Ghid practic privind ACTIVITĂŢILE PROTECŢIEI CI VILE ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC PE TIMPUL TRANSPORTULUI (I)

SUBSTANŢELOR PERICULOASE

Acest GHID PRACTIC a fost elaborat în conformitate cu prevederile:

Recomandărilor privind transportul mărfurilor periculoase, elaborate de către ONU, în ediţia a 8-a revizuită, cu nr. ST/SG/AC 10/1/Rev 8/1994;

Acordului european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase, ADR, publicat de ONU în ECE/TRANS/100, vol.1;


Instrucţiunii “Protecţia şi intervenţia în caz de accident chimic nr. 1420 din 03.08.1992, elaborată de Comandamentul Protecţiei Civile.

Elaboratori:

col. (r) ing. Cornelius Băeţică

col. ing. Marin Moisescu

col. ing. Gheorghe Mihailiuc

mr. chim. Radu Mihai Anton

Coordonator:

general de divizie Gheorghe Popescu

Tehnoredactare computerizată:

lt. col ing. Nicolae Sorica

C U P R I N S

UTILIZAREA GHIDULUI 4

CAPITOLUL 1  SUBSTANŢE (MĂRFURI) PERICULOASE – GENERALITĂŢI 5

CAPITOLUL  2  ETICHETE DE AVERTIZARE_ 6

CAPITOLUL  3  INDICATOARE DE AVERTIZARE_ 7

3.1. INDICATOARELE DE AVERTIZARE_ 7

3.2. SEMNIFICAŢIA CIFRELOR CARE INDICĂ TIPUL PERICOLULUI 7

3.3. SEMNIFICATIA UNOR NUMERE ALE TIPULUI DE PERICOL_ 7

CAPITOLUL  4  ACTIVITĂŢILE PROTECŢIEI CIVILE ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC PE TIMPUL TRANSPORTULUI 9

4.1. Culegerea datelor şi informaţii1or despre accident: 9

4.2. Înştiinţarea autorităţilor publice interesate: 9

4.3. Dispoziţii preliminare 9

4.4. Identificarea substanţei periculoase 9

4.5. Evaluarea pericolului 9

4.6. Aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie 9

CAPITOLUL  5  GHIDURI  DE ACŢIUNE_ 11

5.1. AMBALAJE SAU ÎNCĂRCĂTURI NEIDENTIFICATE_ 11

5.2. SUBSTANŢE EXPLOZIVE_ 12

5.3. GAZE SAU LICHIDE INFLAMABILE_ 13

5.4. GAZE NEUTRE_ 15

5.5. GAZE SAU LICHIDE TOXICE, COROSIVE (CAUSTICE), OXIDANTE_ 16

5.6. MATERIALE RADIOACTIVE_ 17

CAPITOLUL  6  NEUTRALIZAREA UNOR SURSTANŢE PERICULOASE ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC PE TIMPUL TRANSPORTULUI ACESTORA_ 19

I. DIMINUAREA EMISIEI, ÎMPIEDICAREA RĂSPÂNDIRII NORULUI TOXIC ŞI UTRALIZAREA PRINCIPALELOR SUBSTANŢE TOXICE (PERICULOASE) 19

II. UTILAJE ŞI INSTALAŢII CARE SE POT UTILIZA ÎN NEUTRALIZAREA  SUBSTANŢELOR TOXICE INDUSTRIALE_ 21

CAPITOLUL  7  RECOMANDĂRI PENTRU SIGURANŢA PE TIMPUL ACŢIUNILOR_ 22

TIPURILE  SUBSTANŢELOR PERICULOASE (în ordinea codului numeric) 23

TIPURILE  SUBSTANŢELOR PERICULOASE (în ordine alfabetică) 43

TIPURILE  SUBSTANŢELOR PERICULOASE (în ordinea tipului de pericol) 63

SISTEMUL INTERNAŢIONAL DE CLASIFICARE A SUBSTANŢELOR PERICULOASE_ 83

CLASA 1. EXPLOZIVI 83

CLASA 2. GA ZE_ 83

CLASA 3.  LICHIDE INFLAMABILE_ 83

CLASA 4.  SUBSTANŢE SOLIDE INFLAMABILE, SUSCEPTIBILE LA APRINDERE SPONTANA (autoaprindere), SUBSTANŢE CARE ÎN CONTACT CU APA EMANĂ GAZE INFLAMABILE_ 83

CLASA 5. SUBSTANŢE OXIDANTE, COMBURANTE, PEROXIZI ORGANICI 83

CLASA 6. SUBSTANTE TOXICE (OTRAVITOARE) $1 SUBSTANTE INFECTANTE_ 83

CRITERII DE DEFINIRE A TOXICITĂŢII 84

CLASA 7. MATERIALE RADIOACTIVE_ 84

CLASA 8. SUBSTANŢE COROSIVE ŞI/SAU CAUSTICE_ 84

CLASA 9.  AMESTECURI DE PROD USE SAU SUBSTANTE_ 84

UTILIZAREA GHIDULUI

1. Identificaţi etichetele de avertizare şi indicatoarele de avertizare înscrise pe mijlocul de transport auto sau feroviar, implicat în accident (avarie).

2. Notaţi cifrele înscrise pe indicatorul de avertizare.

3. Identificaţi numărul de la numitor în tabelul din anexele nr. 1a sau 1b. În acest fel stabiliţi tipul substanţei periculoase (denumirea).

De exemplu: 1005 înseamnă: AMONIAC.

4. Identificaţi numărul de la numărător cu tipul pericolului, conform indicaţiilor paragrafelor 3.2 şi 3.3 de la paginile 6-7. În acest fel stabiliţi tipul de pericol.

De exemplu: 268 înseamnă:

2 = emisie de gaze (vapori) datorate presiunii din recipient;

6 = substanţa este toxică;

8 = efectele pe care le produce sunt caustice.

Indicaţii asupra tipului de pericol sunt date şi de către etichetele de avertizare!

5. Pentru a cunoaşte pericolul potenţial şi modul de acţiune, în funcţie de tipul pericolului, consultaţi Ghidurile de acţiune de la pagina 10.

De exemplu: pentru numărul 268, care indică tipul pericolului = substanţă toxică, consultaţi fişa din subcapitolul 5.5., pagina 17.

6.  Pentru a executa activităţile ce se impun în caz de accident la transportul substanţelor periculoase, consultaţi capitolele 3 şi 4.

 1. 7. Pentru indicaţii privind neutralizarea unor substanţe periculoase în caz de accident chimic pe timpu1 transportului acestora, unele utilaje şi instalaţii care se pot folosi, consultaţi capitolul 6 de la pagina 21.

CAPITOLUL 1  SUBSTANŢE (MĂRFURI) PERICULOASE – GENERALITĂŢI

Substanţe periculoase (SP) sunt considerate acele produse chimice care, pe timpul transportului, cu mijloace auto sau pe calea ferată (în cisterne, containere or alte ambalaje), datorită unor accidente de circulaţie, avarii la mijlocul de transport sau ambalaj, reacţii chimice neprevăzute, nerespectări ale normelor tehnice de ambalare şi transport sau altor factori neprevăzuţi, pot conduce la apariţia unor explozii, incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau răspândiri de substanţe periculoase pe sol şi în mediul înconjurător.

Explozia. incendiul. emisia de gaze sau vapori se poate produce direct în mijlocul de transport sau/şi ca urmare a răspândirii substanţei periculoase pe sol. Apare în acest fel un pericol pentru sănătatea oamenilor şi animalelor, riscul de contaminare a mediului înconjurător, pericolul distrugerii unor construcţii şi bunuri materiale, cu efecte dăunătoare de scurtă durată sau pe termen lung.

Substanţele (mărfurile) periculoase pot fi transportate cu mijloace auto sau pe calea ferată în cisterne, containere sau alte tipuri de ambalaje, în stare de:

 • gaz, la presiune normală;
 • gaz comprimat;
 • gaz lichefiat;
 • lichid;
 • solid (compact, cristale, pulberi).

CAPITOLUL  2  ETICHETE DE AVERTIZARE

Etichetele de avertizare sunt romburi pătrate pe care sunt desenate simboluri de recunoaştere a transportului de substanţe periculoase. Dau indicaţii şi asupra conţinutului.

Etichetele de avertizare se marchează pe părţile laterale ale autovehiculului.
Forma, culorile şi semnificaţiile acestora sunt arătate mai jos:


CAPITOLUL  3  INDICATOARE DE AVERTIZARE

Mijloacele de transport a substanţelor periculoase (S.P.) trebuie să fie marcate cu indicatoarele de avertizare care se folosesc pe plan internaţional, fiind înregistrate la ONU.

3.1. INDICATOARELE DE AVERTIZARE

Indicatoarele de avertizare sunt dreptunghiuri (30 x 40 cm) de culoare portocalie. marcate pe autovehiculul care transportă substanţe periculoase (vezi fig.1).

Indicatoarele de avertizare sunt marcate astfel:

 • la autovehicule, în partea din faţă şi spate;
 • la mijloacele de transport pe calea ferată şi la autocisternele cu mai multe compartimente: lateral, pe ambele părţi.

În indicator sunt înscrise două numere, sub formă de fracţie, astfel:

 • la numărător: 2 – 4 cifre care reprezintă tipul de pericol;
 • la numitor: 4 cifre care reprezintă tipul substanţei periculoase.

3.2. SEMNIFICAŢIA CIFRELOR CARE INDICĂ TIPUL PERICOLULUI

Conform Sistemului Internaţional de clasificare a substanţelor periculoase S.P.– (vezi anexa nr.2), clasele şi subclasele de S.P. indică tipul pericolului. astfel:

1. Explozie.

2. Emisie/scăpări de gaze sau vapori, datorate: presiunii

din recipient, unor reacţii chimice sau altor factori.

3. Inflamabilitatea lichidelor, vaporilor şi/sau gazelor.

4. Inflamabilitatea substanţelor solide.

5. Efectele datorate oxidării sau arderilor.

6. Toxicitate.

7. Radioactivitate.

8. Efecte datorate acţiunilor corosive şi/sau caustice.

9. Pericolul unei reacţii puternice. spontane.

X. Reacţie periculoasă cu apa.

0. Pericol de extindere a efectului distructiv.

Pe indicatorul de avertizare, tipul de pericol este prezentat prin combinaţii de câte 2 – 4 cifre din cele de mai sus.

De exemplu: 263 sau 23 sau x423 sau 80.

Dublarea unei cifre are semnificaţia amplificării corespunzătoare a pericolului.

Extinderea pericolului este marcată de cifra 0 (zero) la sfârşitul numărului.

3.3. SEMNIFICATIA UNOR NUMERE ALE TIPULUI DE PERICOL

Se prezintă în continuare câteva exemple ale semnificaţiei numerelor ce exprimă tipul pericolului pe indicatoarele de avertizare (la numărător):

20 Gaze inerte (neinflamabile, netoxice, necorosive)

22 Gaze la temperaturi foarte joase (puternic răcite) sau lichefiate

223 Gaze inflamabile care se păstrează la temperaturi joase sau lichefiate

23 Gaze inflamabile

265 Gaze toxice, care se aprind în contact cu aerul

268 Gaze toxice, caustice şi/sau corosive

30 Lichide inflamabile (punct de aprindere 210C 1000C)

33 Lichide uşor inflamabile (punct de aprindere sub 210C)

x 333 Lichide care se autoaprind, a căror ardere se intensifică în contact cu apa

334 Lichide uşor inflamabile care pot conduce uşor la o reacţie violentă

40 Materiale inflamabile închise ermetic

x 423 Materiale inflamabile închise ermetic a căror aprindere şi ardere se intensifică în contact cu apa. În timpul arderii degajă gaze dăunătoare care se pot împrăştia.

44 Materiale inflamabile închise ermetic care la ardere pot ridica temperatura în mediu la valori periculoase

599 Peroxizi organici care se pot aprinde (inflamabile)

63 Substanţe toxice otrăvitoare care pot afecta sănătatea şi care se pot aprinde (punct de aprindere 21 – 95 0 C)

66 Substanţe toxice foarte otrăvitoare

663 Substanţe toxice foarte otrăvitoare care se pot aprinde (punct de aprindere mai mare de 550C)

68 Substanţe toxice otrăvitoare sau dăunătoare sănătăţii (corosive, caustice)

80 Substanţe corosive (caustice) sau slab corosive (caustice)

856 Substanţe corosive (caustice) sau slab corosive (caustice) care în contact cu aerul (prin oxidare) devin inflamabile ci otrăvitoare

88 Substanţe puternic corosive (caustice)

Număru1 cu patru cifre de la numitor, înscris pe indicatorul de avertizare, defineşte numele (natura) substanţei periculoase. Cu acest număr se identifică substanţa periculoasă în tabelul din anexele nr. 1a sau 1b.

CAPITOLUL  4  ACTIVITĂŢILE PROTECŢIEI CIVILE ÎN CAZ DE ACCIDENT CHIMIC PE TIMPUL TRANSPORTULUI

ATENŢIE! Succesiunea executării activităţilor este determinată de gradul de urgenţă al evenimentului. Este necesar ca unele activităţi să se execute simultan de două sau mai multe persoane.

La primirea informaţiei despre producerea accidentului pe timpul transportului substanţelor periculoase (S.P.) cu mijloace auto sau pe calea ferată, organul de protecţie civilă, în a cărei responsabilitate intră zona de producere a accidentului, execută activităţi1e indicate mai jos.

4.1. Culegerea datelor şi informaţii1or despre accident:

&            Timpul şi locul producerii accidentului;

&            Tipul mijlocului de transport (auto. calea ferată).

&            Situaţia accidentului: fisură în rezervor, răsturnare, împrăştiere pe teren, degajare de gaze sau vapori, incendiu, explozie etc.;

&            Direcţia şi viteza vântului la sol;

&            Detalii despre teren;

&            Persoane şi bunuri în pericol.

4.2. Înştiinţarea autorităţilor publice interesate:

&            poliţia judeţeană şi/sau locală:

&            primăria localităţii pe raza căreia s-a produs accidentul;

&            pompierii;

&            staţia de salvare;

&            spitalul la care pot fi trimişi vătămaţii;

&            agenţia de supraveghere şi protecţie a mediului;

&            inspectoratul de politie sanitară şi medicină preventivă – laboratorul de toxicologie;

&            administraţia domeniului public.

4.3. Dispoziţii preliminare

Dispoziţiile preliminare se transmit organelor care urmează să realizeze acţiunile urgente de protecţie, şi se referă la:

–  oprirea circulaţiei în ambele sensuri, pe calea de circulaţie unele s-a produs accidentul;

–  stabilirea şi marcarea unei zone de izolare cu o rază de cel puţin 100- 1600 m;

–   evacuarea tuturor persoanelor din această zonă.

4.4. Identificarea substanţei periculoase

&    Interogarea şoferului sau/şi însoţitorului;

&            Consultarea documentelor de transport (acte de expediţie, foi de transport etc.);

&            Identificarea etichetelor de avertizare şi a indicatoarelor de avertizare înscrise pe vehicul (în faţă, în spate, lateral);

&            Identificarea naturii şi tipului substanţei periculoase în tabelul din anexele nr.1a sau 1b;

4.5. Evaluarea pericolului

Evaluarea zonelor, în funcţie de natura substanţei periculoase. se face cu ajutorul datelor din subcapitolele nr. 5.1. – 5.6. şi schemei de pe coperta 3. stabilindu-se:

zona de răspândire;
zona de pericol;

zona de izolare;

zona de evacuare.

Aceste zone nu sunt general valabile pentru toate clasele de substanţe. dimensiunile acestora şi măsurile de protecţie fiind prezentate la fiecare clasă în parte.

4.6. Aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie

Protecţia şi intervenţia se realizează în funcţie de natura substanţei periculoase, conform indicaţiilor GHIDURILOR DE ACŢIUNE din capitolul 5.

Măsurile de protecţie ce trebuie întreprinse după accident. pe măsura sosirii forţelor de intervenţie, cuprind:

&            stabilirea locului de conducere a acţiunilor şi a legăturilor;

&             delimitarea şi marcarea zonelor de răspândire, pericol, izolare şi evacuare;

&             stabilirea direcţiei de deplasare şi a dimensiunilor zonei de acţiune a norului toxic cu efecte periculoase;

&                        alarmarea populaţiei din zona de acţiune a norului toxic. dacă este cazul;

&            realizarea protecţiei prin izolare în locuinţă cu etanşarea uşilor şi a ferestrelor:

&            evacuarea temporară a populaţiei şi animalelor din zona de acţiune a norului toxic pe toată durata acestuia, dacă este cazul:

&            scoaterea vătămaţilor din zona accidentului. acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă şi transportul la spital;

&            interzicerea accesului în zonă şi îndepărtarea de zonă a persoanelor neautorizate. paza zonei, îndrumarea circulaţiei;

&            desfăşurarea acţiunilor de limitare a urmărilor accidentului;

&            neutralizarea şi curăţirea zonei;

&            ridicarea / îndepărtarea vehiculului avariat;

&            controlul şi supravegherea în zonă

&            restabilirea circulaţiei;

&             informarea populaţiei.

CAPITOLUL  5  GHIDURI  DE ACŢIUNE

Număr ghid Tipul substanţei (încărcăturii) Clasa S.P.

(în Sistemul Internaţional)

5.1. Ambalaje sau încărcături  neidentificate 1-9
5.2. Substanţe explozive 1
5.3. Gaze sau lichide în inflamabile 2; 3; 4
5.4. Gaze neutre 2
5.5. Gaze sau lichide (toxice, corosive (caustice), oxidante, infectante 2; 5; 6; 8; 9
5.6. Materiale radioactive 7

5.1. AMBALAJE SAU ÎNCĂRCĂTURI NEIDENTIFICATE

PERICOLUL POTENŢIAL

Incendiu sau explozie

&            Pot exploda prin încălzire, şoc, frecare sau în contact cu alte substanţe.

&            Pot reacţiona violent sau exploda în contact cu aerul, apa sau spumele extinctoare.

&            Se pot aprinde spontan în contact cu aerul.

&            Se pot aprinde prin încălzire, scântei sau flacără.

&            Vaporii pot fi transportaţi către o sursă de aprindere (scânteie, flacără).

&            Conţinutul rezervorului (recipientului) poate exploda prin încălzire.

&             La explozie se pot împrăştia fragmente de produs sau de recipient (schije).

Acţiunea asupra oamenilor

&            Inhalarea, ingestia sau contactul cu substanţele pot provoca vătămări (leziuni) severe, infecţii, îmbolnăvire sau deces.

&            Concentraţii mari de gaze pot provoca asfixii şi în afara zonei de izolare pe direcţia vântului.

&            Contactul gazelor (vaporilor) sau substanţelor cu ochii pot provoca orbirea în câteva minute.

&            Focul sau contactul cu apa pot produce vapori care provoacă iritaţii, asfixie, intoxicare sau arsuri în contact cu pielea.

&            Vaporii pot avea acţiune corosivă asupra metalelor neprotejate.

&            Pot fi radioactive.

&            Materialele rezultate din acţiunile de stingere a incendiilor sau de neutralizare pot polua sursele de apă (pânza de apă freatică, bazine, canale etc.)

ACŢIUNI ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI DE INTERVENŢIE

Se execută activităţile de la capitolele 3 şi 4.

Se stabileşte:

zona de răspândire cu raza de 10 – 50 m, în toate direcţiile;

zona de pericol cu raza de 50 – 100 m, în toate direcţiile;

zona de izolare cu raza de 150 – 200 m, în toate direcţiile.

Când mijlocul de transport este incendiat sau răsturnat şi conţinutul se scurge din rezervor, se stabileşte o zonă de evacuare temporară pe o distanţă de cel puţin 500 m, în toate direcţiile.

În caz de incendiu

Nu folosiţi apa sau spuma.

Dacă incendiul a cuprins cisterna ( rezervorul):

&            răciţi cisterna (rezervorul) cu cantităţi mari de apă.

&            nu introduceţi apă în interiorul cisternei (rezervorului) incendiate.

&            acţionaţi asupra incendiului numai după ce au fost identificate posibilităţile de stingere.

În cazul răspândiri materialului din cisternă (rezervor) prin răsturnare sau fisurare

 • Eliminaţi toate sursele de aprindere (fumat, scântei. flacără) din imediata apropiere a locului accidentului.
 • Nu atingeţi şi nu vă deplasaţi prin zona în care materialul periculos (lichid sau solid) s-a revărsat.
 • Ţineţi materialele combustibile (lemn, hârtie, textile etc.) departe de locul pe care s-a răspândit materialul periculos ( lichid sau solid).
 • Utilizaţi apă pulverizată pe direcţia de deplasare a norului de gaze sau vapori, în frontul acestuia.
 • Nu introduceţi apă în rezervor.
 • Preveniţi pătrunderea materialului periculos care s-a revărsat. în sursele de apă ( pânza freatică, bazine, canale etc.).
 • Chemaţi formaţii specializate pentru identificarea, stingerea incendiilor şi neutralizare.

Primul ajutor

&            Scoateţi victimele din zona accidentului la aer curat.

&            Aplicaţi respiraţia artificială dacă victima nu respiră, dar nu folosiţi metoda gură la gură. Aplicaţi aparatul cu oxigen dacă victima respiră cu dificultate.

&            Scoateţi, cu atenţie, îmbrăcămintea şi încă1ţămintea care au fost contaminate.

ATENŢIE. Este posibil ca îmbrăcămintea şi încălţămintea să fie lipite de corp ca urmare a acţiunii gazelor lichefiate. În acest caz, la început dezgheţaţi îmbrăcămintea umezind-o cu apă călduţă şi apoi a scoateţi cu grijă de pe victimă.

&            În cazul contactului cu materialul răspândit din cisternă (rezervor) spălaţi cu apă (în curent. jet) pielea şi ochii timp de 15 minute.

&            Ţineţi victima la cald şi linişte.

&            Efectele Ia expunere prin inhalare. ingerare şi/sau contact cu substanţa pot apare cu întârziere.

&            Asiguraţi cât mai repede ajutorul medical de urgenţă pentru victime.

&             Asiguraţi măsurile de siguranţă pentru persoanele care acţionează în zona accidentului.

5.2. SUBSTANŢE EXPLOZIVE

PERICOLUL POTENTIAL

Incendiu sau explozie

&            Pot exploda prin încălzire, şoc sau frecare.

&           Explozia poate avea numai efect local sau poate crea pericol pentru grupuri de oameni.

&            Explozia poate fi însoţită de împrăştierea unor fragmente (schije) din ambalaj (recipient. rezervor).

Acţiunea asupra oamenilor

&            Unele substanţe explozive sunt toxice (otrăvitoare) şi/sau corosive (caustice).

&            Prin explozie pot produce gaze sau vapori iritanţi, toxici (otrăvitori) sau cu efecte corosive şi caustice.

ACŢIUNI ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI DE INTERVENŢIE

&            Se execută activităţile de la capitolele 3 şi 4.

&            Se stabileşte:

zona de izolare cu raza de 1600 m, în toate direcţiile;

zona de pericol cu raza de 70 – l000 m în toate direcţiile în funcţie de cantitatea de exploziv implicat, conform tabelului:

Cantităţi (kg)                                    Raza(m)

250……………………………….. 70

500……………………………….. 100

1000……………………………… 150

5000……………………………… 400

20000…………………………….. 700

50000……………………………..900 – 1000

–         Dacă nu s-a produs explozia ca urmare a accidentului de circulaţie, se asigură protecţia prin adăpostire utilizând terenul, construcţii rezistente sau chiar locuinţă.

–          Dacă vă adăpostiţi în locuinţă evitaţi staţionarea în faţa ferestrei.

–         Se interzice circulaţia în ambele sensuri.

–         Se eliberează întreaga suprafaţă a zonei de izolare (oameni, animale. autovehicule, etc.).

–         Nu mişcaţi vehiculul avariat.

–           Nu expuneţi rezervorul (containerul ) cu materiale explozive la căldură sau surse de aprindere (fumat, scântei, flacără).

În caz de incendiu

&            NU acţionaţi asupra incendiului dacă acesta a cuprins încărcătura de material exploziv. Încărcătura poate exploda.

&            Dacă numai vehiculul sau cauciucurile ard, stingeţi incendiul cu apă, până la inundare. Dacă apa nu este disponibilă utilizaţi dioxid de carbon, chimicale uscate, nisip sau pământ.

&            Dacă nu este pericol utilizaţi şi alte mijloace pentru a împiedica aprinderea încărcăturii.

&             Supravegheaţi cauciucurile stinse şi staţi cu extinctorul pregătit Se pot reaprinde.

&            Separaţi partea tractoare de trailer, dacă este posibil şi nu este pericol.

&             Nu mişcaţi încărcătura sau vehiculul dacă încărcătura este expusă la căldură.

În cazul răspândiri materialului din cisternă (rezervor) prin răsturnare sau fisurare

–         Eliminaţi sursele de aprindere (fumat, scântei, flacără).

–         Nu atingeţi conţinutul rezervorului (ambalajul) sau materialul răspândit fără echipament special de protecţie.

–         Nu executaţi curăţirea zonei de răspândire şi nu dispuneţi această acţiune decât cu avizul şi sub supravegherea unui specialist.

–         Menţineţi materialul răspândit în stare umedă adăugând cu grijă cantităţi corespunzătoare de apă.

Primul ajutor

&            Asiguraţi cât mai repede ajutorul medical de urgenţă.

&            Scoateţi vătămaţii din zona de pericol şi acordaţi-le primul ajutor, până vine personalul medical.

&            În cazul contactului cu materialul răspândit spălaţi imediat pielea şi ochii, cu multă apă (în curent) timp de 15 minute.

&            Îndepărtaţi imediat, cu grijă, îmbrăcămintea contaminată de pe victimă

&            Asiguraţi cât mai repede ajutorul medical de urgenţă pentru victime.

&             Asiguraţi măsurile de siguranţă pentru persoanele care acţionează în zona accidentului.

5.3. GAZE SAU LICHIDE INFLAMABILE

PERICOLUL POTENTIAL

Incendiu sau explozie

Se pot descompune sau polimeriza cu explozie sau se aprind dacă sunt încălzite or expuse Ia flacără (scânteie).

• Pot exploda sau se aprind în contact cu aerul.

• Pot reacţiona violent cu apa.

• Vaporii pot fi la început mai grei decât aerul şi se pot deplasa către surse de aprindere (căldură, scânteie, flacără). Se acumulează în locurile joase sau în spaţii închise.

• Gazele/ vaporii se pot acumula în canale şi spaţii închise, pot exploda sau aprinde în acele locuri.

• Cisterna/rezervorul poate exploda la încălzire. Prin explozie se pot împrăştia fragmente de ambalaj (schije).

•  Prin ardere/explozie produc gaze/vapori iritante, caustice şi/sau toxice.

Acţiunea asupra oamenilor

&            Gazele/vaporii, în anumite concentraţii pot provoca iritaţii sau asfixie dacă oamenii nu sunt avertizaţi.

&            La contact cu pielea sau ochii pot produce iritaţii sau arsuri.

&            În anumite concentraţii pot fi toxice (otrăvitoare).

&            Prin împrăştiere pot contamina sursele de apă (freatică, bazine, canale).

&            Produsele rezultate din ardere sau din acţiunile de stingere a incendiului pot fi toxice şi/sau pot contamina mediul.

ACTIUNI ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE

•  Se execută activităţile de la capitolele 3 şi 4.

• Suprafaţa în care s-a răspândit substanţa se izolează în toate direcţiile, astfel:

-zona de izolare pentru gaze: 50- 100 m;

-zona de izolare pentru lichide: 25 – 50 m.

• Opriţi circulaţia şi accesul în zonă şi pe direcţia vântului.

• Evitaţi, protejaţi şi ventilaţi spaţiile închise şi locurile joase.

• Evacuaţi populaţia, din:

 • zona de evacuare pentru gaze, la revărsare, fără incendiu: 800 m;
 • zona de evacuare pentru lichide, Ia revărsare, fără incendiu: 300 m (numai pe direcăia vântului).

În caz de incendiu

ATENŢIE:

&              Nu stingeţi gazul care se scurge din rezervor, arzând.

&            Acţionaţi numai dacă se poate opri scurgerea gazului.

&            Utilizaţi pentru stingere : pulberi chimice, dioxid de carbon sau apă pulverizată (ceaţă).

&            În cazul lichidelor apă pulverizată poate fi ineficace. În acest caz utilizaţi spumă.

&            Dacă nu există pericol, scoateţi rezervorul neincendiat din zonă.

În cazul cisternelor ( rezervoarelor) cuprinse de incendiu

 • Stingeţi incendiile secundare.
 • Răciţi rezervorul cu apă multă până când incendiul a fost stins.
 • Dacă nu se poate stinge incendiul, părăsiţi zona de pericol şi lăsaţi să ardă.
 • Pentru stingerea incendiului acţionaţi de la distanţă.
 • Nu introduceţi apă direct în rezervor.
 • În cazul lichidelor răciţi rezervorul cu multă apă.
 • Evacuaţi oamenii din zona de pericol a incendiului, astfel:

&    zona de evacuare la gaze incendiate: 1500 m. în toate direcţiile;

&    zona de evacuare la lichide incendiate: 1000 m. în toate direcţiile.

În cazul răspândiri materialului din cisternă (rezervor) prin răsturnare sau fisurare

 • Eliminaţi din zonă toate sursele de aprindere (fumat, scântei, flacără).
 • Utilizaţi pentru acţiune echipamentul de protecţie adecvat şi în perfectă stare de folosire.
 • Preveniţi răspândirea gazelor sau vaporilor pulverizând apă în frontul norului. în cazul lichidelor puteţi utiliza şi spumă pulverizată sub presiune.
 • Nu atingeţi materialul răspândit şi nu circulaţi prin zona de răspândire.
 • Nu introduceţi apă direct în rezervor sau pe supapele de siguranţă.
 • Preveniţi contaminarea surselor de apă ( pânza freatică, bazine. conducte).
 • Atenţie la gazele lichefiate şi lichidele puternic răcite. Acestea produc îngheţarea îmbrăcămintei (echipamentului) şi degerături extrem de grave!
 • Absorbiţi lichidele cu pământ, nisip sau alte materiale necombustibile şi apoi transferaţi-le în containere metalice.

ATENTIE! Nu utilizaţi lopeţi şi unelte care pot produce scântei

Primul ajutor

&            Scoateţi victimele la aer curat.

&            Aplicaţi respiraţia artificială, dacă victima nu respiră.

&            Dacă respiră cu dificultate, administraţi oxigen.

&            Scoateţi imediat îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminate. Dacă sunt îngheţate şi lipite de piele la început udaţi-le. cu apă căldură şi apoi îndepărtaţi-le cu grijă de pe victimă.

&            În cazul contactului cu gazul lichefiat sau cu lichidul puternic răcit, umeziţi părţile îngheţate cu apă încălzită (călduţă).

&            Ţineţi victima la cald şi în limite.

&            Asiguraţi cât mai repede ajutorul medical de urgenţă pentru victime.

&            Asiguraţi măsurile de protecţie pentru persoanele ca reacţionează în zona accidentului.

5.4. GAZE NEUTRE

•Comprimate •Lichefiate •Puternic răcite (criogenice)

PERICOL POTENTIAL

Incendiu sau explozie

&            Nu sunt inflamabile.

&            Conţinutul cisternei (rezervorului) poate exploda dacă este expus la încălzire.

&            La explozie cisternei (rezervorului) se pot împrăştia fragmente de material (schije).

Acţiunea asupra oamenilor.

&            În concentraţii mari pot produce asfixie.

&            Vaporii gazului lichefiat sunt la începutul emisiei mai grei decât aerul.

&             Contactul cu gazul lichefiat produce arsuri, leziuni grave şi/sau degerături.

ACŢIUNI ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE

&            Se execută activităţile de la capitolele 3 şi 4.

&             Suprafaţa de răspândire va fi imediat izolată pe o rază de:

raza de izolare:150 – 200 m, în toate sensurile.

&            Opriţi circulaţia în ambele sensuri.

&            Interziceţi accesul în zona de izolare a persoanelor neautorizate.

&            Unele gaze sunt mai grele ca aerul şi se răspândesc pe suprafaţa solului acumulându-se în locurile joase, în spaţiile închise (canale, subsoluri etc.)

&            Evitaţi locurile joase şi ventilaţi spaţiile închise.

&            Utilizaţi numai îmbrăcăminte de protecţie antitermică.

&            Evacuaţi zona pe o rază de:

-zona de evacuate: 250 m. în toate direcţiile.

Dacă cisterna (rezervorul) este cuprinsă într-un incendiu atunci:

zona de evacuare: 500 m, în toate direcţiile.

În caz de incendiu

&            Utilizaţi pentru stingere mijloacele adecvate tipului de incendiu care a cuprins cisterna (rezervorul).

&            Dacă nu este periculos scoateţi cisterna (rezervorul) din zona de incendiu.

&            Cisterna (containerul) avariată sau în pericol va fi manipulată numai de către personal specializat.

&            Răciţi cisterna (containerul) inclusă în incendiu dar nu introduceţi apa în interior.

&            Părăsiţi imediat zona când auziţi funcţionând supapa de siguranţă.

&            Evitaţi lucrul şi staţionarea în spatele cisternei (rezervorului).

În cazul răspândiri materialului din cisternă (rezervor) prin răsturnare sau fisurare

&            Nu atingeţi lichidul răspândit şi nu circulaţi prin suprafaţa de răspândire.

&            Dacă nu există pericol încercaţi să opriţi scurgerea lichidului din rezervor.

&            Utilizaţi apă pulverizată în frontul norului de gaze format după scurgere.

&            Nu introduceţi apă în rezervor.

&            Preveniţi pătrunderea gazelor în spaţiile închise (canale, subsoluri).

&            Lăsaţi să se vaporizeze lichidul răspândit.

&            Ventilaţi suprafaţa de răspândire.

Primul ajutor

&            Scoateţi victimele la aer curat.

&            Ap1icaţi respiraţia artificială sau administraţi oxigen.

&            Îndepărtaţi cu grijă îmbrăcămintea sau încălţămintea îngheţate, umezindu-le cu apă cä1dură.

&            În cazul contactului cu gazul lichefiat umeziţi cu grijă părţile îngheţate cu apă călduţă.

&            Ţineţi victimele la cald şi în linişte.

&            Asiguraţi imediat ajutorul medical de urgenţă pentru victime.

&            Asiguraţi măsurile de protecţie pentru personalul care lucrează în zonă.

5.5. GAZE SAU LICHIDE TOXICE, COROSIVE (CAUSTICE), OXIDANTE

PERICOL POTENŢIAL

Incendiu sau explozie

&            Unele sunt uşor inflamabile. Se pot aprinde uşor la încălzire, scântei sau flacără

&            Se va evita aprinderea.

&            Prin ardere pot produce vapori sau gaze iritante, corosive sau/şi toxice.

&            Vaporii pot exploda în amestec cu aerul sau în contact cit surse de aprindere (fumat, scântei, flacără).

&            Vaporii pot fi mai grei ca aerul. Se răspândesc la suprafaţa solului şi se pot acumula în locurile joase sau închise ( canalizare, subsoluri, încăperi).

&            Unele se pot descompune sau polimeriza cu explozie când cisterna (rezervorul) este încălzită sau inclusă intr-un incendiu.

&            Unele lichide pot reacţiona violent cu apa.

&            Prin răspândire lichidele pot contamina sursele de apă (freatică. bazine).

&            În spaţiile închise vaporii/gazele acumulaţi pot exploda.

Acţiunea asupra oamenilor

&            Sunt foarte toxice, putând avea acţiuni fatale prin inhalare, contact sau ingerare.

&            În contact cu pielea sau ochii pot produce arsuri puternice şi intoxicaţii care pot avea urmări fatale. Efectele pot apare cu întârziere.

&            Produsele de Ia stingerea incendiului pot fi foarte toxice şi pot contamina sursele de apă.

ACŢIUNI ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE

&            Se execută activităţile de la capitolele 3 şi 4.

&            Izolaţi imediat suprafaţa pe care s-a răspândit substanţa periculoasă şi locul accidentului pe o rază a zonei de izolare de 50 – 100 m, în toate direcţiile.

&            Opriţi circulaţia în ambele sensuri pe direcţia vântului.

&            Interziceţi accesul în zona şi pe direcţia vântului a persoanelor neautorizate.

&            Evitaţi, protejaţi şi ventilaţi spaţiile închise şi locurile joase.

&            Evacuaţi populaţia pe direcţia vântului, din zona de evacuare de 300 m.

&             În caz de incendiu, evacuaţi populaţia din zona de evacuare de 800 -1000 m, în toate direcţiile.

În caz de incendiu

&            ATENŢIE. Multe dintre aceste produse au un punct foarte coborât de aprindere.

&            Pentru stingere utilizaţi apă pu1verizat, ceaţă sau spumă. Nu utilizaţi jet de apă.

&            Pentru incendiile mici puteţi utiliza produse chimice uscate, dioxid de carbon sau spumă.

&            ATENŢIE. Produsele rezultate din acţiunea de stingere sunt periculoase. Pot contamina sursele de apă.

&            Dacă nu există pericol scoateţi cisterna din zona de incendiu.

În cazul cisternelor ( rezervoarelor) cuprinse de incendiu

&            Acţionaţi asupra incendiului de la distanţă.

&            Dacă stingerea nu este posibilă părăsiţi zona de pericol şi lăsaţi să ardă.

&            Răciţi cisterna (rezervorul) cu cantităţi mari de apă.

&            Nu introduceţi apă în cisternă (rezervor).

&            Staţi/acţionaţi întotdeauna departe de spatele cisternei (rezervorului).

În cazul răspândiri materialului din cisternă (rezervor) prin răsturnare sau fisurare

&            Nu atingeţi şi nu mişcaţi cisterna (rezervorul) răsturnat sau avariat.

&            Îndepărtaţi sursele de aprindere (fumat, scântei, flacără).

&            Încercaţi să împiedicaţi/opriţi răspândirea toxicului dacă nu există pericol.

&            Absorbiţi substanţa răspândită cu pământ. nisip sau alte materiale necombustibile.

&            Preveniţi pătrunderea în sursele de apă (freatică, bazine, conducte).

&            Utilizaţi pentru strângerea materialului absorbit numai unelte care nu produc scântei.

&            Utilizaţi perdea de apă pulverizată în frontul norului pentru a preveni/diminua răspândirea vaporilor toxici.

&            Neutralizarea substanţei periculoase şi curăţirea zonei se realizează numai prin procedeele indicate de specialişti.

&             Nu introduceţi apă în interiorul cisternei (rezervorului) avariate.

Primul ajutor

&            Scoateţi victimele la aer curat!

&            Aplicaţi respiraţia artificială sau administraţi oxigen dacă victima nu mai respiră or respiră cu dificultate. Nu folosiţi metoda „gură la gură”!

&            Îndepărtaţi imediat îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminate.

&            În cazul contactului cu substanţa periculoasă spălaţi pielea şi ochii cu un curent (jet) de apă timp de 15 minute.

&            La contactul parţia1cu substanţa evitaţi întinderea acesteia pe părţile necontaminate.

&            Utilizaţi pentru neutralizare materialele din trusa sanitară-antichimică sau pachetul de decontaminare individual.

&            Ţineţi victima la cald şi în linişte.

&            Efectele acţiunii substanţei periculoase se pot manifesta cu întârziere!

&            Asiguraţi imediat ajutorul medical de urgenţă pentru victime.

&            Asiguraţi măsurile de protecţie pentru personalul care lucrează în zonă.

5.6. MATERIALE RADIOACTIVE

PERICOLUL POTENŢIAL

Incendiu sau explozie

&            Unele materiale radioactive, în ambalaj, pot exp1oda dar nu ard cu uşurinţă (imediat).

&            La incendiere pot produce gaze şi pulberi radioactive şi/sau toxice.

Acţiunea asupra oamenilor

9                    Gradul pericolului de iradiere depinde de natura materialului radioactiv, cantitatea de material şi tipul ambalajului (containerului).

10                Gradul de pericol nu poate fi stabilit decât cu aparatură specializată.

11                Inhalarea gazelor sau a pulberilor aflate în suspensie în aer. ingestia sau contactul cu materialul radioactiv sunt periculoase.

12                Anumite produse. în contact cu pielea. pot avea acţiune toxică sau/şi caustică.

13                Efectele inhalării şi/sau ingerării produselor radioactive pot apare cu întârziere.

14                0 expunere îndelungată poate provoca îmbolnăvire gravă sau moartea.

15                Există pericol de iradiere externă şi la anumite distanţe de zona accidentului, chiar dacă materialul radioactiv nu este inhalat şi/sau ingerat.

ACŢIUNI ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE

 • Se execută activităţile de la capitolele 3 şi 4.
 • Anunţaţi imediat despre producerea accidentului:
 • Inspectoratul de Politie Sanitară şi Medicină Preventivă Judeţean:
 • Organul de Protecţie Civi1ă Judeţean.
 • Zona accidentului se izolează imediat, stabilindu-se zona de izolare de 50-100 m. în toate direcţiile.
 • Opriţi circulaţia în ambele sensuri şi accesul în zonă pentru persoanele neautorizate.
 • Asiguraţi evacuarea oamenilor şi animalelor în toate direcţiile, mai întâi pe direcţia vântului din zona de evacuare de cel puţin 800m, în special când cisterna (containerul) este implicată intr-un incendiu.

Evitaţi orice contact cu materialul radioactiv.

 • Luaţi în consideraţie adăpostirea şi distanţa în asigurarea protecţiei faţă de zona accidentului.
 • Limitaţi timpul de acţiune în zonă cât mai mult posibil. Asiguraţi schimburi de lucru la intervale scurte de timp.
 • Utilizaţi mijloace de protecţie speciale pe timpul lucrului (măşti şi costume de protecţie).

În caz de incendiu

 • Nu utilizaţi apă sau spumă direct pe materialul radioactiv.

În caz de incendiu mic

 • Utilizaţi produse chimice uscate. dioxid de carbon sau spumă obişnuită.
 • Dacă nu este pericol, scoateţi cisterna (containerul) neavariată în afara zonei de incendiu.

La incendiu mare

 • Utilizaţi perdea de apă pulverizată. ceaţă sau spumă.
 • Nu împrăştiaţi materialul radioactiv.
 • Reţineţi apele de stingere într-un şanţ.
 • Nu mişcaţi cisterna (containerul) avariată.
 • Răciţi, dacă este posibil. cisterna (containerul) cu multă apă. până când incendiul s-a oprit.
 • ATENTIE. Apele rezultate din stingerea incendiului pot contamina sursele de apă (freatică, bazine, conducte).

În cazul răspândiri materialului din container prin răsturnare sau avariere

 • Nu atingeţi materialul împrăştiat şi nu circulaţi prin zona de răspândire.
 • Nu atingeţi cisterna (containerul) avariat decât echipaţi cu mijloace1e de protecţie corespunzătoare.
 • Preveniţi pătrunderea materialului contaminat în sursele de apă freatică.
 • Dacă este posibil acoperiţi materialul împrăştiat cu folii de material plastic sau prelate pentru a împiedica împrăştierea pulberilor (prafului) radioactiv.
 • Executaţi colectarea prafului radioactiv şi decontaminarea numai cu personal pregătit şi sub conducerea unor specialişti.
 • Colectaţi echipamentul contaminat şi alte obiecte intr-un container închis.
 • Apele de decontaminare se colectează în şanţuri sau gropi. Evitaţi pătrunderea acestora în sursele de apă.

Primul ajutor

 1. Scoateţi victimele în locuri neprimejdioase din afara zonei de izolare.
 2. ATENŢIE. Victimele pot fi surse de contaminare.
 3. Scoateţi imediat de pe victimă şi izolaţi încălţămintea şi îmbrăcămintea contaminate. Depozitaţi-le într-un container închis.
 4. Victima va fi decontaminată în locuri speciale cu apă şi săpun, sub duş.
 5. Asiguraţi ajutorul medical de urgenţă pentru victimă.
 6. Asiguraţi măsurile de protecţie pentru personalul care lucrează în zonă

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.