Evaluarea în procesul de invatamant

Constantin Cucoş: activitatea prin care profesorul verifică pregătirea elevilor şi o apreciază prin note.

Ioan Jinga: „barometrul” prin care este indicată în orice moment starea pregătirii şcolarilor, succesele şi eşecurile, nivelul performanţelor în raport cu cele proiectate prin curriculum.

Steliana Toma: un proces de măsurare şi apreciere a valorii rezultatelor sistemului de învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, condiţiilor, strategiilor folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, în vederea luării unei decizii de îmbunătăţire şi perfecţionare.

Pentru înţelegerea adecvată a naturii evaluării este necesară relevarea principalelor caracteristici. Astfel:

Evaluarea este o acţiune de cunoaştere (specifică) a unor fenomene sub raportul însuşirilor acestora, a stării şi funcţionalităţii unui sistem, a rezultatelor unei activităţi. Prin urmare, obiectul ei poate fi un fenomen, o persoană (elev, profesor), o activitate sau rezultatele acesteia, o instituţie, sistemul şcolar în ansamblu ş.a. Actul evaluativ vizează ameliorarea stării fenomenelor evaluate, fiind realizat în perspectiva luării unor decizii în acest sens.

În legătură cu funcţia de ameliorare a fenomenului supus măsurării, evaluarea comportă un proces de colectare a datelor necesare funda­mentării deciziilor ce urmează să fie adoptate în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şi a activităţii considerate. Problema nu constă în a hotărî dacă este util ori nu să se evalueze, ci în a stabili pentru ce fel de decizii trebuie realizată o evaluare. Din aceasta decurge cerinţa de a se asigura concordanţa deplină între decizia care urmează să fie adoptată şi datele furnizate de acţiunile evaluative. De aceea, orice demers evaluativ face necesar să fie precizat:

 • ce urmează să fie evaluat (obiectul evaluării);
 • natura şi obiectul deciziei avute în vedere;
 • tipul de date ce trebuie obţinute.

În sens larg, evaluarea este acea activitate prin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţi privind starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine, activitate ce conduce la aprecierea acestora pe baza unor criterii, standarde şi prin care este influenţată evoluţia sistemului.

O direcţie de dezvoltare a evaluării, promovată începând cu anii ’70, o reprezintă extinderea acesteia asupra activităţii, condiţiilor, factorilor şi proceselor de care depind rezul­tatele obţinute la un moment dat.

Această orientare este stimulată de noi dezvoltări ale teoriei curriculumului şcolar şi teoriei instruirii. Depăşind concepţia tradiţională potrivit căreia nivelul rezultatelor activităţii şcolare este dependent de competenţa şi calitatea prestaţiilor realizatorului acesteia, s-a ajuns la înţelegerea faptului că eficacitatea activităţii şcolare, poate fi evaluată pertinent numai dacă sunt evaluate toate componentele activităţii (condiţii interne/externe, resursele de care dispune, starea şi funcţionalitatea facto­rilor participanţi – umani, naturali, procesuali, prin urmare activitatea în între­­gul ei, ca unitate a acestor elemente componente.

Rezultatele şcolare nu pot fi cunoscute, dar mai ales interpretate, apreciate şi explicate decât în strânsă legătură cu evaluarea activităţii care le-a produs.

În acelaşi timp, s-a ajuns la înţelegerea rolului complex pe care evaluarea îl are în activitatea şcolară, în relaţie cu procesele principale ale acesteia – predarea şi învăţarea – şi implicit cu factorii umani pe care aceste procese îi reprezintă.

Funcţiile evaluării au o semnificaţie socială şi pedagogică.

A) Funcţiile sociale ale acţiunii de evaluare vizează calitatea învăţământului de subsistem angajat în realizarea unor obiective asumate în plan cultural şi economic, la nivel de politică a educaţiei:

a) funcţia de validare socială a produselor sistemului de învăţământ, la diferite niveluri de integrare şcolară şi profesională;

b)funcţia de orientare socială, şcolară şi profesională, la diferite niveluri de decizie care angajează responsabilitatea tuturor factorilor educaţiei (profesori, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale etc.);

c) funcţia de selecţie socială, şcolară şi profesională, la diferite niveluri de clasificare şi ierarhizare a rezultatelor activităţii didactice, de formare iniţială şi continuă, exprimate în termeni de proces şi de produs.

B) Funcţiile pedagogice ale acţiunii de evaluare vizează declanşarea unor circuite de conexiune inversă externă (realizate de profesor) şi chiar interne (realizate de elev), necesare pentru verificarea calităţii activităţii didactice pe coordonata corespondenţelor curriculare dintre obiectivele pedagogice-conţinuturile pedagogice-metodologia pedagogică (de predare-învăţare-evaluare):

a) funcţia de informare pedagogică, bazată pe verificarea rezultatelor şcolare la anumite intervale de timp, pe criterii prioritar constatative;

b) funcţia de diagnoză pedagogică, bazată pe verificarea şi interpretarea rezultatelor la diferite intervale de timp, pe criterii prioritar calitative;

c) funcţia de prognoză pedagogică, bazată pe decizii cu valoare anticipativă, de stimulare a activităţii de învăţare la niveluri de performanţă şi de competenţă superioare.

Structura acţiunii de evaluare include trei operaţii principale: măsurarea-aprecierea-decizia.

A) Măsurarea reprezintă operaţia de evaluare care asigură consemnarea „unor caracteristici observabile” exprimate în termeni cantitativi (scor, cifre, statistici etc.) sau / şi prin descrieri concentrate asupra unor zone restrânse de manifestare.

Măsurarea tinde spre o anumită obiectivitate constatativă, susţinută, de regulă, prin instrumente speciale de evaluare cantitativă a fenomenului studiat (chestionare, ghiduri, probe standardizate, tehnici statistice etc.). Această obiectivitate nu angajează însă emiterea unor judecăţi de valoare specific pedagogice, deschise interpretării pe termen scurt, mediu şi lung.

B) Aprecierea reprezintă operaţia de evaluare care implică interpretarea faptelor consemnate, în funcţie de anumite criterii calitative, specific pedagogice, independente în raport cu instrumentele de măsură folosite în cadrul unei anumite metode sau strategii didactice/de învăţământ.

Ca operaţie specifică, aprecierea valorifică, pe de o parte, consensul metodologic instituţionalizat la nivel managerial în legătură cu criteriile specifice de evaluare a rezultatelor măsurate anterior:

a) criteriul raportului dintre calitatea resurselor existente la „intrare” – calitatea procesului / activităţii didactice – calitatea „produsului” / instituţie sau elev, la „ieşire” (la sfârşitul lecţiei, capitolului, ciclului de instruire etc.);

b) criteriul raportului dintre obiectivele specifice instituţionalizate la nivelul pro-gramelor – obiectivele concrete asumate şi realizate conform resurselor pedagogice existente la nivelul comunităţii educative locale, organizaţiei şcolare, clasei de elevi, fiecărui elev;

c) criteriul raportului dintre obiectivele concrete stabilite la nivel minim-mediu-maxim şi obiectivele concrete atinse la sfârşitul activităţii în termeni de performanţe şi de competenţe minime-medii-maxime.

d)  criteriul raportului dintre nivelul de performanţă şi de competenţă atins de cadrul didactic şi de elevi la ultima acţiune de evaluare şi progresele / regresele pedagogice realizate între timp;

e) criteriul raportului dintre pregătirea cadrului didactic (formarea iniţială şi continuă, experienţă didactică acumulată, gradul didactic obţinut) şi nivelul de exigenţă pedagogică asumat.

Pe de altă parte, valorificarea integrală a acestor criterii permite emiterea unei judecăţi de valoare, operabilă la nivel de diagnoză pedagogică, în termenii unei formule standardizate care descoperă calităţile şi slăbiciunile obiectului evaluat (şcoală, clasă de elevi, elev etc.), „localizând dificultăţile de învăţare în vederea remedierii lor”.

C) Decizia reprezintă operaţia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă şcolară, caracterizare, hotărâre, recomandare etc. cu valoare de prognoză pedagogică. Această operaţie intră în categoria judecăţilor evaluative finale, de o mare complexitate psihologică şi responsabilitate socială, care angajează respectarea următoarelor criterii pedagogice:

a) valorificarea integrală a caracteristicilor specifice obiectului evaluat (mediul sociocultural propriu instituţiei şcolare, clasei de elevi; vârsta psihologică a elevilor), interpretabile la nivel general, particular, individual;

b) ameliorarea permanentă a calităţii procesului de învăţământ, în general, a activităţii didactice/educative, în mod special;

c) transformarea diagnozei în prognoză cu funcţie de anticipare pozitivă a evoluţiei instituţiei, clasei, elevului, verificabilă managerial la diferite intervale de timp;

d) asigurarea comunicării pedagogice a deciziei în termeni manageriali de îndrumare metodologică a celui evaluat în cadrul unei acţiuni deschise în direcţia (auto)perfecţionării.

Tipurile/strategiile de evaluare pedagogică

Reflectă modalitatea specifică de integrare a operaţiilor de măsurare-apreciere-decizie în activitatea didactică:

a) Evaluarea iniţială angajează operaţiile de măsurare-apreciere-decizie, la începutul activităţii de instruire (lecţie, capitol, trimestru, an / ciclul de învăţământ), în vederea cunoaşterii nivelului psihopedagogic  real al colectivului de elevi / elevului, exprimat în termeni de performanţe şi competenţe actuale şi potenţiale.

Evaluarea iniţială realizează, două funcţii:

Funcţia diagnostică. Vizează cunoaşterea măsurii în care subiecţii stăpânesc cunoştinţele şi posedă capacităţile necesare angajării lor cu şanse de reuşită într-un nou program. În consecinţă, îndeplineşte atât o funcţie diagnostică, precum şi prognostică.

Obiectul evaluării iniţiale îl constituie acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise (pré-requis) pentru asimilarea noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe. Ceea ce interesează nu este aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor, ci cunoaşterea potenţialului de învăţare, a pemiselor „cognitive“ şi „atitudinale“ (capacităţi, interese, motivaţii) necesare integrării în activitatea care urmează. În consecinţă, sub raportul obiectului evaluării, are caracter selectiv, indicând condiţiile în care elevii ar putea asimila noile conţinuturi.

Uneori evaluarea iniţială poate demonstra necesitatea conceperii unei subsecvenţe de recuperare a ceea ce elevii nu stăpânesc satisfăcător, pentru reamintirea unor conţinuturi sau chiar reînvăţarea acestora.

Funcţia prognostică se exprimă în faptul că sugerează profesorului condiţiile probabile ale desfăşurării noului program şi îi permite anticiparea rezultatelor. Pornind de la datele evaluării, se pot stabili: obiectivele programului următor (cel puţin sub raportul oportunităţii şi al nivelului lor), demersurile didactice considerate adecvate posibilităţilor de învăţare ale elevilor, ritmul convenabil de desfăşurare a procesului de instruire. A gândi o acţiune înseamnă, de fapt, a stabili o manieră de a acţiona.

b) Evaluarea sumativă angajează operaţiile de măsurare-apreciere-decizie în timpul sau la sfârşitul unei activităţi didactice/educative în vederea cunoaşterii nivelului real de stăpânire a materiei după parcurgerea anumitor perioade şi secvenţe de instruire, conform obiectivelor programelor şcolare, adaptate de profesor la condiţiile concrete ale clasei de elevi.

Acest tip de evaluare îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar cumulativă, cu resurse formative limitate la momentul desfăşurării activităţii didactice. El consemnează o realitate pedagogică, exprimată mai ales la nivel de produs, care presupune raportarea rezultatelor la obiectivele pedagogice concrete, stabilite de profesor şi la obiectivele pedagogice specifice care oferă instruirii un cadru de referinţă stimulativ.

Evaluarea sumativă întreţine, în cele mai multe situaţii, o motivare externă a învăţării pentru „note” obţinute prin sondaje orale sau prin lucrări scrise, realizate la intervale relativ mari de timp (aproximativ de două ori pe parcursul unui trimestru şcolar), fără posibilităţi de intervenţie pedagogică imediată. În acest cadru tradiţional, „nota şcolară” nu are susţinere managerială la niveluri de diagnoză şi de prognoză, proprii unui învăţământ prioritar formativ, capabil de (auto)perfecţionarea resurselor sale interne şi externe.

c) Evaluarea continuă/permanentă angajează operaţiile de măsurare-apreciere- decizie pe tot parcursul activităţii de instruire. Ea stimulează participarea întregului colectiv al clasei prin proiectarea unor sarcini de învăţare diferenţiate, evaluabile imediat în vederea adoptării unor măsuri corective, ameliorative sau de ajustare structurală adecvate situaţiei constatate şi apreciate cu mijloace pedagogice eficiente.

Evaluarea continuă răspunde cerinţelor proiectării curriculare fiind parte componentă a procesului de învăţământ care valorifică gradual informaţiile pe care profesorul le culege despre efectele acţiunii sale, asigurând comanda şi controlul şi dacă este cazul intervenţia imediată prin măsuri ameliorative de maximă operativitate şi oportunitate pedagogică.

Evaluarea continuă îndeplineşte o funcţie prioritar formativă, care stimulează pe tot parcursul activităţii:

–         operaţiile de măsurare-apreciere continuă, cu posibilităţi de decizie (note, hotărâri, caracterizări, sancţiuni) angajate managerial la intervale relativ mici de timp (pe parcursul lecţiei sau în cadrul unui grup de maximum 4-5 lecţii);

–         acţiunile de proiectare curriculară continuă a obiectivelor concrete, prezentate sub forma unor secvenţe de instruire flexibile, adaptabile la ritmul individual al elevilor, valorificabil în sens prioritar formativ.

Compararea strategiilor examinate pune în evidenţă existenţa unor note comune şi a unor trăsături specifice. Astfel, toate aceste strategii:

 • au ca obiect rezultatele şcolare obţinute într-un interval de timp definit;
 • se realizează prin aceleaşi metode de verificare, chiar dacă alcătuirea probelor poate prezenta note distinctive de la o strategie la alta, sau folosirea diferitelor metode înregistează o frecvenţă diferită;
 • îndeplinesc, în general, aceleaşi funcţii: constatativă, diagnostică, prognostică, ameliorativă, cu accente pe unele din acestea.

Evaluarea randamentului şcolar

Are în vedere stabilirea nivelului de pregătire teoretică şi practică atins, la un anumit moment dat, în activitatea cu elevii şi a măsurilor corespunzătoare necesare pentru optimizarea acesteia.

Acţiunile evaluative se realizează în strânsă legătură cu procesele de predare / învăţare. Din aceasta decurg mai multe concluzii care privesc realizarea procesului didactic:

a) În primul rând, este necesar ca procesele evaluative să fie realizate astfel încât să susţină şi să stimuleze activitatea de predare / învăţare. Acţiunile de evaluare nu constituie un scop în sine. Rolul lor nu se limitează la constatarea efectelor actului didactic, ci vizează realizarea unei diagnoze asupra rezultatelor şi procesului, punând în evidenţă aspecte izbutite, dar şi punctele critice care urmează să fie remediate în secvenţele următoare. Ele sunt menite să ofere informaţii despre calitatea predării, despre oportunitatea modului în care este determinat, organizat şi realizat conţinutul instruirii, despre valoarea metodologiilor de predare utilizate ca şi referitoare la activitatea de învăţare a elevilor.

b) Orientarea şi reglarea proceselor de instruire şi de învăţare, pe baza datelor oferite de acţiunile evaluative să se realizeze continuu şi permanent. Principiul enunţat reclamă practicarea unei evaluări continue, formative care presupune:

 • verificarea rezultatelor şcolare pe întreg parcursul procesului didactic;
 • eliminarea caracterului de „sondaj“, propriu evaluării tradiţionale, realizând verificarea tuturor elevilor asupra elementelor esenţiale din arii de conţinut cât mai cuprinzătoare.

c) Funcţia de reglare a procesului didactic, pe care acţiunile evaluative o îndeplinesc, presupune nu numai cunoaşterea rezultatelor, ci şi explicarea acestora, prin factorii şi condiţiile care le generează, precum şi predicţia rezultatelor probabile în secvenţele următoare ale activităţii.

Realizată în acest fel, evaluarea randamentului şcolar se constituie ca activitate cu reale valenţe de stimulare a instruirii / învăţării, deschizând un demers în spi­rală, prin care se realizează ameliorarea continuă a procesului didactic.

Conceptele operaţionale implicate în evaluarea randamentului şcolar permit abordarea curriculară a problematicii eficienţei activităţii de predare-învăţare-evaluare, proiectată la nivelul interacţiunilor între finalităţile macrostructurale, de sistem, şi finalităţile microstructurale, de proces.

Randamentul şcolar reflectă gradul de eficienţă pedagogică al activităţii didactice, care poate fi evaluat în cadrul raportului funcţional existent între resursele pedagogice (materiale – umane – financiare – informaţionale) investite în sistem şi efectele înregistrate în timp, la nivel de proces şi de produs.

În această accepţie, randamentul şcolar reprezintă un concept integrator care subordonează mai multe noţiuni operaţionale implicate în acţiunea de evaluare: evaluarea nivelului de cunoştinţe al elevului; evaluarea comportamentului elevului; evaluarea succesului şcolar; evaluarea calităţii procesului de învăţământ.

a) Evaluarea rezultatelor şcolare angajează procedeele clasice de notare şi examinare a elevilor care pun accent pe obiectivele de conţinut, pe acumularea cantitativă a informaţiilor proiectate la nivelul programelor şcolare.

Didactica modernă şi postmodernă valorifică progresele docimologiei – „ştiinţă care are ca obiect studierea sistematică a examenelor, în special a sistemelor de notare şi a comportării examinatorilor şi a celor examinaţi”. În paralel sunt relevate şi atuurile doxologiei – ştiinţă care asigură „studierea sistematică a rolului pe care îl are aprecierea calitativă în învăţământ”.

Perspectiva curriculară presupune perfecţionarea continuă a sistemului de notare şi de examinare care poate include „orice procedeu pedagogic având ca obiect o apreciere a proceselor de învăţare a cunoştinţelor”, realizabilă prin resursele interne ale profesorului, care predă la clasa respectivă, şi prin resursele externe ale comisiilor formate de profesori din alte clase sau din alte şcoli.

Rezultatele şcolare constituie o realitate complexă. Termenul defineşte efecte ale activităţii didactice, diferite prin natura lor. O disociere a diferitelor tipuri devine necesară întrucât fiecare categorie de performanţe face necesară utilizarea unor proceduri şi metode de evaluare diferite.

Tipologia care poate fi elaborată are ca punct de plecare varietatea obiec­ti­velor pedagogice, într-o dublă perspectivă: prima o constituie domeniile obiectivelor corelate cu structura (laturile) personalităţii (cognitive, afective, psihomotorii), cu menţiunea că un rezultat aparţine, în general, predominant, uneia din aceste componente a personalităţii incluzând, însă, în proporţii variate, şi intenţii proprii celorlalte componente; a doua perspectivă decurge din ordonarea ierarhică a obiectivelor în clase comportamentale, în funcţie de procesele psihice pe care le implică şi de gradul de complexitate.

b) Evaluarea comportamentului elevului include operaţii de măsurare –apreciere – decizie, realizate în raport cu obiectivele formative ale activităţii de instruire. Această acţiune are un dublu sens:

– un sens psihologic, de inspiraţie behavioristă, care limitează evaluarea comportamentului la constatarea „reacţiei elevului la diferiţi stimuli”, lansaţi şi întreţinuţi, în mod explicit şi implicit, în activitatea de instruire;

– un sens pedagogic, de respiraţie curriculară, care orientează evaluarea comportamentului spre „un ansamblu de însuşiri formate elevilor în procesul de instruire şi educare, structurate într-un anumit stil personal” (Radu, Ion, T., 1981, pag.34, 35).

c) Evaluarea succesului şcolar vizează totalitatea rezultatelor elevului privite din perspectivă informativă (nivel ştiinţific, capacităţi / aptitudini intelectuale) şi formativă (atitudini motivaţionale şi caracteriale importante pentru reuşita şcolară). Această acţiune relevă şi limitele progresului şcolar care exprimă gradul de realizare a obiectivelor specifice la nivelul condiţiilor concrete de învăţare ale fiecărui elev şi colectiv de elevi.

Succesul şcolar reflectă gradul de eficienţă pedagogică al activităţii didactice în cadrul raportului existent între resursele interne ale procesului de învăţământ, dependente, mai ales, de calitatea corelaţiei subiect-obiect şi efectele înregistrate în timp, obiectivate în nivelul de pregătire al elevului, apreciabil în funcţie de posibilităţile sale maxime. În acest fel poate fi definit eşecul şcolar care reflectă „situaţia unui elev care nu mai progresează în raport cu el însuşi” (vezi Riviere, Robert, 1991, pag.48).

Tehnicile de evaluare, analizate dintr-o perspectivă curriculară, au valoarea unor procedee didactice integrabile în cadrul oricărei metode / strategii de instruire. Prin mecanismele de conexiune inversă declanşate aceste procedee stimulează perfecţionarea permanentă a activităţii de predare-învăţare-evaluare. Avem în vedere tehnicile de evaluare prin: chestionare, lucrări scrise, lucrări practice, scări de apreciere, teste de cunoştinţe, examene (vezi Nicola, Ioan, 1996, pag.402-407).

a) Evaluarea prin chestionare reprezintă un procedeu didactic integrabil, în special, în cadrul metodei /strategiei conversaţiei euristice pentru verificarea cantităţii şi a calităţii cunoştinţelor şi a capacităţilor dobândite de elevi conform programelor de instruire.

Evaluarea prin chestionare poate fi realizată într-o formă curentă (care intervine în orice moment al activităţii de instruire, cu posibilităţi de realizare frontală) sau finală (care intervine în anumite momente – sfârşit de capitol, trimestru, an sau ciclu şcolar – cu posibilităţi de valorificare metodologică în cadrul diferitelor variante de examene şcolare).

b) Evaluarea prin lucrări scrise reprezintă un procedeu cu valoare pedagogică intensivă care permite verificarea globală a unui colectiv şcolar, prin compararea rezultatelor obţinute de elevi în condiţii de muncă independentă, care valorifică, de regulă, o arie mai mare de cunoştinţe şi de capacităţi dobândite în conformitate cu programele de instruire.

Acest procedeu, integrabil în oricare metodă / strategie didactică, poate fi realizat în trei variante operaţionale:

lucrările scrise curente / extemporalele, aplicate pe parcursul unei activităţi didactice pentru verificarea gradului de realizare a unor obiective pedagogice concrete;

lucrările scrise trimestriale / tezele, aplicate în cadrul anumitor discipline şcolare pentru verificarea gradului de înţelegere şi de valorificare a unor cunoştinţe şi capacităţi dobândite pe parcursul unui grup de lecţii organizate corespunzător obiectivelor specifice unor subcapitole sau capitole;

lucrările scrise de sinteză, aplicate, de regulă, la sfârşit de capitol, an, ciclu de studii, sub forma unor referate sau teme de cercetare, care solicită parcurgerea unei bibliografii apreciabile, valorificabilă în mod creator, în funcţie de experienţa cognitivă şi psihosocială a elevului/studentului – în această categorie intră şi lucrările de diplomă, de licenţă, de disertaţie, de doctorat, de reciclare etc., angajate în contextul unor examene şcolare, postşcolare, universitare, postuniversitare, de perfecţionare etc.

c) Evaluarea prin lucrări practice reprezintă un procedeu didactic integrabil, în special, în cadrul metodelor bazate prioritar pe cercetare şi pe acţiune. Acest procedeu verifică, îndeosebi, capacitatea elevilor de a aplica adecvat cunoştinţele şi capacităţile dobândite conform programelor de instruire, în situaţii didactice care solicită realiza-rea unor obiecte, circuite, aparate, experimente, grafice, desene, schiţe, observaţii, di-secţii, compuneri etc.

Evaluarea prin lucrări practice implică proiectarea unor activităţi didactice în condiţii de laborator, atelier, lot, cabinet şcolar, condiţii necesare pentru realizarea unor observaţii, experimente, demonstraţii, cercetări, modelări, procesări de resurse materiale şi informaţionale etc.

d) Evaluarea prin scări de apreciere reprezintă un procedeu didactic „care oferă posibilitatea distribuirii rezultatelor sau a răspunsurilor” între diferite intervale valori-ce, situate între o limită inferioară şi o limită superioară (vezi Nicola, Ioan, 1996, pag.406).

Calitatea scării de apreciere depinde de două elemente esenţiale: modul de ordonare şi de gradare a intervalelor valorice (foarte bine – bine – mediu –suficient insuficent; modul de raportare a intervalelor valorice la situaţiile de instruire concrete. Acest procedeu poate fi integrat relativ uşor în cadrul oricărei metode / strategii de predare-învăţare-evaluare.

e) Evaluarea prin teste de cunoştinţe reprezintă un procedeu integrabil în cadrul activităţii didactice în diferite momente ale desfăşurării acesteia. Acest procedeu valorifică un ansamblu de probe standardizate la nivelul: conţinutului, condiţiilor de aplicare, criteriilor etalonate pentru evaluarea rezultatelor.

Testele reprezintă, în general, un instrument al metodei experimentale, orientată spre cunoaşterea globală a personalităţii. Din perspectiva obiectivelor acesteia există teste biometrice (care vizează cunoaşterea calităţilor senzoriale ale personalităţii), teste psihologice (care vizează cunoaşterea configuraţiei personalităţii), teste socio-logice (care vizează cunoaşterea gradului de integrare a personalităţii în microgrup), teste pedagogice sau şcolare (care vizează cunoaşterea fondului informativ-formativ dobândit de personalitate în procesul educativ) – vezi Holban, Ioan, 1995.

Testele de cunoştinţe, care au un caracter psihopedagogic, vizează măsurarea-aprecierea unor situaţii specifice procesului de învăţământ, relevante atât la nivelul dimensiunii sale structurale (plan, programe, manuale) cât şi la nivelul activităţii concrete de predare-învăţare-evaluare. În ambele cazuri, testele de cunoştinţe asigură elaborarea unor decizii de ameliorare – ajustare –restructurare a procesului de învăţământ, în general, a activităţii didactice, în mod special.

Aplicabilitatea testului de cunoştinţe reprezintă capacitatea acestuia de a putea fi administrat şi valorificat în diferite condiţii pedagogice şi sociale. Această capacitate evidenţiază importanţa: informaţiei testate, raportului dintre conţinutul-forma testului şi vârsta elevilor; timpului necesar pentru administrarea, cotarea  şi interpretarea finală a testului.

Elaborarea testului de cunoştinţe evidenţiază importanţa itemilor care reprezintă cele mai mici unităţi de conţinut alese în concordanţă cu obiectivele operaţionale asu-mate conform programei şcolare. Pentru realizarea unui obiectiv operaţional pot fi propuşi mai mulţi itemi sau poate fi propus un singur item.

Testele de cunoştinţe aplicate în cazul examenelor şcolare dobândesc statut de teste docimologice. Elaborarea lor presupune valorificarea obiectivelor specifice ale programei şcolare, asumate la nivel de trimestru, an sau ciclu şcolar, din perspectiva tipului de examen instituţionalizat: examen parţial, examen global, examen de absolvire cu funcţie de selecţie implicită, examen de admitere cu funcţie de selecţie explicită, examen intern, examen extern etc.

f) Evaluarea prin examene reprezintă o modalitate de apreciere a randamentului şcolar, instituţionalizată la nivelul sistemului de învăţământ.

Critica examenelor vizează faptul că acestea „se reduc deseori la o verificare a asimilării cunoştinţelor, lăsând neexploatate nu numai aspectele cele mai importante ale inteligenţei, ci şi aproape toate trăsăturile personalităţii pe care o educaţie bine înţeleasă trebuie să le cultive”. Această critică priveşte, mai ales, practica „examenelor cu caracter selectiv” inspirate din condiţiile culturale ale secolului XIX, legate de „dezvoltarea unei birocraţii foarte ierarhizate” (vezi De Landsheere, Gilbert, 1975, pag.17; 42).

Perspectiva proiectării curriculare solicită o nouă modalitate de organizare a examenelor. Funcţia acestora devine una prioritar formativă, de evaluare pozitivă, care asigură o selecţie şcolară implicită. Această nouă funcţie determină înlocuirea examenelor de admitere (în învăţământul secundar / liceal, profesional; în învăţământul superior) cu examenele de absolvire (de capacitate, de bacalaureat), proiectate, realizate şi finalizate pe criterii pedagogice unitare, care asigură comparabilitatea globală, la scară teritorială sau naţională, după modelul exersat la nivelul culturii pedagogice anglo-saxone.

Examenele de acest tip angajează responsabilitatea directă a fiecărui profesor, evaluabilă în termenii managementului pedagogic la nivelul raportului dintre resursele investite la intrarea în sistem – calitatea procesului de învăţământprodusele obţinute la ieşirea din sistem.

Bibliografie:

 1. Cerghit, I. – Metode de invatamant, E.D.P., Buceresti, 1998
 2. Cerghit, I. – Didactica, note de curs, Universitatea din Bucuresti, 1993
 3. Cretu, C. – Curriculum diferentiat si personalizat,Iasi, Polirom,1998
 4. Cucos, C. – Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, Polirom, Iasi, 1998
 5. Cristea, S. – Dictionar de pedagogie, Chisinau, Ed. Litera,2000
 6. D”Hainaut, L. – Programe de invatamant si educatie permanenta, E.D.P. Bucuresti, 1981
 7. Iucu, R.- Instruirea scolara. Perspective teoretice si aplicative, Polirom, 2001
 8. Jinga, I, Negret, I. – Invatarea eficienta, Aldin, Bucuresti, 1999
 9. Joita, E. – Eficienta instruirii, E.D.P., Bucuresti,1999
 10. Neacsu, I. –  Instruire si invatare, E.D.P., Bucuresti, 1999
 11. Neacsu, I.- Metode si tehnici de invatare eficienta, Ed. Militara, Bucuresti, 1990
 12. Nicola, I. – Tratat de pedagogie scolara, E.D.P., Bucuresti,1996
 13. Paun, E. – Scoala – o abordare sociopedagogica, Iasi, Polirom, 1998
 14. Potolea, D.- De la stiluri la strategii: o abordare empirica a comportamentului didactic, in Structuri, strategii, performante in invatamint, Bucuresti : Editura Academiei Romane, 1989
 15. Radu, I., T. ,  Ezechil, L. ( 2004, 2005, 2007) –  Didactica – Teoria instruirii, Editura Paralela 45, Pitesti
 16. Stanciu, M. – Reforma continuturilor invatamantului.Cadru metodologic, Ed. Polirom,1999
 17. MEN – Curriculum National pentru invatamantul obligatoriu. Cadru de referinta, Bucuresti,1998
 18. *** – Legea invatamantului nr.84/1995, republicata, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,Nr.606, 10 dec.,1999
 19. *** – Legea privind Statutul personalului didactic, nr.128/1997, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr.158

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.