EXEMPLE DE TESTE DE AUTOEVALUARE

MODIFIED TRUE/FALSE

Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii sau fraze:

1. „Procesul de învăţământ este singura formă de organizare a activităţii instructiv-educative”

  1. Adevărat
  2. Fals
 1. Obiectul de studiu al didacticii este formarea personalităţii elevului.
  1. Adevărat
  2. Fals

 1. Intenţionalitatea procesului de învăţământ se concretizează obiective instructive şi educative.
  1. Adevărat
  2. Fals
 1. Principiile procesului de învăţământ  constituie normativitatea activităţii didactice.
  1. Adevărat
  2. Fals
 1. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor este un principiu care vizează conţinutul învăţământului.
  1. Adevărat
  2. Fals
 1. O metodă de învăţământ poate deveni, într-o situaţie nouă, procedeu al altei metode.
  1. Adevărat
  2. Fals
 1. Asigurarea conexiunii inverse este o etapă a lecţiei mixte. Verificarea şi evaluarea rezultatelor de la sfârşitul lecţiei se bazează pe conexiunile inverse de pe parcursul orei.
  1. Adevărat
  2. Fals
 1. În condiţiile evaluării formative (continue), proba de evaluare scrisă trebuie să realizeze clasificarea elevilor după notele obţinute.
  1. Adevărat
  2. Fals
 1. Evaluarea formativă se realizează prin verificarea tuturor elevilor din întreaga materie.
  1. Adevărat
  2. Fals
 1. Un test poate fi utilizat în toate metodele de evaluare (orale, practice, scrise)
  1. Adevărat
  2. Fals

MULTIPLE CHOISE

1. Obiectul de studiu al Teoriei instruirii (Didacticii generale) este dat de:

  1. activitatea de învăţare
  2. metodele de învăţământ
  3. procesul de învăţământ
  4. activitatea de predare
  5. proiectarea didactică

2. Precizaţi componentele principale (fundamentale) în procesul de învăţământ:

 1. metode, tehnici, strategii
 2. resurse tehnico-materiale
 3. predarea, învăţarea, evaluarea
 4. conţinutul şi timpul de învăţare
 5. resursele umane şi relaţiile pedagogice stabilite între acestea
 1. Completaţi cu atributul corespunzător: „Procesul de învăţământ are caracteristica unui proces unui proces ………………unitar.”
  1. bilateral
  2. unilateral
  3. multilateral
  4. integral
  5. parţial
 1. Desemnaţi caracteristica principiilor didactice exprimată prin formularea: ”Legităţile procesului de învăţământ au în vedere toate componentele procesului de învăţământ ca sistem unitar”.
  1. caracter normativ
  2. caracter sistematic
  3. caracter general
  4. caracter dinamic
 1. Însuşirea de cunoştinţe, formarea de capacităţi intelectuale se realizează într-un timp foarte scurt prin utilizarea:
  1. metodelor de comunicare orală
  2. metodelor de comunicare scrisă
  3. metodelor de descoperire
  4. metodelor bazate pe contactul cu realitatea
  5. metodelor bazate pe acţiune directă
 1. Metoda cu ajutorul căreia, prin întrebări succesive, elevii sunt conduşi spre dobândirea de cunoştinţe noi este:

a)      problematizarea

b)      conversaţia euristică

c)      conversaţia introductivă

d)      conversaţia de clasificare

e)      conversaţia de aprofundare

 1. Transmiterea unei cantităţi mari de informaţie într-un timp foarte scurt este un avantaj pe care-l oferă utilizarea:

a)      conversaţiei euristice

b)      problematizării

c)      exerciţiului

d)      expunerii

e)      demonstraţiei

 1. Formarea priceperilor şi a deprinderilor se realizează prin:

a)      metoda conversaţiei catehetice

b)      metoda demonstraţiei

c)      metoda explicaţiei

d)      metoda exerciţiului

e)      metoda problematizării

 1. Organizarea procesului de învăţământ pe clase şi lecţii este iniţiat de:
  1. J.A. Comenius
  2. J.J. Rousseau
 1. Precizaţi metoda de învăţământ care poate constitui procedeu al metodelor de verificare orală:
  1. problematizarea
  2. exerciţiul
  3. conversaţia catehetică
  4. conversaţia euristică
  5. activitatea cu manualul
 1. Utilizarea reprezentărilor grafice sau pe baza unui desen, la tablă, se realizează în cadrul metodei:
  1. explicaţiei
  2. demonstraţiei
  3. exerciţiului
  4. conversaţiei
  5. studiului de caz
 1. Evaluarea sumativă/cumulativă se realizează:
  1. la începutul procesului de învăţământ
  2. imediat după începutul noului program
  3. imediat după evaluarea formativă
  4. la sfârşitul unei structuri unitare din punct de vedere tematic
  5. concomitent cu evaluarea formativă, atunci când se pun note
 1. Pentru verificarea conţinutului experimental şi practic al instruirii se utilizează, mai ales, :
  1. verificările orale
  2. lucrările scrise
  3. probe practice
  4. metode evaluare alternative (referat, portofoliu)
  5. testul docimologic
 1. Variabilitatea aprecierilor rezultatelor elevilor, cauzată de influenţa notelor date de alţi profesori, este o „eroare de evaluare” denumită:
  1. efect de contrast
  2. efect de anticipaţie
  3. efect de contaminare
  4. efect blând
  5. efect Pygmalion
 1. Verificarea tuturor elevilor şi a întregii materii este realizată prin tehnicile strategiei de:

a)      Evaluare iniţială

b)      Evaluare cumulativă

c)      Evaluare formativă

III. Stabiliţi corespondenţa între numărul întrebării şi varianta considerată corectă, după următoarele variante de răspuns:

 1. dacă ambele sunt adevărate şi există relaţie cauzală între ele
 2. dacă ambele sunt adevărate, dar nu există relaţie cauzală între ele
 3. dacă prima este adevărată şi a doua este falsă
 4. dacă prima este falsă şi a doua este adevărată
 5. dacă ambele sunt false

Analizaţi conţinutul celor două părţi ale frazei şi stabiliţi legătura dintre ele, notând în faţa numărului întrebării litera variantei considerată corectă:

____   1. Teoria generală a procesului de învăţământ poartă denumirea de didactică specială (metodica predării). Legile generale ale procesului de învăţământ se manifestă în mod specific, la nivelul fiecărei discipline şcolare.

____   2. Principiile procesului de învăţământ desemnează normele particulare de activitatea didactică. Principiile procesului de învăţământ sunt abordate în perspectivă sistemică.

____   3. Procedeele didactice sunt tehnici limitate de acţiune. Metodele de învăţământ cuprind un ansamblu organizat de procedee didactice.

____   4. Lecţia mixtă cuprinde toate verigile/etapele reprezentative ale unei activităţi instructiv-educative. Tipul de lecţie cel mai frecvent întâlnit în practica şcolară este lecţia de dobândire de cunoştinţe.

____   5. Succesiunea secvenţelor/etapelor unei lecţii este întotdeauna aceeaşi. Dintr-o lecţie introductivă poate lipsi etapa de verificare a cunoştinţelor anterioare.

_____ 6. Evaluarea formativă se realizează prin verificarea tuturor elevilor din întreaga materie. Evaluarea iniţială stabileşte un „diagnostic” pe baza de probe orale şi lucrări scrise.

______ 7. Notarea reciprocă dezvoltă la elevi capacitatea de autocontrol. Asigurarea conexiunii inverse este o etapă a lecţiei mixte.

______ 8. Probele scrise permit o bună individualizare a ritmului elaborării răspunsurilor. Probele orale sunt mari consumatoare de timp.

______ 9. Un test poate fi utilizat numai la probele scrise. Itemii (întrebările) testului de evaluare sunt în funcţie de obiectivele şi conţinuturile verificate.

______ 10. Sistemele de notare/apreciere sunt numai sisteme numerice. Notarea elevilor trebuie efectuată în condiţii de obiectivitate deplină.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.