TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII (T&MI)

Unitatea de învăţare I

INSTRUIREA CA EXPRESIE A RELAŢIEI

PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

Obiective:


La sfârşitul capitolului, veţi fi capabili:

–          să identificaţi problematica specifică teoriei şi metodologiei instruirii (didacticii generale), în calitatea acesteia de ştiinţă pedagogică fundamentală;

–          să definiţi procesul de învăţământ în calitatea acestuia de obiect de studiu specific teoriei şi metodologiei instruirii (sau didacticii generale);

–          să analizaţi procesul de învăţământ în contextul problematicii teoriei şi metodologiei instruirii (didacticii generale).

–          să analizaţi obiectivele procesului de învăţământ la nivelul unui concept pedagogic fundamental;

–          să identificaţi criteriile cele mai semnificative  pentru realizarea unor taxonomii ale obiectivelor procesului de învăţământ, valorificabile din perspectiva proiectării curriculare a oricărei activităţi didactice sau educative (organizată în cadrul specific procesului de învăţământ);

–          să definiţi conceptul de operaţionalizare a obiectivelor procesului de învăţământ;

–          să identificaţi premisele necesare pentru realizarea unei acţiuni eficiente de operaţionalizare a obiectivelor la nivelul oricărei activităţi de educaţie / instruire organizată la nivelul procesului de învăţământ;

–          să  evidenţiaţi structura unui obiectiv operaţional, aplicabilă în contextul proiectării curriculare a oricărei forme de activitate de educaţie/instruire organizată la nivelul procesului de învăţământ.

–          să prezentaţi ordonarea în modele de instruire a teoriilor învăţării

–          să explicaţi teoria condiţionării operante a lui B.F.  Skinner, teoria structural, genetic – cognitivă a lui  J. Bruner şi teoria holodinamică asupra învăţării a lui R. Titone.

ÑConcepte cheie: proces de învăţământ, instruire, didactică, predare, învăţare, evaluare, perspectiva didacticii postmoderne, obiectiv al procesului de învăţământ, taxonomie, performanţă, competenţă,  operaţionalizare, obiective cognitive, obiective afective, obiective psihomotorii, teoria condiţionării operante:“întărire a comportamentului”, teoria structural, genetic – cognitivă, teoria holodinamică asupra învăţării,

Universitatea Spiru Haret

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D)

TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTRUIRII;

TEORIA ŞI METODOLOGIA EVALUĂRII

 1. 1. Codul cursului

Denumirea cursului: Teoria şi Metodologia Instruirii; Teoria şi Metodologia Evaluării

An de studii: anul II, semestrul  3

Tip curs: curs obligatoriu în cadrul trunchiului comun al curriculumului pentru formarea iniţială a cadrelor didactice

Durata cursului / Număr de credite: un semestru / 4 credite

Perioada de accesare a cursului:

Manualul recomandat:

Obiectivul principal al cursului: analiza comparativă a elementelor structurale procesului de învăţământ (metode de predare-învăţare, metode de evaluare, mijloace de învăţământ, forme de organizare, activităţi didactice fundamentale)

Modul de stabilire a notei finale: Nota de la examen poate fi mărită, dacă este cazul, în baza redactării unui referat (eseu structurat) cu, cel mult, trei puncte. Tema referatului trebuie să abordeze tematica programei, să fie redactat pe baza unui plan de lucru (cuprins), să aibă referinţe bibliografice şi să fie însoţit de fişele de lectură valorificate în referat.

Consultaţii pentru studenţi:

Adrese email responsabil pentru contactul cu studenţii: ushdppd@spiruharet.ro (secretariat D.P.P.D.)

Titularii cursului:

Prof.univ.dr. Petru Lisievici

Lector univ.dr. Cătălina Cristea

Lector univ.dr. Nadia Florea

Lector univ.dr. Mihaela Ţăranu

Lector univ.dr. Andreea Szilagyi

Lector univ.drd. Nicoleta Pîrvu

2. CONŢINUTUL TEMATIC AL CURSULUI
2.1. Teoria şi Metodologia Instruirii (T&MI)

Obiective:

–          Analiza procesului de învăţământ

–          Caracterizarea cu principalele stiluri de interacţiune didactica

–          Clasificarea şi caracterizarea principalelor metode şi mijloace de învăţământ

–          Identificarea şi analiza  principalelor moduri şi forme de organizare a procesului de învăţământ

–          Identificarea în practica şcolară a legităţilor procesului de învăţământ

Unităţi de învăţare:
 1. I. Instruirea ca expresie a relaţiei predare-învăţare-evaluare

1.      Procesul de învăţământ – obiect de studiu al teoriei şi metodologiei instruirii

2.      Obiectivele procesului de învăţământ

3.      Modele de instruire: modelul behaviorist, modelul cognitivist, modelul constructivist etc.

 1. II. Stiluri de interacţiune didactică
 1. Relaţia profesor-elev
 2. Stiluri de învăţare
 3. Stiluri de predare
 4. Eficientizarea interacţiunii elev-profesor
 1. III. Metodologia instruirii
 1. Delimitări conceptuale. Modele şi forme de organizare a instruirii de-a lungul timpului
 2. Metode şi tehnici de formare/instruire – funcţii, condiţii de eficacitate, tipologii, descriere
 3. Resurse tehnice – categorii, caracteristici, condiţii de eficacitate
 1. IV. Proiectarea didactică
 2. Etapele lecţiei
 3. Proiectarea curriculară a activităţilor educative

1.      Proiectarea pedagogică a activităţilor la nivelul procesului de învăţământ

V. Normativitatea didactică

2.2. Teoria şi Metodologia Evaluării (T&ME)

Obiective:

–             Argumentarea integrării evaluării în procesul de învăţământ.

–             Operarea cu principalele noţiuni specifice teoriei evaluării: evaluare iniţială, evaluare formativă, evaluare normativă, evaluare criterială, itemi de evaluare etc.

–             Descrierea metodelor de evaluare tradiţionale şi alternative

Unităţi de învăţare:
 1. Evaluarea rezultatelor şcolare – acţiune componentă a procesului de învăţământ
 1. Delimitări conceptuale
 2. Funcţiile evaluării şcolare
 3. Impactul evaluării asupra proceselor de predare-învăţare
 1. Caracteristicile demersurilor evaluative
 1. Argumente pentru promovarea diferitelor strategii de evaluare a rezultatelor şcolare
 2. Evaluarea iniţială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă
 3. Evaluarea normativă şi evaluarea criterială
 4. Evaluarea formativă şi metodologia reglării proceselor de predare-învăţare
 1. Metodologia evaluării rezultatelor şcolare
 1. Determinări ale relaţiei obiective – predare-învăţare – evaluare
 2. Metode de evaluare ( verificări orale, observarea sistematică a activităţii elevilor, teste, chestionare, lucrări scrise, lucrări practice, referatul, proiectul, portofoliul s.a.). Repere în elaborarea testelor – tipuri de itemi; etape şi norme de elaborare
 1. Efectele aprecierii (notării) rezultatelor şcolare
 1. Sisteme şi criterii de apreciere a rezultatelor şcolare
 2. Distorsiuni în aprecierea rezultatelor şcolare. Modalităţi de reducere a subiectivismului în aprecierea rezultatelor şcolare
 3. Valorificarea evaluărilor privind rezultatele şcolare pentru ameliorarea procesului didactic

3. Bibliografie minimă obligatorie

 1. Lisievici, P. (coord.), Ţăranu Mihaela, Tudorică Roxana (2005), Pedagogie. Concepte, metode şi tehnici esenţiale. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine
 2. Şerdean, I., Pedagogie. Compediu, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2002
 3. Ţăranu, Mihaela, Şerdean I., Teoria şi Meodologia Instruirii; Teoria şi Meodologia Evaluării, în „Sinteze”, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, anii I-IV, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004
 1. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ

Lucrările de mai jos se pot consulta la bibliotecile Universităţii Spiru Haret din sediul Didactica, sediul de la Sala Polivalenta, precum şi la Biblioteca Centrală Universitară, la Biblioteca Naţională Pedagogică „I.C.Petrescu” (str. I.Zalomit, nr.3, zona Parcul Cişmigiu)

 1. Ausubel D.P. şi Robinson, F.G. (1981). Învăţarea în şcoală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
 2. Iucu, Romiţă. (2001). Instruirea şcolară. Iaşi: Editura Polirom
 3. Joiţa, E. (1998), Eficienţa instruirii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A.
 4. Lisievici, P. (2002), Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente. Bucureşti: Editura Aramis
 1. Bruner, J.S. (1970). Pentru o teorie a instruirii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
 2. Cerghit, I.(1997, ed.a 3-a),  Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, RA.
 3. Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, I.-O. (2001), Prelegeri pedagogice. Iaşi: Polirom
 4. Cristea, S.(2000), Dicţionar de pedagogie, Ed. Litera Internaţinal, Bucureşti-Chişinău
 5. Cucoş, C. (2002), Pedagogie (Ediţia a II-a revăzută şi adăugită). Iaşi: Ed.Polirom

10.  Neacşu, Ioan. (1999) (ed. a II-a) . Instruire şi învăţare . Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică

 1. Radu, I.T.(2000), Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, RA., 2000
 2. Stoica, A.(2003), Evaluarea progresului şcolar, Bucureşti, Ed.Humanitas Educaţional
 1. Prezentarea temelor programei

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.