PRINCIPALELE REPERE ALE ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI GENERALE ANTICORUPŢIE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII CORUPŢIEI

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Corupţia reprezintă un fenomen de maximă preocupare pentru întreaga societate contemporană, continuând să constituie o mare provocare a începutului de mileniu. Pe calea integrării europene, România şi-a asumat între principalele repere strategice de acţiune şi cel de prevenire şi combatere a corupţiei, fiind intensificate eforturile atât în plan legislativ, cât şi instituţional.

Înfiinţarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative s-a înscris pe linia măsurilor adoptate de România în vederea accelerării luptei împotriva corupţiei în administraţia publică, deziderat care constituie una din sarcinile instituite pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de ţara noastră în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană

În acest context, Direcţia Generală Anticorupţie s-a angajat deplin în activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei la nivelul personalului propriu, având ca principale fundamente acţionale decelarea riscurilor şi vulnerabilităţilor pe linie de personal şi în plan instituţional, stabilirea etiologiei şi a principalelor resorturi care stau la baza creşterii cauzelor ce generează sau favorizează corupţia, identificarea celor mai eficace modalităţi de estompare a fenomenului, precum şi instrumentarea cauzelor date în competenţă, sub coordonarea şi monitorizarea structurilor de Parchet.

Deşi, din punct de vedere acţional şi funcţional, unitatea are o existenţă instituţională scurtă, s-a reuşit printr-o mobilizare exemplară impunerea acesteia în rândul agenţiilor de aplicare a legii, prin susţinerea constantă a politicilor anticorupţie iniţiate de la nivelul ministerului.

Cadrul legal al activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie:

Direcţia Generală Anticorupţie a fost înfiinţată prin Legea nr. 161/2005, privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, ca singura structură specializată pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului acestui minister.

Acest proces a fost susţinut de către Uniunea Europeană prin Proiectul de twinning Phare „Dezvoltarea măsurilor anticorupţie în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative”, care a beneficiat de sprijinul partenerilor din Marea Britanie şi Spania, proiect încheiat la data de 22.02.2006.

În perioada ce a trecut de la înfiinţarea unităţii s-au depus eforturi susţinute pentru consolidarea capacităţii instituţionale, urmărindu-se îndeplinirea măsurilor şi obiectivelor majore stabilite de Strategia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul personalului propriu, document prin care s-a urmărit implementarea la nivelul ministerului a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2005-2007.

Alte reglementări care stau la baza activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie sunt următoarele:

         Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 120/2005, privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

         Legea nr. 364/2004, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii poliţiei judiciare;

         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, adoptat prin ordin al ministrului de interne nr. S/698/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza acestor acte normative, principalele atribuţii ce revin Direcţiei Generale Anticorupţie sunt:

–           întreprinderea unor măsuri specifice pentru prevenirea, documentarea şi combaterea faptelor de corupţie, asimilate corupţiei sau în legătură directă cu corupţia, în rândul personalul ministerului;

–           desfăşurarea de activităţi de primire a reclamaţiilor / petiţiilor cetăţenilor referitoare la acte sau fapte de corupţie ale personalului ministerului;

–           desfăşurarea activităţilor de poliţie judiciară, conform legii;

–           organizarea şi desfăşurarea activităţilor de testare a integrităţii profesionale a personalului ministerului;

–           analizarea evoluţiei actelor şi faptelor de corupţie săvârşite de personalul M.I.R.A., pe baza cărora se întocmesc documente de strategie în materie şi se informează ministrul internelor şi reformei administrative ori alţi factori abilitaţi.

Sistemul relaţional al Direcţiei Generale Anticorupţie:

Prin prisma profilului profesional al Direcţiei Generale Anticorupţie, inter-comunicarea multilaterală constituie acea modalitate de dezvoltare a fluxurilor comunicaţionale cu toate acele structuri ori entităţi interesate sau cu activitate incidentă în sfera prevenirii şi combaterii corupţiei.

Una dintre sarcinile prioritare ale Direcţiei Generale Anticorupţie este punerea la dispoziţia conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a informaţiilor obţinute privind evoluţia situaţiei operative, a concluziilor menite să sprijine luarea unor decizii, precum şi realizarea de materiale statistice sau de evaluare cu privire la acţiunile întreprinse şi la rezultatele obţinute de unitate în activitatea desfăşurată.

Sistemul relaţional al Direcţia Generală Anticorupţie se desfăşoară pe următoarele segmente:

♦ Pe plan intern:

Din perspectivă intra-instituţională, Direcţia Generală Anticorupţie are în structura sa aparatul central, compus din direcţii, servicii, birouri şi compartimente specializate, respectiv structurile teritoriale, formate din servicii şi birouri arondate primelor, la nivelul fiecărui judeţ.

Formaţiunile din aparatul central al Direcţiei Generale Anticorupţie au rolul, pe de-o parte, de a asigura îndeplinirea dispoziţiilor echipei manageriale şi, pe de altă parte, de a sprijini activitatea tuturor formaţiunilor teritoriale din structura unităţii.

Serviciile de anticorupţie teritoriale sunt subunităţi ale Direcţiei Generale Anticorupţie care au în componenţă birouri judeţene anticorupţie. La nivelul acestora, sistemul relaţional se desfăşoară în principal prin:

–           relaţii de subordonare – privind executarea unor sarcini profesionale dispuse de conducerea Direcţia Generală Anticorupţie;

–           relaţii biunivoce – transmiterea spre / dinspre serviciile din aparatul central sau conducerea unităţii a unor date şi informaţii în legătură cu situaţia operativă din obiectivele şi problemele date în competenţă ori în legătură cu îndeplinirea altor sarcini ce revin unităţii;

–           relaţii de colaborare – desfăşurate cu structurile teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ale Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie, alte unor instituţii publice locale, precum şi cu mass-media sau societatea civilă.

De asemenea, la nivel inter-instituţional, pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Direcţia Generală Anticorupţie cooperează cu direcţiile şi serviciile centrale ale ministerului, cu instituţii şi structuri aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv inspectoratele generale, unităţi aparţinătoare sferei administraţiei publice, precum şi alte structuri ministeriale.

Direcţia Generală Anticorupţie colaborează cu entităţi din spaţiul juridic cu atribuţiuni pe linia prevenirii şi combaterii corupţiei – Direcţia Naţională Anticorupţie, Ministerul Public, Ministerul Justiţiei sau cu alte structuri din spectrul legislativ, executiv sau de ordine şi siguranţă naţională (comisiile de specialitate ale Parlamentului României, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe, Ministerul Apărării, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Administraţia Naţională a Penitenciarelor), în vederea asigurării unui schimb operativ de date şi informaţii, conform competenţelor, în baza prevederilor legale şi a protocoalelor încheiate.

Totodată, Direcţia Generală Anticorupţie are în atribuţii dezvoltarea raporturilor de colaborare cu reprezentanţi ai societăţii civile din ţară (mass-media, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale), în conformitate cu interesele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi în limitele legii.

♦ În plan extern:

Direcţia Generală Anticorupţie organizează şi desfăşoară, în condiţiile legii, acţiuni de cooperare cu structuri similare din alte ţări, în scopul realizării unor schimburi de date şi informaţii menite să asigure perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de muncă, precum şi implementarea, în activitatea proprie, a standardelor promovate pe plan internaţional.

În situaţii concrete, pentru documentarea unor fapte de corupţie cu elemente de extraneitate poate desfăşura, cu aprobarea scrisă a ministrului internelor şi reformei administrative, activităţi operative comune cu structurile similare din statele cu care sunt încheiate acorduri sau convenţii de cooperare, ori alte forme de înţelegeri bilaterale.

Pe linie de prevenire:

Activitatea de prevenire a avut ca principale obiective reducerea actelor de corupţie, creşterea transparenţei şi o mai mare deschidere către societatea civilă, precum şi atragerea instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu la prevenirea faptelor de corupţie din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

Totodată, s-au avut în vedere obiectivele stabilite de Strategia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul personalului propriu şi atribuţiile Direcţiei Generale Anticorupţie.

O pondere semnificativă a activităţilor de prevenire s-a axat pe asigurarea unei informări directe a întregului personal al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în scopul conştientizării consecinţelor faptelor de corupţie, urmărindu-se creşterea gradului de pregătire, dar şi informarea cu privire la riscurile la care se expun cei care comit fapte de corupţie.

În cadrul acestor întâlniri au fost prezentate: instituţia Direcţiei Generale Anticorupţie şi cadrul legal de organizare şi funcţionare a acesteia, principalele reglementări referitoare la corupţie, infracţiuni pretabile a fi săvârşite de funcţionarii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, factori determinanţi ce au stat la baza săvârşirii unor acte de corupţie, cazuri instrumentate de lucrători ai Direcţiei Generale Anticorupţie, obligaţia de sesizare a faptelor de corupţie ce revine funcţionarilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi protecţia celor care semnalează încălcări ale legii, vulnerabilităţile şi factorii de risc pe domenii de activitate. Totodată, au fost prezentate imagini de la acţiunile de flagrant realizate.

În perioada 01.01-31.10.2007, personalul Direcţiei Generale Anticorupţie a organizat un număr de 1.400 întâlniri cu caracter preventiv în rândul lucrătorilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, la care au participat 23.316 cadre. Ca o consecinţă pozitivă, trebuie menţionat că se consemnează tot mai multe cazuri în care funcţionarii ministerului refuză să treacă de cealaltă parte a legii penale, sesizând lucrătorii Direcţiei Generale Anticorupţie atunci când li se oferă diverse foloase necuvenite în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle lor de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.

Alte activităţi de prevenire:

         În luna mai 2007 a fost relansată Campania de responsabilizare anticorupţie, care are ca scop conştientizarea opiniei publice asupra faptului că, de fapt, corupţia nu este generalizată, iar combaterea acestui fenomen poate da rezultate. În cadrul campaniei s-au difuzat 2 spoturi audio şi 2 video cu mesaje anticorupţie adresate atât funcţionarului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cât şi cetăţeanului. În acest an, pe plan local, spoturile radio, vor fi difuzate de 129 de posturi de radio de peste 12.442 de ori, iar cele video vor fi difuzate de 104 de posturi de televiziune de mai mult de 24.950 de ori. Pe plan central, au acceptat să devină partenere media ale campaniei Direcţiei Generale Anticorupţie următoarele posturi de televiziune: Acasă TV, B1 TV, Favorit TV, Kanal D, N24, Naţional TV, Prima TV, Pro TV, TV Sport, Antena 1, Euforia TV, Romantica TV, TVR şi O-TV. Potrivit evaluării, în primele 8 luni ale anului 2007, spoturile video au fost difuzate de 1.100 de ori, iar în ceea ce priveşte spoturile audio acestea au fost difuzate, pe plan central, de 600 de ori la următoarele posturi de radio: Europa FM, City FM, RFI, Radio România Actualităţi, Antena Satelor, Radio Cultural şi Radio Bucureşti.

         În baza Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Integrării Europene şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în cadrul campaniei intitulate “E.U. nu dau şi nu iau spagă” au fost derulate activităţi pentru schimbarea atitudinii individuale faţă de corupţie.

         Au fost întocmite şi avizate 102 studii de caz privind infracţiuni de corupţie instrumentate de către Direcţia Generală Anticorupţie, la care ca materiale documentare s-au folosit rechizitoriile întocmite de unităţile de parchet în cauzele respective. Acestea urmăresc evidenţierea cauzelor şi condiţiilor favorizante care au determinat săvârşirea infracţiunilor de către personalul ministerului.

         A fost realizat Raportul final de cercetare al sondajului de opinie realizat la nivel naţional în colaborare cu Institutul Naţional de Criminologie, din cadrul Ministerului Justiţiei, privind percepţia populaţiei asupra corupţiei.

         S-a întocmit un ghid anticorupţie destinat lucrătorilor ministerului, care se doreşte a veni în sprijinul celor care îşi desfăşoară activitatea în domenii vulnerabile la corupţie, dar şi al factorilor de conducere, în vederea dispunerii unor măsuri de auto-protecţie.

         În vederea creşterii calităţii programelor de pregătire în domeniul anticorupţie şi al managementului disciplinar, s-a propus Direcţiei Generale Management Resurse Umane introducerea în curricula de formare şi pregătire a candidaţilor (elevi, studenţi) şi a personalului ministerului a unor programe sau discipline de studiu, în scopul educării, conştientizării şi întăririi integrităţii.

         Ofiţerii pe linie de prevenire au participat la 12 dezbateri regionale, care au avut loc în judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Giurgiu, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea şi Brăila. La aceste activităţi au participat reprezentanţi de la nivelul structurilor centrale şi teritoriale ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi din sfera administraţiei publice locale, a prefecturilor, a mass-mediei şi ONG-urilor.

         În conformitate cu Strategia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul personalului propriu, cu referire la obiectivul general de proiectare şi aplicare unor instrumente de lucru capabile să identifice riscurile de corupţie a personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, trebuie menţionat faptul că la nivelul unităţii a fost realizată o analiză a factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor existente la nivelul structurilor ministerului, aceasta fiind transmisă spre informare tuturor structurilor în vederea unei gestionări eficiente a acestei problematici.

Pe linie de combatere:

Principalele tipologii infracţionale care fac obiectul cercetărilor la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie sunt:

1.Infracţiuni incriminate de Codul penal:

– luarea de mită;

– darea de mită;

– primirea de foloase necuvenite;

– traficul de influenţă;

2.Infracţiuni incriminate de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie:

         infracţiuni de corupţie propriu-zise (prevăzute de Codul Penal);

         fapte asimilate corupţiei (exemplu: folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii; permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii; infracţiunea de şantaj, prevăzută la art. 194 din Codul penal, în care este implicată o persoană ce exercită o funcţie publică);

         infracţiuni aflate în legătură directă cu infracţiunile de corupţie (exemple: tăinuirea bunurilor, favorizarea persoanelor, asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni, falsul şi uzul de fals, abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor şi abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, şantajul, infracţiunea de spălare a banilor, contrabandă, infracţiuni referitoare la evaziunea fiscală, toate comise în legătură cu o infracţiune de corupţie sau cu o infracţiune asimilată infracţiunii de corupţie sau în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracţiune);

         infracţiuni îndreptate împotriva intereselor economice ale Comunităţilor Europene.

3.Totodată, Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, conţine referiri concrete despre:

         conflictul de interese;

         incompatibilităţi;

         frauda comunitară;

         grupurile de interes economice.

În perioada 01.01-31.10.2007 s-au efectuat cercetări şi au fost înaintate la parchet un număr de 906 lucrări şi dosare penale, iar în cazul a 125 au fost emise rechizitorii. De asemenea, 65 dintre lucrări au fost finalizate cu dispunerea unor măsuri administrative, iar în 295 cazuri s-au dat alte soluţii.

Cu ocazia activităţilor procedurale derulate, au fost efectuate cercetări cu privire la 1.749 persoane, din care 487 au fost puse sub învinuire sau inculpare, iar un număr de 130 persoane au fost depistate în flagrant.

Totodată, ca urmare a probatoriilor administrate, instanţele au dispus cercetarea în stare de arest pentru un număr de 37 persoane.

În perioada menţionată, în ceea ce priveşte participaţiunea la comiterea faptelor de corupţie, 292 persoane deţineau funcţii de conducere pe diferite nivele ierarhice, 65 fiind învinuite sau inculpate, iar 944 deţineau funcţii de execuţie, din care 155 pe parcursul cercetărilor au dobândit calitatea de învinuit sau inculpat. De asemenea, s-au mai efectuat cercetări şi asupra a 733 de persoane din afara Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, fiind învinuite sau inculpate un număr de 267 dintre acestea.

Pentru derularea corespunzătoare a cercetărilor, structurile de parchet competente au recurs la instituţia delegării în 1.134 cazuri, din care lucrătorii Direcţiei Generale Anticorupţie au soluţionat în total 1.102 (359 pentru Direcţia Naţională Anticorupţie şi 743 pentru alte unităţi de parchet din Ministerul Public).

În continuare, prezentăm câteva cazuri reprezentative din activitatea desfăşurată de Direcţia Generală Anticorupţie în perioada de referinţă:

         În data de 09.03.2007, un poliţist din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa a refuzat 4.200 euro, bani ce îi fuseseră oferiţi drept mită de către un cetăţean din Galaţi, cu scopul de a da soluţie favorabilă într-un dosar în care erau cercetaţi părinţii mituitorului. Concret, numitul I.B. l-a contactat pe ofiţerul care efectua cercetări şi i-a propus să dea o soluţie favorabilă în dosarul în care cei doi erau învinuiţi de săvârşirea infracţiunii de înşelăciune (cu un prejudiciu de 167.000 lei), contra sumei sus-menţionate. Poliţistul şi-a anunţat superiorii care, la rândul lor, au sesizat Biroul Anticorupţie pentru Judeţul Ialomiţa, iar la data de 09.03.2007, în prezenţa procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, a fost organizată acţiunea de prindere în flagrant a mituitorului.

         La 16.03.2007, procurorii şi ofiţeri de poliţie judiciară din Direcţia Naţională Anticorupţie, împreună cu lucrătorii Biroului Anticorupţie pentru Judeţul Giurgiu, l-au prins în flagrant pe numitul G.N. în timp ce primea suma de 1.000 de euro de la o persoană, în scopul prelungirii dreptului de şedere în România pe o perioadă de 5 ani pentru doi cetăţeni turci. În fapt, în cursul anului 2006, în urma activităţilor s-a stabilit că numitul G.N., persoană din conducerea Biroului pentru Străini al Judeţului Giurgiu, a solicitat şi a primit în mai multe rânduri diverse sume de bani, în total 1.400 euro. În urma activităţilor comune desfăşurate în cauză, au fost identificate alte două persoane care au formulat denunţuri cu privire la aspecte similare, în sensul că numitul G.N. solicita sume cuprinse între 200 şi 500 euro de persoană, pentru rezolvarea favorabilă a unor solicitări de prelungire a dreptului de şedere în România efectuate de diverşi cetăţeni străini, pe perioade de la 1 la 5 ani. Procurorii competenţi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus începerea urmăririi penale faţă de persona respectivă, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată şi primire de foloase necuvenite.

         Procurorul competent din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara şi ofiţerii Biroului Anticorupţie pentru Judeţul Timiş au prins în flagrant un funcţionar din cadrul Prefecturii Timiş, ca urmare a denunţului formulat de un cetăţean. Cel în cauză a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. În fapt, la data de 19 aprilie a.c., un cetăţean a denunţat faptul că B.A., din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Timiş, i-a pretins suma de 82.900 lei pentru a-l sprijini în urgentarea aplicării hotărârilor Comisiei Judeţene de Aplicare a Legii nr. 290/2003, respectiv pentru a intra în posesia sumei de peste 830.000 lei, acordată cu titlu de despăgubiri pentru bunurile deţinute de părinţii săi în Basarabia, înainte de anul 1947. B.A. este expert asistent în cadrul Direcţiei pentru Integrare Europeană, Dezvoltare Economică şi Monitorizare a Serviciilor Publice Deconcentrate din structura Instituţiei Prefectului judeţului Timiş şi membru în Comisia pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. La data de 24.04.2007 s-a procedat la organizarea flagrantului, B.A. fiind prins după ce a primit de la denunţător 16.900 lei, prima tranşă din totalul de 82.900 lei promişi. Faţă de cel în cauză s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar la data de 25 aprilie 2007 instanţa a emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile.

         Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi ofiţeri ai Biroului Anticorupţie pentru Judeţul Neamţ au documentat activitatea infracţională a unui grup de persoane care, în perioada anilor 2006-2007, au comis mai multe fapte de corupţie, respectiv luare de mită, dare de mită şi trafic de influenţă. În perioada amintită, componenţii grupului – funcţionari ai unor servicii comunitare judeţene ale M.I.R.A., instructori auto, precum şi alte persoane – au racolat cetăţeni din localităţile judeţului Neamţ de la care au pretins sume de bani cuprinse între 150 şi 1.500 euro, bunuri şi alte foloase, promiţându-le că, prin relaţiile pe care le au, le pot facilita obţinerea de cărţi de identitate, paşapoarte turistice şi permise de conducere auto. În fapt, la data de 08.05.2007, în urma unor percheziţii domiciliare efectuate la C.L. şi G.O., au fost identificate mai multe bunuri şi înscrisuri care au confirmat preocupările infracţionale ale celor doi. În aceeaşi zi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ a luat măsura reţinerii învinuitului C.L., iar Tribunalul Neamţ a dispus arestarea acestuia pe o perioadă de 29 zile pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă. Ofiţerii Biroului Anticorupţie pentru Judeţul Neamţ au extins cercetările cu privire şi la alte fapte de corupţie comise de către membrii grupului infracţional. Astfel, la data de 22.05.2007, au fost conduşi la Parchet pentru audieri, confruntări şi alte activităţi procedurale alţi 4 învinuiţi, pentru care Parchetul Tribunalului Neamţ a emis ordonanţe de reţinere pentru o perioadă de 24 de ore. În cauză s-au derulat în continuare şi alte activităţi pentru documentarea completă a faptelor de corupţie comise de grupul infracţional şi de alte persoane.

         În data de 06.09.2007, ofiţerii Biroului Anticorupţie pentru Judeţul Constanţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, au prins în flagrant pe şeful Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa în timp ce primea suma de 1.000 euro de la un subordonat pentru a interveni şi a dispune aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai uşoare. Faţă de subordonatul respectiv era declanşată procedura administrativă a cercetării prealabile ca urmare a unor articole apărute în mass-media, în cursul lunii august. După dispunerea cercetării prealabile a ofiţerului, B.I. – şeful Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa, a avut mai multe discuţii cu subordonatul său, promiţându-i că, în schimbul unei sume de bani, îl va ajuta să obţină o sancţiune mai uşoară. În urma sesizării efectuate din partea subordonatului, a fost realizat flagrantul, suma de 1.000 euro fiind depistată în posesia celui în cauză. În data de 07.09.2007, B.I. a fost prezentat Curţii de Apel Bucureşti, care a dispus arestarea preventivă pentru luare de mită.

         La data de 12.09.2007, ofiţerii Biroului Anticorupţie pentru Judeţul Mehedinţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, au prins-o în flagrant pe S.E. în timp ce oferea suma de 1.500 euro unui poliţist din cadrul Poliţiei Municipiului Drobeta Turnu Severin – Biroul Ordine Publică, pentru a-i da o soluţie favorabilă în dosarul în care era cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi înşelăciune. După depunerea denunţului de către poliţist, în data de 12.09.2007 a fost organizată acţiunea de prindere în flagrant a mituitorului. Procurorul a dispus măsura reţinerii faţă de S.E., cercetările fiind continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalului Mehedinţi.

         În data de 03.10.2007, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus reţinerea pentru 24 de ore a agentului de poliţie T.F. din cadrul I.P.J. Ilfov, sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic de influenţă. În urma cercetărilor efectuate de către ofiţerii Biroului Anticorupţie pentru Judeţul Ilfov, s-a constatat faptul că poliţistul a pretins şi primit, în cursul lunii mai 2007, suma de 1.500 euro de la un cetăţean, lăsându-l să înţeleagă faptul că, prin influenţa pe care o are, poate interveni într-un dosar penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, în vederea obţinerii unei soluţii favorabile pentru fratele lui, care era cercetat pentru conducere fără permis. În data de 04.10.2007, agentul de poliţie T.F. a fost prezentat instanţei de judecată care a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru 29 de zile pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă.

În domeniul relaţiilor publice

Ca entitate instituţională nou apărută la nivelul cadrului structural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Direcţia Generală Anticorupţie a desfăşurat un ansamblu de activităţi în vederea creării unei imagini publice pozitive, dezvoltării unei puternice culturi organizaţionale, precum şi atragerii unui capital de încredere şi susţinere pe plan intern şi internaţional.

În perioada 01.01-31.10.2007, s-au desfăşurat următoarele activităţi reprezentative pe linie de relaţii publice:

         Direcţia Generală Anticorupţie şi-a lansat în data de 10.05.2007 propria pagină de Internet, care poate fi accesată la adresa http://www.mira-dga.ro. Site-ul oferă cetăţenilor anumite posibilităţi, cum ar fi:

–           sesizarea on-line unitatea cu privire la fapte de corupţie comise de lucrători M.I.R.A.;

–           informarea cu privire la principalele rezultatele obţinute în activităţile de prevenire şi combatere desfăşurate;

–           aflarea unor coordonate de contact ale personalului, atât pentru structura centrală, cât şi pentru formaţiunile din teritoriu.

         Au fost primite 1.180 petiţii;

         S-au soluţionat 1.067 petiţii;

         Au fost primite în audienţă un număr de 496 persoane;

         Au fost consiliate 1.031 persoane;

         S-au primit 7.307 apeluri TelVerde.

Pe linia resurselor umane:

Una din principalele premise menite să asigure dezvoltarea instituţională a Direcţiei Generale Anticorupţie, în deplin acord cu sarcinile şi obiectivele asumate de această unitate, o constituie încadrarea statului de funcţiuni cu personal care să se ridice la înălţimea rigorilor şi exigenţelor unui asemenea specific profesional.

Anul 2007 a fost marcat de importante acţiuni din perspectiva managementului organizaţional şi instituţional. Astfel, s-au desfăşurat concursuri pentru desemnarea unor manageri la nivelul structurilor teritoriale, concomitent cu încadrarea poziţiilor create ca urmare a modificărilor statului de funcţii şi a înfiinţării unor noi componente la nivel central, avându-se în vedere necesitatea obiectivă de prefigurare a unor colective manageriale care să asigure atât îndeplinirea obiectivelor strategice asumate, cât şi gestionarea eficientă a problematicii profesionale curente.

Prin proiectarea şi desfăşurarea propriu-zisă a procedurilor de încadrare a funcţiilor de conducere, la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie s-au derulat 60 de concursuri de accedere în asemenea funcţii, fiind ocupate 57 dintre acestea, ceea ce face ca încadrarea funcţiilor de conducere să se situeze la cca. 85%.

Până la data de 31.10.2007, s-a reuşit încadrarea funcţiilor de la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie într-un procent de 70,5%.

De asemenea, pentru creşterea nivelului de pregătire profesională a lucrătorilor Direcţiei Generale Anticorupţie, au fost organizate şi s-a participat la cursuri de pregătire cu suportul Phare şi Taiex.

În domeniul juridic:

A fost efectuată o analiză a activităţii unităţii de la înfiinţare şi până în prezent, inclusiv sub aspectul structurii organizatorice, fiind propus către conducerea ministerului, în luna iulie a anului în curs, un proiect de reorganizare a Aparatului central al Direcţiei Generale Anticorupţie, aspect concretizat prin emiterea unui ordin al ministrului internelor şi reformei administrative şi intrarea în vigoare a unui nou stat de organizare. Modificările substanţiale survenite în structura organizatorică a unităţii au avut drept consecinţă întocmirea unui nou proiect de Regulament de organizare şi funcţionare, ce urmează a fi aprobat tot prin ordin al ministrului, în conformitate cu prevederile referitoare la activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. Acest proiect de regulament aliniază unitatea din punct de vedere organizatoric, acţional şi funcţional, la dinamica evolutivă a fenomenului şi exigenţele euro-comunitare în materie.

Totodată, se află în fază de definitivare la Direcţia Generale Anticorupţie proiectul de act normativ pentru modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Strategic (organism pentru sprijinul şi evaluarea activităţii D.G.A., în care au fost cooptaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile), pe baza observaţiilor formulate de ONG-urile participante la Forumul pentru Transparenţă şi a acordului expres a acestora de a dobândi calitatea de membri în cadrul Comitetului. De menţionat că au avut loc sesiuni ale Forumului pentru elaborarea unor propuneri de modificare a acestui act normativ care să vizeze atât optimizarea tehnicii de şedinţă în baza căreia se desfăşoară lucrările, cât şi extinderea bazei de reprezentativitate a entităţilor din zona civică.

În ceea ce priveşte parteneriatul cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei România, au fost emise la nivelul unităţii norme metodologice de aplicare a protocolului de parteneriat, în conţinutul căruia sunt prevăzute expres mijloacele concrete de cooperare. De asemenea, la nivelul unităţii a fost elaborat un Plan propriu de măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor ce ne revin din conţinutul protocolului de parteneriat menţionat, cu precizarea unor termene şi responsabilităţi precise.

Au fost semnate documente bilaterale de colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române. Totodată, D.G.A. a încheiat protocoale de cooperare cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţia Generală de Paşapoarte (fiind întocmite şi normele metodologice de aplicare a prevederilor protocoalelor finalizate) şi se află în stadiu de definitivare cel cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Având în vedere necesitatea stabilirii unor mecanisme adecvate de natură procedurală, Direcţia Generală Anticorupţie (prin Ministerul Internelor şi Reformei Administrative) şi Direcţia Naţională Anticorupţie din Ministerul Public au încheiat un nou Protocol de colaborare, documentul fiind contrasemnat de către conducerile celor două structuri departamentale.

Totodată, se află în stadiu de definitivare proiectul de Protocol de colaborare dintre Direcţia Generală Anticorupţie (prin Ministerul Internelor şi Reformei Administrative) cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din Ministerul Public, fiind înaintat în acest sens proiectul pentru formularea unui punct de vedere către structura de Parchet. Prin acest protocol se urmăreşte stabilirea unor mijloace precise de acţiune comună pentru asigurarea celerităţii şi eficientizarea procedurilor de lucru în cauzele referitoare la faptele de corupţie ce intră în competenţa de investigare şi cercetare a Direcţiei Generale Anticorupţie.

Pe linie de relaţii internaţionale:

•           În perioada 29–31.01.2007, o delegaţie a Direcţiei Generale Anticorupţie,  a participat la seminarul trilateral în domeniul anticorupţiei, dintre Bulgaria, România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, organizat la Sofia, în Bulgaria. Acţiunea a fost iniţiată de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, prin intermediul domnului Stephen Foster, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Marea Britanie. Discuţiile s-au axat pe schimbul de experienţă privind cele mai bune practici şi modalităţi tehnice de combatere a corupţiei din poliţie şi  alte agenţii de aplicare a legii.

•           În perioada 31.01-01.02.2007, o delegaţie din Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos, compusă din doamna Greet Elsinga şi domnul Arjen Mostert, a avut o întâlnire cu 14 reprezentanţi ai serviciilor şi birourilor teritoriale din Direcţia Generală Anticorupţie, privind cea de-a VI-a acţiune în cadrul Proiectului româno-olandez Integritatea.

•           La data de 28.02.2007 a avut loc prima întâlnire cu partenerii englezi şi francezi în vederea elaborării Convenţiei de Twinning Phare 2006 „Continuarea luptei împotriva corupţiei în administraţia publică”. Beneficiarii acestui proiect sunt, alături de Direcţia Generală Anticorupţie, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice şi Ministerul Justiţiei.

•           În data de 29.03.2007, s-a participat la întâlnirea organizată de către Direcţia Generală Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale cu experţii olandezi din cadrul Ministerului de Interne şi al Relaţiilor Naţionale şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos, pentru evaluarea Memorandumului de Înţelegere dintre România şi Olanda, în domeniul afacerilor interne, pentru perioada 2005-2007.

•           La 22.03.2007 a avut loc o reuniune de lucru la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, iar la 23.03.2007 la sediul Autorităţii Naţionale a Vămilor, în cadrul proiectului de twinning Phare „Măsuri anticorupţie pentru Poliţia de Frontieră şi Vamă”, cu participarea consilierului rezident de twinning, domnul Jose Manuel Santiago Marin. Reuniunea a vizat în principal stabilirea calendarului primelor acţiuni şi a reuniunii de lansare oficială a proiectului.

•           La data de 28.03.2007 s-a desfăşurat prima reuniune pentru monitorizarea stadiului de pregătire şi de implementare a proiectelor gestionate de Direcţiei Generale Anticorupţie, desfăşurată la sediul unităţii, cu participarea consilierului rezident de twinning, domnul Jose Manuel Santiago Marin, şi a reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, Oficiului de Plăţi şi Contractare Phare, Autorităţii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, precum şi ai Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.

•           În data de 06.04.2007, domnul Jaap L. Werner, ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în România, a efectuat o vizită de documentare la sediul Direcţiei Generale Anticorupţie, la solicitarea demnitarului, acesta fiind însoţit de către domnul Wouter G.J. Biesterbos, secretar în cadrul ambasadei Regatului Ţărilor de Jos din România.

•           În data de 17.04.2007, domnul Stephen Foster, consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Marea Britanie, a efectuat o vizită la sediul Direcţiei Generale Anticorupţie, împreună cu domnul Mircea Mocanu, din cadrul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti, pentru a reitera dorinţa acestei ţări de a ne sprijini în continuare în eforturile depuse în domeniul anticorupţiei. De asemenea, domnia sa ne-a asigurat că va supune atenţiei autorităţilor de la Londra urgentarea formalităţilor de negociere a Protocolului de Cooperare între Unitatea Anticorupţie din cadrul Poliţiei Metropolitane şi Direcţiei Generale Anticorupţie.

•           În perioada 24-30.04.2007, au avut loc o serie de întâlniri între reprezentanţi ai Direcţiei Generale Anticorupţie şi experţii Comisiei Europene, respectiv domnul Maurizio Varanese (expert UE anticorupţie), doamna Bridget Czarnota (expert în cadrul Direcţiei Generale de Extindere a Comisiei Europene) şi domnul Thomas Henning (expert Oficiul TAIEX), la sediul Aparatului central, precum şi la structurile teritoriale anticorupţie din Giurgiu şi Timişoara, în cadrul Misiunii de Cooperare şi Verificare a experţilor Comisiei Europene în domeniul sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei.

•           La sediul Direcţiei Generale Anticorupţie, în data de 25.07.2007, a fost primită o delegaţie alcătuită din domnul Onno Simons, prim-consilier al şefului Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti şi doamna Cristina Maria Tauber, responsabil cu gestionarea proiectelor în domeniul Drepturilor Omului, din cadrul aceleiaşi organizaţii.

•           În perioada 10-11.09.2007 a avut loc seminarul TAIEX cu tema „Metode practice de prevenire a corupţiei în rândul personalului din domeniul ordinii publice şi administraţiei publice”. De asemenea, în perioada 26-27.09.2007, s-a desfăşurat un alt seminar TAIEX în cadrul căruia s-au dezbătut temele „Metode de identificare a vulnerabilităţilor şi a zonelor expuse la corupţie” şi „Analiza informaţiei în combaterea corupţiei”.

•           O delegaţie a Direcţiei Generală Anticorupţie a participat la cel de-al XV-lea Salon Internaţional de Tehnologii şi Servicii dedicate Securităţii Interne a Statelor MILIPOL, care s-a desfăşurat în perioada 09-12.10.2007, la Paris (Franţa).

•           O delegaţie din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie a participat la cea de-a noua Reuniune la nivel înalt privind Criminalitatea Transnaţională, din cadrul Forumului Crans Montana, care s-a desfăşurat în perioada 24-27.10.2007, la Monaco.

Pentru dezvoltarea construcţiei instituţionale, Direcţia Generală Anticorupţie a urmărit atragerea de parteneri şi fonduri în cadrul unor programe cu finanţare internaţională, acestea fiind implementate în parteneriat cu Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Autoritatea Naţională a Vămilor şi Ministerul Justiţiei.

Proiecte aprobate:

•           Proiectul Phare 2004 „Măsuri Anticorupţie pentru Poliţia de Frontieră şi Vamă”.

•           Proiectul Phare 2005 „Continuarea dezvoltării Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative”.

•           Proiectul Phare 2006 „Continuarea luptei împotriva corupţiei în administraţia publică”.

Proiecte în curs de aprobare:

•           Alinierea capacităţilor anticorupţie ale Ministerului Administraţiei şi Internelor la standardele Statelor Membre ale Uniunii Europene.

•           Propunere de proiect, în parteneriat cu Biroul Naţiunilor Unite privind Drogurile şi Criminalitatea, în vederea întăririi sistemelor de supraveghere şi creşterii nivelului de înţelegere şi respectare a standardelor şi regulilor privind etica profesională pentru cei care lucrează în funcţii publice cu risc de corupţie.

•           Întărirea mecanismelor şi procedurilor anticorupţie ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, proiect bilateral româno-olandez (Matra 2008).

Concluzii şi Perspective:

         Perioada de referinţă a consemnat obţinerea unor rezultate semnificative pe linia prevenirii şi combaterii corupţiei în rândul lucrătorilor M.I.R.A., care vin să certifice faptul că decizia înfiinţării Direcţiei Generale Anticorupţie aduce beneficii imaginii publice a ministerului din care face parte.

         Prin activităţile specifice desfăşurate s-a atras atenţia celor care consideră că statutul de angajat al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative reprezintă o condiţie propice practicilor coruptive, în sensul că trebuie să se aleagă calea legalităţii şi, implicit, să se adopte o conduită profesională corespunzătoare.

         Direcţia Generală Anticorupţie, prin activitatea derulată, doreşte să evidenţieze faptul că majoritatea lucrătorilor ministerului se achită în mod onest de îndatoririle profesionale ce le revin şi nicidecum să culpabilizeze anumite persoane sau categorii profesionale.

         În Planul de Acţiune solicitat de Comisia Europeană privind reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei, adoptat de Guvernul României la data de 31.10.2007 (la iniţiativa Ministerului Justiţiei), se precizează că, pentru îndeplinirea condiţionalităţii nr. 4 – „Adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire şi combatere a corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale”, în perioada următoare se va avea în vedere elaborarea unor manuale de bune practici privind investigarea infracţiunilor de corupţie, destinate exclusiv practicienilor, în cadrul unor colective de lucru format din procurori, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei Generale Anticorupţie şi din structurile specializate ale poliţiei, specialişti cu pregătire criminalistică.

Comisar şef de poliţie PÂRVU Florea

De MONACO Publicat în D.G.A.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.