii evaluative – se stabilesc de către titular / titulari. Exemple: întocmirea de portofolii, evaluare pe parcurs prin diferite tipuri de teste, evaluare sumativă, alte metode de evaluare stabilite de titular, în funcţie de specificul disciplinelor / programelor de pregătire);

– bibliografia (poate fi împărţită în obligatorie şi facultativă);

– date privind persoanele care au întocmit, avizat, aprobat, avizul comisiei metodice;

d) suportul de curs sau ansamblul de teme aprobate, în format electronic şi pe suport de hârtie, prezentările PowerPoint aferente, în format electronic;

Temele vor fi întocmite de către titularul / titularii disciplinelor / programelor de pregătire aprobate şi vor avea următoarea structură:

–  titlul temei;

– structura temei (descrierea succintă a ideilor principale / problematicilor care vor fi dezvoltate teoretic şi aplicativ);

– obiective operaţionale (vor fi descrise comportamentele măsurabile şi observabile manifestate de cursanţi la finalul activităţii);

– conţinutul temei (vor fi descrise pe larg ideile principale / problematicele menţionate în structura temei, cu împărţirea conţinutului pe elemente teoretice şi practic aplicative, pentru temele care au prevăzute astfel de ore). Partea aplicativă va conţine studiile de caz şi rezolvarea lor, exemplele, exerciţiile concrete propuse cursanţilor, chestionarele şi alte instrumente folosite, descrise pe larg, cu menţionarea scopului fiecărei activităţi de instruire propusă. Pot fi menţionate şi descrise, pe scurt, temele de studiu individual / pe grupe de lucru);

– bibliografia (sursele pe baza cărora a fost elaborat conţinutul temei ori se poate extinde studiul individual);

– date privind persoanele care au întocmit, avizat, aprobat tema, avizul comisiei metodice;

e) planificarea  săptămânală  sau lunară, după caz.

 • Documentele de organizare şi desfăşurare a activităţilor de pregătire, prevăzute la art. 2, vor fi întocmite astfel:

a) de către instituţiile de învăţământ în cazul: graficului activităţilor de pregătire şi planificării semestriale / lunare / săptămânale / orare, după caz;

b) de către instituţiile de învăţământ şi instituţiile organizatoare / unităţile în beneficiul cărora se organizează cursurile de carieră, prevăzute la art. 6 alin. (5), litera a), respectiv la art. 8 alin. (5), litera a) din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI în cazul: planului de învăţământ al cursului, programei analitice a disciplinelor / categoriilor de pregătire şi suportului de curs.

 • În cazul activităţilor de pregătire cu durata de minim 3 zile şi maxim 2 săptămâni, se vor întocmi următoarele documente de învăţământ (cu excepţia activităţilor realizate în colaborare cu parteneri străini, în care documentele şi programul pot fi propuse de aceştia):

a) graficul activităţilor de pregătire

b) planificarea tematică a cursului / activităţii de pregătire, document care va cuprinde următoarele elemente:

– denumirea cursului / activităţii de pregătire;

– durata, perioada desfăşurării şi publicul ţintă;

– obiectivele generale ale cursului / activităţii de pregătire;

– conţinutul tematic al cursului / activităţii de pregătire (vor fi detaliate, pe zile şi ore,

temele care se prezintă şi titularii lor);

c) suportul de curs sau ansamblul de teme aprobate, în format electronic şi pe suport de hârtie, prezentările PowerPoint aferente, în format electronic;

Precizările de la art. 2 lit. d). se vor aplica în mod corespunzător.

 • Documentele de organizare şi desfăşurare a activităţilor de pregătire, prevăzute la art. 4, vor fi întocmite astfel:

a) de către instituţiile de învăţământ în cazul graficului activităţilor de pregătire;

b) de către instituţiile de învăţământ şi instituţiile organizatoare / unităţile în beneficiul cărora se organizează cursurile de carieră, prevăzute la art. 6 alin. (5), litera a), respectiv la art. 8 alin. (5), litera a) din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI în cazul: planificării tematice a cursului / activităţii de pregătire şi suportului de curs.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.