ASISTENŢA ACORDATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DIRECŢIEI GENERALE ANTICORUPŢIE

Pornind de la unul din obiectivele fundamentale ale UE, aşa cum este statuat în Tratatul constituţional semnat în 2004, respectiv „asigurarea unui climat de libertate, securitate şi justiţie pentru cetăţenii uniunii” şi luând în considerare poziţia geo-strategică a României şi complexitatea situaţiei politice şi economice mondiale actuale, autorităţile române s-au angajat într-o amplă reformă instituţională care vizează toate domeniile de activitate, la toate nivelurile, pentru alinierea la standardele Uniunii Europene şi implementarea acquis-ulu comunitar.

Corupţia reprezintă un fenomen de maximă preocupare pentru întreaga societate contemporană, constituind în acelaşi timp o mare provocare a începutului de mileniu. Prin urmare, pe calea integrării europene, România şi-a asumat drept unul din principalele repere prevenirea şi combaterea corupţiei, subsumându-şi eforturile atât în plan legislativ, cât şi instituţional.

În acest sens, pentru a asigura succesul procesului de reformă, în contextul modernizării sistemului de aplicare a legii pentru a fi în linie cu standardele Uniunii Europene, s-a impus necesitatea obţinerii asistenţei tehnice nerambursabilă furnizată prin Programele PHARE (care au fost înlocuite, începând cu anul 2007, cu Facilitatea de Tranziţie, program de asistenţă pentru noile state membre UE.

Înfiinţarea Direcţiei Generale Anticorupţie s-a înscris pe linia măsurilor adoptate de România în vederea accelerării luptei împotriva corupţiei în administraţia publică, care a constituit una din sarcinile prioritare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de ţara noastră în cadrul procesului de integrare în Uniunea Europeană.

Unitatea de Implementare a Proiectelor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie este structura care gestionează fondurile comunitare alocate de către Uniunea Europeană pentru derularea proiectelor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în rândurile personalului MIRA şi coordonează în mod corespunzător activităţile de implementare a acestora la nivel central şi local.

1. Proiecte finalizate şi în curs de implementare

Înfiinţarea şi operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie reprezintă concretizarea instituţională a proiectului PHARE 2002 nr. RO 02/000-586.04.15/D (RO02/IB/JH-07) – „Dezvoltarea mecanismelor anticorupţie în cadrul MIRA”, cu o finanţare de 1.000.000 EURO fonduri PHARE şi 150.000 EURO cofinanţare a părţii române. Proiectul de înfrăţire instituţională, beneficiind de asistenţa UE şi expertiza specialiştilor britanici din cadrul Home Office şi spanioli din cadrul Corpului Naţional de Poliţie, s-a derulat în perioada ianuarie 2004 – ianuarie 2006.

Numeroşi experţi pe termen scurt din Spania şi Marea Britanie au fost implicaţi în derularea unor activităţi punctuale, în special de evaluare şi de instruire.

Proiectul a avut ca obiectiv general continuarea întăririi abilităţilor MIRA de combatere eficientă a corupţiei existente în cadrul structurilor proprii, şi a avut patru componente principale:

  1. Elaborarea de legislaţie secundară, având printre rezultatele finale ameliorarea codului de deontologie, elaborarea legislaţiei privind testele de integritate , etc.
  2. Evaluarea structural – instituţională şi elaborarea de propuneri de restructurare organizatorică, concretizate prin înfiinţarea Direcţiei Generale Anticorupţie, sprijin în dezvoltarea organizatorică şi elaborarea standardelor profesionale, fişelor de post, regulamentului de organizare şi funcţionare al noii structuri, stabilirea criteriilor pentru încadrarea personalului şi desfăşurarea primelor concursuri, elaborarea de recomandări pentru continuarea dezvoltării acestei instituţii noi, instruirea personalului MIRA în domeniul anti-corupţie. O parte a acestei componente a vizat efectuarea unor vizite de lucru la structurile similare din Spania (martie 2005) şi Marea Britanie (iunie 2005), pentru stabilirea unui dialog inter-profesional direct. In cadrul acestor activităţi au fost pregătiţi 11 lucrători ai D.G.A., pe linia implementării la nivel propriu a conceptelor ce alcătuiesc bunele practici instituite la nivel internaţional în acest domeniu.
  3. Ameliorarea cadrului de parteneriat cu societatea civilă, concretizată în principal în constituirea unui Comitet Strategic în care au fost cooptaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile şi a unui Forum de Consiliere pentru Transparenţă, care cuprinde reprezentanţi ai societăţii civile. Un alt rezultat al acestei componente a fost elaborarea unei campanii de conştientizare anti-corupţie.
  4. Revizuirea strategiei anti-corupţie existente. Strategia MIRA de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul personalului propriu a fost elaborată în cadrul proiectului de twinning, fiind definitivată împreună cu expertul britanic David Martin şi consilierul de pre-aderare Stephen Foster şi adoptată în urma unui amplu proces consultativ la nivelul tuturor instituţiilor aflate sub autoritatea MIRA. Aceasta reflectă aspectele esenţiale ale Strategiei Naţionale Anticorupţie şi propune direcţii de acţiune pentru sprijinirea implementării acesteia în întregul minister.

La data de 22.02.2006 s-a desfăşurat festivitatea oficială de închidere a Proiectului Phare 2002 – Dezvoltarea mecanismelor anticorupţie în MIRA, ocazie cu care domnul ministru Vasile Blaga a adus mulţumiri partenerilor externi, ambasadorilor Marii Britanii şi Spaniei, şefului Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, în mod deosebit domnului Stephen Foster, consilier de pre-aderare, subliniind că împreună s-a reuşit crearea unui organism ce nu are nimic în comun cu practicile anterioare. Ambasadorii Marii Britanii şi Spaniei, precum şi reprezentanţii Comisiei Europene la Bucureşti au transmis părţii române aprecieri cu privire la transpunerea în practică a proiectului, evidenţiind că din acest punct de vedere MIRA s-a racordat la exigenţele euro-comunitare în materie.

Rezultatele proiectului s-au oglindit şi în aprecierile misiunilor de evaluare în domeniu ale experţilor comunitari, denumite „peer review”, desfăşurate în martie 2006 şi august 2006, precum şi în conţinutul rapoartelor de ţară datate mai 2006 şi septembrie 2006, cuprinzând numai elemente pozitive referitoare la activitatea Direcţiei Generale Anticorupţie.

Ca o continuare a sprijinului acordat structurii nou înfiinţate, proiectul de twinning PHARE 2004 “Măsuri anticorupţie pentru Poliţia de Frontieră  şi Vamă”, în valoare de 700.000 EURO fonduri PHARE şi 100.000 EURO cofinanţare a părţii române, este implementat în parteneriat cu Guardia Civil din Spania, pe o durată de 12 luni, începând din martie 2007. Se intenţionează extinderea acestuia până la 30.04.2008.

Scopul acestui proiect dezvoltat împreună cu Poliţia de Frontieră şi Autoritatea Naţională a Vămilor este de a elabora şi implementa măsuri anticorupţie eficiente în cele două structuri şi de a ameliora capacitatea instituţională a acestora de prevenire şi combatere a corupţiei interne.

Proiectul este structurat pe cinci componente:

Astfel în cadrul primei componente, deja finalizată, s-a urmărit efectuarea unei analize privind problematica corupţiei la nivelul Poliţiei de Frontieră Române şi Autorităţii Naţionale a Vămilor, precum şi elaborarea unui Plan de Acţiune ce va fi implementat pe o perioadă de 12 luni la nivelul celor trei instituţii, cu măsurile concrete de prevenire şi detectare a corupţiei.

Componenta 2 se axează pe consilierea de către experţii spanioli a personalului Direcţiei Generale Anticorupţie în vederea eficientizării activităţii acesteia şi a managerilor din Poliţia de Frontieră şi Autoritatea Naţională a Vămilor, care au un rol foarte important în prevenirea apariţiei faptelor de corupţie în rândul personalului subordonat. S-au ales pentru această activitate 3 puncte de frontieră reprezentative Aeroportul Otopeni, Portul Constanţa şi Sculeni care acoperă frontiera aeriană, cea maritimă şi cea terestră. Primele două etape ale acestei activităţi sunt finalizate, în luna februarie 2008 va avea loc ultima etapă.

Componenta 3 vizează elaborarea şi implementarea unui program de formare şi perfecţionare a pregătirii managerilor şi personalului cu funcţii de execuţie din cele trei instituţii atât în legătură cu aspectele privind corupţia, dar şi în chestiuni legate de etică şi deontologie profesională. Până în prezent au avut loc 4 cursuri de specialitate şi o vizită de studiu la Guardia Civil, urmează alte două vizite de studiu la Guardia Civil, pentru familiarizarea specialiştilor români cu modul de lucru al acestei instituţii.

Componenta 4 se referă la îmbunătăţirea relaţiei cu publicul şi comunitatea de afaceri  în vederea prevenirii şi combaterii corupţiei. Se vor organiza conferinţe şi dezbatere în cadrul cărora se va analiza cadrul de cooperare actual, modalitatea în care se percepe de către cetăţeni şi mediul de afaceri activitatea celor trei instituţii, urmărindu-se în final elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a serviciilor oferite de cele trei instituţii. De asemenea se vor organiza o serie de campanii de conştientizare anticorupţie în punctele de frontieră.

Componenta 5, complementară celei de mai sus, are în vedere ameliorarea cooperării cu  toate instituţiile cu competenţe în lupta împotriva corupţiei şi urmărirea penală a acesteia,  în vederea creşterii eficienţei combaterii faptelor de corupţie. Aceste ultime componente vor fi realizate în perioada următoare.

Pentru a îndeplini recomandările rapoartelor de ţară datate mai 2006 şi septembrie 2006, referitoare la continuarea dezvoltării eforturilor de prevenire şi combatere a corupţiei, Direcţia Generală Anticorupţie a elaborat fişa de proiect intitulată „Dezvoltarea Direcţiei Generale Anticorupţie din Ministerul Administraţiei şi Internelor”, care a fost aprobată spre finanţare prin Programul PHARE 2005, din anvelopa de rezervă gestionată de Coordonatorul Naţional al Asistenţei.

Componenta de twinning a acestui proiect, în valoare de 1.000.000 EURO fonduri PHARE şi 100.000 EURO cofinanţare naţională, este implementat în colaborare cu Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania şi Academia de Studii şi Cercetări a Federaţiei Funcţionarilor Publici din Germania, pentru o perioadă de 14 luni, începând din iulie 2007.

Prin acest nou proiect PHARE 2005 se asigură practic continuitatea dezvoltării instituţionale a Direcţiei Generale Anticorupţie, în vederea ameliorării capacităţii instituţionale a acesteia de prevenire şi combatere a corupţiei în sfera sa de competenţă.

Proiectul este structurat pe patru componente care prevăd măsuri şi activităţi concrete de creştere a capacităţii instituţionale a Direcţiei Generale Anticorupţie în vederea îndeplinirii misiunilor care- i revin.

Astfel în cadrul primei componente se urmăreşte dezvoltarea capacităţii operaţionale a Direcţiei Generale Anticorupţie, prin ameliorarea procedurilor şi tehnicilor în domeniile specifice de activitate şi întărirea sistemului organizatoric, pe baza celor mai bune practici din instituţiile germane similare. Până în prezent au avut loc activităţile de analiză a stadiului actual şi un prim grup de lucru în vederea ameliorării procedurilor interne ale DGA conform bunelor practici ale statelor membre UE.

Componenta 2 se axează pe perfecţionarea instruirii personalului Direcţiei Generale Anticorupţie şi, în acest sens, va fi selectat un nucleu de 10 formatori care au beneficiat de instruire avansată în domeniul lor de specialitate în cadrul proiectelor de twinning PHARE  2002 şi 2004, pentru a fi instruiţi în continuare în cadrul acestui proiect, inclusiv în domeniiile pedagogic, metodic şi elaborare de programe de instruire, pentru a putea disemina în continuare eficient instruirea primită.

Componenta 3 vizează acordarea de asistenţă pentru Comitetul Strategic Anticorupţie pentru a elabora un plan de acţiune axat pe prevenirea corupţiei în toate unităţile MIRA, pe baza “Strategiei MIRA de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul personalului propriu” şi a metodelor moderne de analiză de risc şi management al riscurilor. Pe lângă planul de acţiune, vor fi elaborate strategii de intervenţie şi teme pentru activităţile de prevenire a corupţiei, şi va fi acordată consultanţă Comitetului Strategic pentru a elabora Raportul Anual de Evaluare Strategică. Până în prezent au avut loc activităţile de analiză a stadiului actual şi o serie de seminarii de instruire.

Componenta 4 se referă la ameliorarea transparenţei şi cunoaşterii de către public a Direcţiei Generale Anticorupţie, prin ameliorarea procedurilor de relaţii publice, înregistrare şi procesare a reclamaţiilor, creşterea interacţiunii dintre societatea civilă şi Comitetul Strategic, creşterea implicării ONG-urilor în domeniul anticorupţie şi crearea unor instrumente de transparenţă implementate printr-o campanie de informare publică. Până în prezent au avut loc activităţile de analiză a eficienţei TELVERDE.

Componenta de twinning PHARE 2005 este complementată de o componentă de achiziţii de echipamente informatice în valoare de 300.000 EURO fonduri PHARE şi 100.750 EURO cofinanţare naţională, în vederea creării la nivel pilot a unei baze de date care să înregistreze toate cazurile de corupţie ale personalului MIRA şi pe cei care le-au comis.

2. Proiecte în curs de aprobare sau pregătire

Pentru finalizarea măsurilor de combatere a corupţiei în administraţia publică, prevăzute în documentele pe care se bazează aderarea României la Uniunea Europeană, Direcţia Generală Anticorupţie, în colaborare cu UCRAP şi Ministerul Justiţiei, a definitivat proiectul PHARE 2006/018-147/01.05.01 –“Continuarea luptei împotriva corupţiei în administraţia publică”, aprobat de Comisia Europeană şi aflat în curs de contractare.

Proiectul are ca obiective principale:

  1. Crearea de proceduri de lucru administrative mai transparente pentru unităţile judiciare şi de administraţie publică, de sisteme, proceduri şi structuri administrative  mai transparente în toate unităţile de administraţie publică şi judiciară cu atribuţii în prevenirea şi combarerea corupţiei, protejarea mai bună a integrităţii publice în sectoarele administraţiei publice cele mai vulnerabile la corupţie, instruirea continuă în domeniul anti-corupţie a personalului din unităţile de administraţie publică şi judiciare care au în competenţă prevenirea şi combaterea corupţiei, atât la nivel local cât şi central, printr-un proiect de înfrăţire instituţională în valoare de 1.200.000 EURO fonduri PHARE şi 115.000 EURO cofinanţare a părţii române, având ca beneficiar principal Direcţia Generală Anticorupţie, iar Ministerul Justiţiei, DNA, UCRAP şi ANFP ca beneficiari secundari;
  2. Întărirea luptei împotriva corupţiei pe latura preventivă prin organizarea unui sondaj de opinie pe grupuri ţintă reprezentative la nivel naţional, a unei campanii de informare publică, a 2 conferinţe cu participarea conducerii tuturor instituţiilor implicate, atât la nivel local cât şi central, printr-un proiect de asistenţă tehnică în valoare de 1.000.000 EURO fonduri PHARE, având ca beneficiar principal Ministerul Justiţiei, iar DGA, DNA, UCRAP şi ANFP ca beneficiari secundari;
  3. Livrarea de echipamente informatice şi software aferent pentru dotarea DGA la nivel central şi regional, pentru crearea unui sistem integrat la nivel naţional pentru interconectare şi acces la bazele de date ale instituţiilor care deţin informaţia necesară pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei, printr-un proiect de achiziţii în valoare de 200.000 EURO fonduri PHARE şi 100.000 EURO cofinanţare a părţii române.

Proiectul de înfrăţire instituţională, având ca partener principal Marea Britanie (Servicial de Procuratură al Coroanei Britanice şi Home Office) şi Franţa partener secundar (Serviciul Central de Prevenire a Corupţiei şi Institutul Naţional pentru Administraţie Publică), este compus din cinci module.

Modulul 1 – Ameliorarea procedurilor administrative este focalizat pe evaluarea cadrului juridic general al administraţiei publice, în special a procedurilor administrative şi a modului de organizare şi funcţionare a administraţiei, pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, dezvoltarea unui sistem de management al riscurilor bazat pe analiza de risc pentru identificarea domeniilor celor mai vulnerabile la corupţie, propunerea de soluţii de reducere a vulnerabilităţii la corupţiei şi de instruire a persoanlului. Direcţia Generală Anticorupţie va beneficia de acest modul prin dezvoltarea mecanismelor de prevenire a corupţiei, sprijin în implementarea strategiei MIRA de prevenire şi combatere a corupţiei personalului propriu şi instruire în domeniul elaborării analizelor strategice.

Modulul 2 – Simplificarea procedurilor are ca scop identificarea şi selectarea a trei instituţii de stat şi trei municipalităţi şi analiza procedurilor lor interne de lucru în scopul eliminării etapelor care nu sunt necesare, favorizează corupţia şi reprezintă o barieră pentru activitatea transparentă a administraţiei  sau o povară nejustificată pentru cetăţeni, crearea instrumentelor de management pentru a asigura reglementări administrative mai bune care promovează şi susţin permanent scopul simplificării administrative, dezvoltarea de proceduri de lucru alternative pentru instituţiile selectate şi instruirea personalului. De aspectele de management al informaţiilor şi ameliorare a procedurilor interne beneficiază şi Direcţia Generală Anticorupţie.

Modulul 3 – Mai buna protecţie a integrităţii publice în sectoarele administraţiei publice cele mai vulnerabile la corupţie se referă la identificarea sectoarelor administraţiei publice în care corupţia constituie o problemă majoră, precum şi analizarea măsurilor anticorupţie implementate şi a rezultatelor obţinute, iniţierea de măsuri pentru întărirea autorităţii pe care o presupun funcţiile publice cu atribuţii de control şi inspecţie a structurilor din administraţia publică, precum şi sporirea protecţiei acestor funcţii faţă de riscul expunerii la corupţie, propunerea de mecanisme de management şi legislative pentru prevenirea şi combaterea mai eficientă a corupţiei în acest sector, revizuirea şi actualizarea strategiilor anticorupţie şi de reformă în administraţia publică , iniţierea de modificări pentru a le spori consistenţa, gradul de fezabilitate şi aplicabilitate şi lărgirea posibilităţile de evaluare.

Modulul 4 – Continuarea instruirii în domeniul anticorupţie a personalului din unităţile administraţiei publice cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, destinat instruirii tuturor beneficiarilor proiectului, cuprinde cursuri în domeniul tehnicilor anticorupţie, operării cu baze de date şi dezvoltarea structurii de pregătire continuă a DGA pentru multiplicarea instruirii primite, prin formatorii deja specializaţi în cadrul proiectului PHARE 2005.

Modulul 5 –Monitorizarea şi dezvoltarea transparenţei şi responsabilităţii Direcţiei Generale Anticorupţie se axează pe actualizarea strategiei de comunicare a DGA, coordonată cu celelalte strategii ale instituţiilor cu atribuţii anticorupţie şi cu politica de relaţii publice a MIRA, întărirea dialogului cu societatea civilă privind lupta împotriva corupţiei pe baza strategiei de comunicare transparentă, instruire pentru personalul DGA în domeniul politicilor de comunicare în situaţii de criză.

După aderarea României la Uniunea Europeană, sprijinul adus prevenirii şi combaterii corupţiei din cadrul MIRA va fi continuat printr-un proiect de twinning light finanţat prin Facilitatea de Tranziţie 2007, cu o valoare totală de 270.000 de Euro, din care cofinanţarea românească este de 20.000 de Euro, intitulat „Alinierea capacităţilor anticorupţie ale MIRA la standardele Statelor Membre ale Uniunii Europene”. Memorandum-ul de Finanţare aferent urmează a fi semnat în luna decembrie 2007, iar proiectul se estimează că va fi implementat în perioada septembrie 2008 – martie 2009.

Proiectul de twinning light are ca scop întărirea capacităţilor anticorupţie în MIRA până la alinierea deplină la standardele statelor membre UE, în contextul îndeplinirii celor două repere care ţin de acest domeniu de activitate. stabilite de Comisia Europeană în Raportul de Ţară datat septembrie 2006, şi anume:

  1. construirea în continuare pe baza progreselor realizate până acum, continuarea desfăşurării de investigaţii profesionale şi nepărtinitoare privind suspiciunile de corupţie la nivel înalt, şi
  2. luarea de măsuri în continuare pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, în special în cadrul administraţiei locale] şi al obiectivului global de asigurare a viabilităţii şi ireversibilităţii progreselor recente în lupta împotriva corupţiei.

Necesitatea acestui proiect, care le încununează pe cele anterioare prin atingerea standardelor de performanţă pentru perioada care urmează aderării la UE, este justificată, deoarece Direcţia Generală Anticorupţie este o structură nouă, şi chiar dacă au fost iniţiate acţiuni puternice şi au fost obţinute rezultate concrete în combaterea corupţiei, organismele implicate ale UE au evidenţiat că sunt necesare eforturi susţinute în continuare, inclusiv sprijinul specialiştilor cu experienţă, pentru întărirea activităţii acesteia şi în special pentru instruirea personalului nou angajat, astfel încât să înveţe cele mai bune practici din domeniu.

Proiectul are trei componente, care vor fi implementate prin mai multe misiuni ale unor experţi pe termen scurt şi, eventual, a unui expert pe termen mediu. Diferenţa principală faţă de proiectele de twinning constă în faptul că proiectele de twinning light nu au un consilier rezident de twinning.

Prima componentă se axează pe transpunerea şi aplicarea la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie a celor mai bune practici utilizate la nivelul Statelor Membre în ceea ce priveşte depistarea infracţiunilor de corupţie în flagrant, utilizarea agenţilor sub acoperire în activităţile de combatere a corupţiei şi protecţia pentru avertizorii de integritate.

Cea de-a doua componentă vizează instruirea personalului Direcţiei Generală Anticorupţie în domenii prioritare ale luptei împotriva corupţiei, cum ar fi analiza riscurilor şi planificare, accesul la informaţiile de interes public şi gestionarea relaţiilor cu mass-media, instruirea factorilor de decizie din cadrul structurilor MIRA expuse la corupţie şi personalului din cadrul Serviciului de Prevenire al DGA privind modalităţile de prevenire a faptelor de corupţie în aceste structuri.

Cea de-a treia componentă se referă la documentarea completă a unei campanii de consultare publică şi promovare a integrităţii privind normele deontologice de comportament a personalului MIRA şi obligaţia de a raporta în cazul nerespectării acestora, a unei campanii de consultare publică şi promovare a integrităţii privind protecţia avertizorilor de integritate, având ca ţintă întreg personalul MIRA şi realizarea unui studiu pentru determinarea relaţiei cauzale a corupţiei în structurile MIRA, ca şi identificarea domeniilor expuse la corupţie (atât prin măsurarea percepţiei sociale cât şi prin stabilirea de indicatori pentru fiecare domeniu).

Inspector de  poliţie STOLERU Florin

De MONACO Publicat în D.G.A.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.