PROCEDURĂ privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei candidaţilor M.A.I.

  CONŢINUTUL PROCEDURII

1. SCOP:

Scopul acestei proceduri este:

a) stabilirea unui set unitar de reguli privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei pentru admiterea la cursurile monitori „O.N.U.” şi „EUPOL” ;

b) stabilirea responsabilităţilor, privind instructajul întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestei activităţi.

2. DOMENIU:

Procedura se aplică de către instructorii de poliţie nominalizaţi din cadrul Catedrei pregătire misiuni internaţionale pentru a desfăşura activităţi cu ocazia selecţiei candidaţilor pentru admiterea la cursurile organizate în vederea participări la misiuni de menţinere a păcii ;

 

3. REFERINŢE NORMATIVE:

1.Norme metodologice privind selecţionarea, pregătirea, încadrarea şi trimiterea personalului M.A.I. să desfăşoare misiuni în străinătate nr. 111424 / 2001

2.Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69 din 28 aprilie 2009, pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 312 din 12 mai 2009;

3.Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de examen, respectiv a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;

4.Instrucţiuni M.A.I. nr. 786/2002 privind Corpul instructorilor militari din instituţiile de învăţământ ale M.A.I, ;

5.Instrucţiuni M.A.I. nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului M.A.I ;

6.Graficul programelor de formare continuă pentru personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor;

7.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică;

8.Regulamentul de ordine interioară a Institutului de Studii pentru Ordine Publică.

4. DESCRIEREA PROCEDURII:

4.1. Organizarea selecţiei

 1. numirea comisiei de testare în vederea selecţiei se face în baza dispoziţiei directorului I.S.O.P.
 2. prezenţa candidaţilor se face pe baza tabelelor aprobate şi înaintate de D.F.I.C. În ziua stabilită pentru selecţie acestea sunt afişate la avizier cu indicarea locaţiei unde se va susţine proba de examen;
 3. secretarul comisiei de testare va efectua prezenţă candidaţilor precum şi instructajul acestora;
 4. dacă proba în vederea selecţiei se va susţine în mai multe săli/clase instructajul este obligatoriu să se desfăşoare pentru toţi candidaţii în acelaşi timp şi în aceiaşi sală;
 5. dispunerea candidaţilor în săli/clase se va face astfel încât să se asigure un spaţiu liber între aceştia;
 6. supravegherea în sală va fi asigurată de personal didactic, având ca discipline de predare altele decât cele vizate de probele de testare;
 7. numărul supraveghetorilor trebuie să respecte proporţia de 1:25 faţă de numărul candidaţilor.

 

4.2. Desfăşurarea selecţiei

Cu ocazia instructajului preşedintele comisiei va face următoarele precizări:

 •  
  1. nu va participa la testare candidatul care nu poate face dovada identităţii pe baza următoarelor documente: legitimaţie de serviciu sau carte de identitate;
  2. verificarea concordanţei dintre datele personale trecute pe lucrarea scrisă şi candidat se face pe baza documentelor menţionate înainte de secretizarea lucrării (de către candidat) şi aplicarea ştampilei „Examen” a I.S.O.P. de secretarul comisiei de testare;
  3. pe parcursul desfăşurării probei candidaţii vor avea telefoanele mobile închise;
  4. după comunicarea subiectelor şi până la expirarea timpului acordat, colaborarea între candidaţi, prezenţa sau folosirea unor surse de informare, atrag după sine îndepărtarea din probă;
  5. pentru consemnarea rezultatelor se va folosi pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră.

Folosirea unei alte culori pentru completarea lucrării atrage anularea acesteia;

 •  
  1. din momentul comunicării subiectelor nici un candidat nu mai poate intra în sală ;
  2. dacă în timpul desfăşurării probei un candidat doreşte ca înainte de expirarea timpului acordat să părăsească sala o poate face după ce predă lucrarea;
  3. după expirarea timpului acordat testarări cursantul va preda lucrarea şi va semna pe borderoul aflat la secretarul comisiei.
  4. problemele apărute pe parcursul probei se rezolvă numai prin membrii comisiei;
  5. durata probei în vederea selecţiei va fi de 2 (două) ore;
  6. nota minimă de promovare este 6 (şase);
  7. baremele, respectiv grilele de corectare/apreciere se afişează prin grija secretarului comisiei de testare imediat după expirarea timpului acordat rezolvării lucrării scrise la avizierul I.S.O.P;
  8. instructorii de specialitate vor oferi explicaţii privind conţinutul testului şi modalitatea de soluţionare a itemilor, la începutul probei, timp de 10 minute;
  9. ultimii trei candidaţi vor rămâne în sală până la predarea ultimei lucrări.

 

4.3. Documente

1) cele două variante de subiecte, împreună cu baremul şi grila de rezolvare ale acestora vor fi prezentate secretarului comisiei de testare de către preşedintele comisiei de testare în ziua organizării acestuia;

2) alegerea variantei de subiect pentru de admitere va fi efectuată de către un candidat ales de colegi dintre cei prezenţi în sală;

3) după alegerea variantei de subiect preşedintele comisiei de testare împreună cu secretarul comisiei şi asistaţi de doi candidaţi vor lua măsuri de multiplicare a acesteia într-un număr egal cu al candidaţilor;

4) subiectele lucrării de vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor numai în momentul începerii probei;

5) lucrarea scrisă va consta din verificarea cunoştinţelor la limba străină , astfel:

 1. prezentarea unui înregistrări din care candidaţii trebuie să reţină şi să răspundă pe lucrarea scrisă la cerinţele formulate pe baza celor audiate (înţelegerea mesajului audiat). Înregistrarea prezentată va avea durata de maxim 10 minute şi va fi redată de două ori pentru o mai bună şi corectă înţelegere;
 2. subiecte gen grilă cu câte 3(trei) sau 4 (patru) variante de răspuns din care corecte pot fi una, două, trei sau toate cele patru variante. Varianta/variantele corecte vor fi încercuite.

6) răspunsurile considerate corecte vor fi consemnate fără ştersături, adăugiri sau completări, aceste modificări ducând la anularea răspunsului. Acesta nu va fi luat în calcul la notarea lucrării.

7) toţi candidaţi primesc odată cu testarea o ciornă în care pot face notările necesare în vederea consemnări răspunsurilor. Nu se fac menţiuni cu privire la identitatea candidatului iar documentul la final se predă comisiei;

4.4. Evaluarea candidaţilor

 1. evaluarea candidaţilor se va face pe baza baremului corespunzător şi a grilelor de apreciere pentru fiecare subiect. Nota finală reprezintă suma punctelor obţinute ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire de la 10 la 1 acordate de fiecare membru al comisiei;
 2. nota se trece pe lucrare de preşedintele comisiei care şi semnează. Nota zece reprezintă 100 de puncte (90 puncte pentru itemi lucrare + 10 puncte care echivalează cu un punct acordat din oficiu);
 3. ocuparea locurilor se va face în ordinea strict descrescătoare a mediilor, în limita locurilor aprobate pentru cursul „EUPOL” , respectiv pentru cursul „Monitori ONU”;
 4. în cazul în care pe ultimul loc aprobat pentru admitere se află mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie, departajarea acestora se realizează potrivit următoarelor criterii:

4.4.1. în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la exerciţiul de înţelegere al mesajului audio. În situaţia în care se menţine egalitatea mediilor se aplică criteriul 2.2.;

4.4.2. în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la unul din subiectele stabilite de comisia de testare şi comunicat candidaţilor cu ocazia instructajului;

În cazul în care, după aplicarea criteriului de departajare, egalitatea se menţine, candidaţii cu medii egale se declară admişi.

4.5. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Rezultatele testări se afişează la avizierul I.S.O.P., în aceeaşi zi la ora comunicată de preşedintele comisiei de testare.

Contestaţiile se depun în scris la secretarul comisiei în termen de cel mult 24 de ore de la anunţarea rezultatelor testări şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la depunerea acestora. Nota acordată după depunerea contestaţiilor rămâne definitivă. Rezultatul contestaţiilor va fi afişat la avizier.

Fraudele dovedite pe timpul desfăşurării probei se sancţionează de către preşedintele comisiei cu eliminarea din proba de testare a celui în cauză, ulterior despre acest fapt fiind informaţi şi şefii/comandanţii unităţilor din care provin candidaţii.

5. RESPONSABILITĂŢI:

5.1. Şeful nemijlocit coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează persoanele care aplică procedura, urmărind respectarea acesteia şi a variantei / variantelor revizuite.

5.2. Persoanele care aplică prezenta procedură vor avea în vedere forma sa iniţială , precum şi varianta / variantele revizuită / revizuite, ulterior datei de intrare în vigoare a acesteia / acestora.

5.3. Prezenta procedură nu exclude şi nu limitează obligaţia personalului implicat în această activitate de a-şi însuşi şi respecta actele normative/dispoziţiile în vigoare precum şi prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi din Fişa postului.

6. DISPOZIŢII FINALE:

6.1. Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la activitatea respectivă;

6.2. Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea care face obiectul acestei proceduri.

6.3. Procedura se postează de către Şeful catedrei pregătire misiuni internaţionale în reţeaua internă „public” în folderul catedrei şi rămâne permanent, pentru a fi însuşită de personalul I.S.O.P.

6.4. Anexele nr.1şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură şi se păstrează la emitent.

6.5. Această procedură se aplică începând cu data de 16.03.2010.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.