DEZVOLTAREA CARIEREI

DEZVOLTAREA CARIEREI

–       CURSURI DE CARIERĂ –

–         IULIE 2010 –

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

 • sa definească noţiunile de bază cu care se operează în conţinutul Ghidului carierei din 28/04/2009 reglementat prin O.M.A.I. nr. 69/2009;
 • sa precizeze/menţioneze modalităţile şi regulile de evoluţie în carieră profesională a poliţiştilor;
 • să se familiarizeze cu tipurile de cursuri pentru dezvoltarea carierei;
 • sa menţioneze/enumere modalităţile şi regulamentul de desfăşurare a acestora.

BIBLIOGRAFIE:

 • Instrucţiunile M.A.I. nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului M.A.I.;
 • O.M.A.I. nr. 300/2004 privind activitatea de management resurse umane din M.A.I.;
 • O.MA.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I.

DEZVOLTAREA CARIEREI

Punerea în aplicare a măsurilor de reformă a Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I) a impus o reconfigurare semnificativă de atribuţii şi misiuni ale componentelor sale. Acest fapt a produs, printre alte efecte, modificarea importantă a profilului său organizaţional şi, implicit, influenţarea directă, puternică şi permanentă a caracteristicilor şi compoziţiei resurselor umane.

Faţă de aceste evoluţii, formarea profesională iniţială şi continuă, segment complex şi multidimensional al managementului resurselor umane, a susţinut, într-o măsură însemnată, ritmul şi amploarea schimbărilor şi a oferit soluţii pentru sprijinirea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ale personalului, desfăşurarea fluentă a  proceselor de dezvoltare instituţională şi întărirea rolului de serviciu public al M.A.I. În acest context, trebuie menţionată nevoia, devenită prioritară, a pregătirii în domeniul Schengen, precum şi încadrarea în M.A.I., din sursă externă, de noi angajaţi care necesită, pentru a ajunge la standardele profesionale optime, efectuarea unei serii de intervenţii formative, succesive, pe perioada mai multor ani.

Sistemul de formare profesională are ca sarcină contribuirea la asigurarea M.A.I. cu personal pregătit, competent, orientat spre succes şi integru, dedicat în mod conştient interesului comun al organizaţiei şi capabil să-şi îndeplinească responsabilităţile cu respectarea celor mai înalte valori sociale şi instituţionale. Cu alte cuvinte, dezvoltarea unui sistem etic şi solid de formare profesională iniţială şi continuă a personalului, capabil  să genereze modernitate, performanţă, flexibilitate şi,  implicit,  profesionalism, în condiţii de pragmatism, eficacitate şi eficienţă ale domeniului.

La baza acestuia vor sta o serie de premise, cum ar fi:

 • organizarea şi funcţionarea sistemului de formare profesională se va baza pe determinarea formalizată a nevoilor de pregătire;
 • evitarea suprapunerilor, paralelismelor şi confuziei de atribuţii între structurile / personalul din domeniul formării se va asigura prin stabilirea riguroasă a rolurilor acestora şi armonizarea prevederilor actelor normative care reglementează domeniul;
 • standardizarea proiectării procesului de învăţământ se va generaliza în sistemul formării iniţiale şi continue (utilizarea standardelor de pregătire şi ocupaţionale);
 • orientarea spre creşterea capacităţii de răspuns la solicitările beneficiarilor va fi un obiectiv principal al activităţii de pregătire;
 • raţionalizarea folosirii resurselor  didactice va asigura echilibrul intern al sistemului;
 • repartiţia timpului pentru activităţile de formare continuă va asigura îndeplinirea optimă a obiectivelor de învăţământ în cadrul unor programe cu durate scurte şi limitarea perioadelor  de scoatere din dispozitive a personalului;
 • stabilirea priorităţii activităţilor de formare, a grupurilor ţintă etc. se va efectua potrivit intereselor formative ale beneficiarilor;
 • dezvoltarea cooperării internaţionale se va intensifica în domenii prioritare şi importante pentru M.A.I.;
 • misiunile organizaţiei vor determina arhitectura viitoare a sistemului de formare;
 • exploatarea feed-back-ului obţinut de la structurile de execuţie va  reprezenta un factor esenţial pentru ajustarea / actualizarea / reorientarea / sporirea eficacităţii şi modernizarea, astfel, a  sistemului de formare;
 • dezvoltarea pregătirii manageriale  va fi, pe mai departe,  generatoare de eficacitate organizaţională şi se va asigura prin reorganizarea sistemului de formare;
 • implicarea reală a şefilor în activitatea de conducere a pregătirii personalului din unităţile pe care le conduc;
 • realizarea legăturii  între sistemul de formare iniţială, de formare continuă şi cel de management al carierei ca factor de echilibru al sistemului;
 • etc.

Pregătirea continuă reprezintă un proces complex, constituit dintr-un ansamblu de activităţi ce se vor desfăşura continuu şi în mod unitar, în cadrul dezvoltării carierei profesionale.

Pregătirea personalului are caracter permanent şi se organizează în timpul programului de lucru, pe baza Planului anual, în raport cu specificul compartimentului de muncă.

Scopul procesului de pregătire continuă este creşterea competenţei profesionale în vederea îndeplinirii misiunilor şi obiectivelor instituţiei.

Cariera poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, potrivit actelor normative în vigoare şi opţiunilor individuale, în funcţie de nevoile instituţiei, cunoştinţele, aptitudinile, abilităţile, experienţa şi motivaţiile profesionale şi personale.

Modalităţile şi regulile de evoluţie în cariera profesională pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie sunt stabilite prin Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.

Conform prevederilor actului normativ menţionat anterior, cursurile de carieră în M.A.I sunt următoarele:

a) cursuri pentru iniţierea în carieră;

b) cursuri pentru dezvoltarea carierei.

Totodată, Ghidul carierei reglementează faptul că examenele de carieră în M.A.I sunt următoarele:

a) examenul în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de poliţie;

b) examenul în vederea acordării gradului militar de general de brigadă;

c) examenul în vederea acordării gradului militar de plutonier adjutant;

d) examenul în vederea acordării gradului militar de maistru militar clasa I.

Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesională continuă care dau dreptul absolvenţilor acestora de a ocupa unele categorii de funcţii sau posturi şi de a înainta în/de a li se acorda unele grade profesionale/militare, potrivit actelor normative în vigoare.

Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:

a) cursuri de capacitate profesională, cursuri de capacitate şi cursuri de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare;

b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;

c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului sau evoluţiei în carieră în cadrul instituţiei, cum sunt cursurile de specialitate, cursurile de perfecţionare, cursurile de management etc.

Cursurile în vederea obtinerii calităţii de conductor animale de serviciu constituie cursuri de specialitate.

Cursurile de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare, potrivit legii, sunt următoarele:

a) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de comisar-şef de poliţie;

b) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de subcomisar de poliţie;

c) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de agent-şef de poliţie;

d) cursul de capacitate în vederea acordării gradului de colonel/comandor;

e) cursul de perfecţionare în specialitate în vederea acordării gradului de maior/locotenent-comandor.

În baza aprobării acordate, se exceptează de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate, ofiţerii care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzatoare cerinţelor postului, precum şi cei care au dobândit titlul ştiinţific de doctor în specializările corespunzatoare cerinţelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participării la cursurile de perfecţionare în specialitate, ofiţerii cadre militare trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior în una dintre specializările corespunzătoare cerinţelor postului.

Agenţii de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor sunt exceptaţi de la obligativitatea participării la aceste cursuri.

La examenele de admitere la cursurile de capacitate profesională, cursuri de capacitate şi cursuri de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare pot participa poliţiştii şi cadrele militare care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)     sunt propuşi de inspectoratul general/similar sau, după caz, unitatea din care provin;

b) au fost evaluaţi cu calificative care le permit obţinerea/acordarea gradelor profesionale/gradelor militare urmatoare.

Competenţa de organizare a acestor cursuri revine:

a) Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Direcţiei formare iniţială şi continuă, pentru personalul unităţilor aparatului central al M.A.I şi cel al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional;

b) unităţilor aparatului central al M.A.I şi celui al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional;

c) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I, în cazul personalului propriu care îşi desfăşoară activitatea în specialităţi ce nu se regăsesc la nivelul unităţilor aparatului central al ministerului;

d) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea M.A.I, pentru agenţii/subofiţerii din subordine, indiferent de specialitate.

Prin excepţie de la prevederile menţionate mai sus – lit. a), unităţile aparatului central al M.A.I, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea M.A.I, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă.

Cursurile de capacitate profesională, cursurile de capacitate şi cursurile de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare se desfăşoară la forma de zi, în sistem compact, şi au durata de două săptămâni.

Prin excepţie ele se pot organiza şi în sistem la distanţă, pe durata a 3 săptămâni. Ultimele două zile ale activităţii se alocă examenului de absolvire, într-o instituţie de învăţământ din structura M.A.I.

In acest caz, selecţia personalului pentru participarea la cursuri se realizează prin analiza de către structurile de management resurse umane ale unităţilor cu competenţă în organizarea acestora a îndeplinirii de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor legale. Planurile cursurilor organizate de unităţile specificate anterior,  se supun aprobării Direcţiei formare iniţială şi continuă.

Cursurile pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă se organizează în vederea dobândirii competenţelor specifice îndeplinirii atribuţiilor noului post.

Ele se pot desfăşura prin programe de pregătire compacte sau modulare, la forma de zi, cu frecvenţă redusă ori la distanţă.

Competenţa de organizare a cursurilor pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă revine:

a) unităţilor aparatului central al M.A.I sau subordonate acestora, pentru specialităţile şi profilurile de muncă pe care le coordonează;

b) unităţilor din subordinea M.A.I, inspectoratelor generale/similare, pentru specialităţile şi profilurile de muncă ce nu se află în coordonarea unităţilor prevazute în Ghid.

Durata cursurilor nu poate fi mai mică de două săptămâni la forma de zi, majorată în mod corespunzător prin planul de învăţământ pentru celelalte forme de învăţământ, respectiv cu frecvenţă redusă ori la distanţă.

Modalitatea de desfăşurare a cursurilor se adoptă prin dispoziţia şefilor structurilor organizatoare.

Trimiterea la cursurile pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă se face în termen de cel mult 6 luni de la numirea în noua funcţie.

Fiecare structură organizatoare informeaza D.R.U prin Direcţia formare iniţială şi continuă, în luna iunie şi în cadrul raportului de evaluare anuală a pregătirii continue a personalului, cu privire la cursurile organizate.

Pentru poliţiştii şi cadrele militare din M.A.I, cererea de participare la concursurile de admitere organizate de Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Colegiul Naţional de Apărare şi Colegiul Superior de Securitate Naţională se aprobă exclusiv de ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea inspectoratelor generale/similare sau, după caz, a unităţilor aparatului central al M.A.I.

Modalitatea de desfasurare a cursurilor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului sau evoluţiei în carieră în cadrul instituţiei, cum sunt cursurile de specialitate, cursurile de perfecţionare, cursurile de management etc, se stabileşte prin dispoziţie a şefului/comandantului unităţii organizatoare, cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă.

In situaţia în care numărul candidaţilor pentru participarea la cursurile precizate mai sus este mai mic sau egal cu numărul locurilor stabilite seriei respective, admiterea se realizează fără organizarea examenului.

La examenul de admitere organizat prin dispoziţie a şefului/comandantului unităţii organizatoare, cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă, se pot prezenta poliţiştii şi cadrele militare care sunt propuşi de inspectoratele generale/similare sau, după caz, unităţile din care provin.

Pentru participarea la acest tip de cursuri, care nu pot avea o durată mai mică de două săptămâni, poliţiştii şi cadrele militare întocmesc rapoarte personale pe care le înaintează, prin structurile de resurse umane/formare iniţială şi continuă, şefilor/comandanţilor de unităţi.

Examenele de absolvire a acestor cursuri pot fi susţinute numai în situaţia frecventării a cel puţin 80% din orele afectate fiecărei discipline din planul de învăţământ.

In situaţia în care poliţiştii/cadrele militare declaraţi/declarate „ADMIS” nu pot participa la curs sau nu pot susţine examenul de absolvire din motive temeinic justificate, pot fi înmatriculaţi la începutul uneia dintre seriile urmatoare cu aprobarea unităţilor organizatoare, respectiv pot participa la examenul de absolvire, dar nu mai târziu de 2 ani de la data începerii cursului iniţial.

În aceste situaţii, numărul de locuri afectate seriei respective se suplimentează în mod corespunzător.

Prin urmare, realizarea eficacităţii carierei este un proces deosebit de complex, care poate fi apreciat în funcţie de mai multe criterii, care se intercondiţionează în moduri diferite pentru indivizi diferiţi.

În baza celor prezentate, putem concluziona că, eficacitatea profesională implică, atât înţelegerea individuală, cât şi organizaţională, a importanţei caracteristicilor sau criteriilor avute în vedere în procesul de dezvoltare a carierei, care nu este o problemă de sine stătătoare, ci trebuie privită în contextul vieţii şi dezvoltării de ansamblu a unei persoane şi nu numai în calitatea sa de angajat.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.