„ATRIBUŢIILE POLIŢIEI ROMÂNE ÎN DOMENIUL PAZEI OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ŞI PROTECŢIEI PERSOANELOR”

PROBLEME:

1. Cadrul legal de organizare şi funcţionare al sistemelor de pază.
2. Forme de organizare şi executare a pazei şi securităţii bunurilor.
3. Paza transportului unor valori importante.
4. Sisteme tehnice de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei:

a)Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei;
b) Licenţierea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei;
c) Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare.

 1. Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp.
 2. Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp.
 3. Obligaţiile specifice Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul  pazei bunurilor.
 4. Documente necesare executării serviciului de pază şi cele destinate cursurilor de calificare a personalului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

După parcurgerea acestei teme, cursantul va fi în măsură să:

 • cunoască formele de organizare şi executare a pazei şi securităţii bunurilor, transportul unor valori importante;
 • precizeze modalităţile în care se realizează selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului din pază;
 • cunoască atribuţiile specifice Ministerului Administraţiei şi Internelor în acest domeniu.

I. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI

FUNCŢIONARE AL SISTEMELOR DE PAZĂ

Pentru realizarea unei evaluări obiective a modului cum se asigură bunurile şi valorile aparţinând proprietăţii publice şi private, patrimoniul cultural-naţional, Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică a organizat şi coordonat numeroase acţiuni.

În România activitatea în domeniu este reglementată în prezent, de Legea nr. 333/08.07.2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, precum şi de H.G. nr. 1010/25.06.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a documentelor prevăzute de art. 69 din Legea nr. 333/2003.

II. FORME DE ORGANIZARE ŞI EXECUTARE A

PAZEI ŞI SECURITĂŢII BUNURILOR

Conform legii paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării obiectivelor, bunurilor şi valorilor, împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.

La art. 1, alin.2 se precizează că aceste activităţi se realizează prin forţe şi mijloace militare sau civile, de către instituţii specializate ale administraţiei publice sau în regim privat de către proprietarii sau deţinătorii obiectivelor bunurilor, valorilor şi de societăţile specializate de pază.

Obligaţia în asigurarea pazei bunurilor şi valorilor pe care le deţin revine următoarelor categorii de unităţi: ministerelor, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţilor comerciale etc.

De asemenea, pentru protecţia lor, persoanele fizice pot apela la serviciile unor societăţi specializate în acest sens.

Efectivele utilizate pentru asigurarea pazei diverselor unităţi pot proveni din rândul Jandarmeriei Naţionale, Poliţiei Comunitare, societăţilor specializate şi paza proprie, iar răspunderea fiecărui beneficiar, precum şi obligaţiile conducătorilor sunt stabilite prin planul de pază (conform anexei).

Acest document important se întocmeşte de beneficiar şi se avizează de poliţie.

Avizarea este obligatorie pentru fiecare caz de modificare a acestuia, cu excepţia unităţilor păzite cu jandarmi.

Prin planul de pază se stabilesc în principal:

–         caracteristicile obiectivului;

–         numărul de posturi şi amplasarea lor;

–         necesarul de personal;

–         amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi alarmare;

–         consemnul posturilor;

–         legătura şi cooperarea cu alte structuri ce au atribuţii de pază;

–         modurile de acţiune în diverse situaţii.

a) Paza cu efective de jandarmi

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române asigură paza obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărarea ţării, activitatea statului, economie, ştiinţă, cultură, artă, ale unor instituţii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentanţe, economice străine, a sediilor unor organizaţii internaţionale, precum şi a transporturilor unor valori deosebite sau speciale. De asemenea această formă de pază se poate asigura şi la sediile unor organisme internaţionale sau desfăşoară activităţi în România, la cererea expresă adresată guvernului român.

Unităţile bugetare, cele de interes strategic, sediile misiunilor diplomatice, care beneficiază de paza cu jandarmi, fiind exceptate de la plată, se stabilesc prin Hotărârea Guvernului.

Cu ocazia solicitării persoanelor fizice sau juridice în unele situaţii care nu suferă amânare la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, ministrul administraţiei şi internelor poate aproba asigurarea temporară a  pazei cu efective de jandarmi.

În sensul Legii nr. 333/2003, prin situaţii care nu suferă amânare se înţeleg stările de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine şi tulburare gravă a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea de îndată sub pază cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafeţe de teren, precum şi în cazul când organele de stat cu atribuţii în domeniul apărării ordinii publice şi siguranţei naţionale solicită în mod expres această intervenţie, în caz de pericol iminent.

Este foarte important de reţinut că:

–                instalarea pazei se face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază a condiţiilor stabilite prin contractul încheiat de unitatea de jandarmi şi planul de pază întocmit;

–                beneficiarul trebuie să încheie contracte de prestări servicii ca unitatea de jandarmi la nivelul eşalonului care are organ financiar propriu;

–                paza cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul Administraţiei şi Internelor; de asemenea, acest serviciu se poate realiza şi în contra- partidă, când beneficiarul oferă bunuri sau servicii necesare Jandarmeriei Române;

–                veniturile obţinute din acest tip de servicii de către unităţile de jandarmi se reţin integral de acesta ca venituri extrabugetare şi se pot utiliza pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital;

–                efectivele de jandarmi ce asigură paza la obiective cu grad mărit de dificultate,  vor beneficia de aceleaşi sporuri pentru condiţii periculoase, vătămătoare sau grele de muncă, la fel ca şi personalul din obiectivul respectiv;

–                în cazul în care, într-un obiectiv paza este asigurată cu efective de jandarmi, concomitent cu poliţişti comunitari, societăţi specializate sau pază proprie, acestea se vor integra în sistemul unic de pază condus de jandarmerie.

Paza cu efective de jandarmi se ridică, după încetarea situaţiei care a impus instituirea, în celelalte cazuri acest lucru realizându-se prin hotărâre de guvern sau ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române.

Termenul de ridicare a pazei este de 60 de zile de la atenţionarea în scris a conducătorului unităţii beneficiare, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române.

b) Paza cu poliţişti comunitari

Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare menţionează la art. 1 ă această instituţie are drept scop asigurarea ordinii şi liniştii publice, dar şi creşterea eficienţei pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor de interes public şi privat. Nivelul de organizare, structura şi categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale cu consultarea unităţilor teritoriale de Poliţie, în funcţie de bugetul alocat.

Poliţia comunitară are ca atribuţii principale:

–         asigurarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia şi comerţul stradal;

–         asigură paza obiectivelor şi bunurilor de interes public şi privat, conform planurilor de pază şi ordine publică;

–         asigură însoţirea şi protecţia reprezentanţilor primăriei;

–         constată contravenţii al legi referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, curăţenia localităţilor, comerţul stradal şi protecţia mediului;

–         acţionează împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii şi protecţia civilă la acţiuni de salvare a persoanelor şi bunurilor afectate de incendii, explozii, calamităţi, accidente.

O prevedere deosebit de importantă a acestei legi este aceea că finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Poliţiei Comunitare se asigură din bugetul local şi veniturile proprii obţinute ca urmare a serviciilor prestate.

c) Paza proprie

Această formă de pază cu personal calificat, angajat al unităţii beneficiare se realizează ţinând seama cumulativ, de mai multe criterii:

–         natura obiectivelor bunurilor şi valorilor;

–         amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea acestora;

–         numărul de schimburi în care se desfăşoară activitatea,

–         punctele de acces.

La unităţile unde numărul posturilor de pază este mai mare de 20, activităţile specifice sunt coordonate de un şef serviciu de tură, iar unde numărul posturilor este mai mic de 20, de un împuternicit al conducerii.

Personalul de pază proprie se compune din:

–         paznici;

–         portari;

–         controlori de acces.

Personal propriu se dotează cu uniforme, echipament de protecţie, însemne distinctive, iar cu avizul poliţiei, pot avea, ca elemente de autoapărare, menţionate în planurile de pază: arme de foc, bastoane de cauciuc sau tip tomfă, spray-uri lacrimogene sau alte mijloace, în conformitate cu importanţa obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite.

d) Paza în mediul rural

Paza în mediul rural are o particularitate în sensul că şefii unităţilor ce deţin, terenuri agricole sunt obligaţi să le asigure protecţia.

Paza căilor ferate, a pădurilor, terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare şi pescuit, conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi produselor petroliere a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigură de conducătorii unităţilor de profil, prin corpuri specializate de pază, care se organizează în baza unui regulament aprobat prin hotărâre de guvern.

În localităţile rurale se organizează paza comunală, primarul fiind cel care răspunde de întocmirea planului de pază al comunei, este obligat să ia măsuri pentru a asigura integritatea bunurilor publice şi ale cetăţenilor.

În ceea ce priveşte obligaţiile privind avizarea acestui document, instruirea şi controlul personalului de pază din localităţile rurale, acestea revin poliţiilor ce îşi desfăşoară activitatea la posturi.

Paza comunală se efectuează prin rotaţie, de către cetăţenii din localitate sau prin oricare dintre formele de pază prevăzute de lege. Obligaţia în acest domeniu revine fiecărei familii cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul comunei şi se îndeplineşte de către un membru al acesteia, o singură dată la fiecare rotaţie.

Dacă o persoană nu îndeplineşte condiţiile legale sau nu pot executa serviciul de pază, sunt  obligate să achite contravaloarea prestaţiilor datorate, în cuantumul stabilit prin hotărâre a consilierului local  sau să presteze alte servicii în folosul comunităţii.

Persoanele care deţin proprietăţi în localitate, dar nu au domiciliul sau reşedinţa pe raza acesteia, sunt obligate la plata unor contribuţii sau la prestarea unor servicii în folosul comunei.

Sunt scutiţi de la obligaţia efectuării pazei comunale, următoarele categorii de persoane:

–         pensionarii;

–         bolnavii cronici incurabili/cei cu care au deficienţe fizice în urma cărora sunt declaraţi inapţi pentru serviciul de pază;

–          persoanele care au împlinit vârsta de 60 ani;

–         militarii;

–         poliţiştii;

–         preoţii;

–         pompierii.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ o persoană  pentru a îndeplini atribuţii de pază  prin rotaţie sunt:

a)     să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;

b)    să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;

c)     să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

d)    să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului primar;

e)     să poarte însemne distinctive în timpul executării serviciului.

Obligaţiile principale ale reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale care organizează paza în localităţile rurale, sunt acelea de a pune la dispoziţia persoanelor ce îndeplinesc serviciul de pază prin rotaţie, următoarele:

a)     echipament de protecţie;

b)    mijloace de autoapărare;

c)     mijloace de iluminat pe timp de noapte;

d)    posibilitatea asigurării accesului rapid la mijloacele de alarmare în caz de pericol;

e)     asigure forţa de intervenţie

e) Paza prin societăţi specializate

Societăţile specializate de pază – protecţie sunt constituite şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, transporturi importante şi protecţia persoanelor.

Aceste societăţi îşi desfăşoară activitatea pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate, ce sunt enumerate mai jos, cu posibilitatea de a fi reînnoită la fiecare 3 ani.

O mare atenţie trebuie acordată activităţii premergătoare licenţierii deoarece a apărut procedura aprobării tacite, conform art. 3, pct. b) din O.U.G. nr. 27 din 2003, procedura aprobării tacite este modalitatea prin care autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respective autorizaţii.

În cazul retragerii avizului prealabil acordat de Serviciul Român de Informaţii, se poate anula licenţa de funcţionare.

Condiţii cumulative necesare a fi îndeplinite pentru obţinerea licenţei de funcţionare:

a)     prezentarea regulamentului de organizare şi funcţionare al societăţii;

b)    prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice de transport, comunicaţii, cu mijloace audio-video, aparatura de recunoaştere şi identificare, sistemele de alarmă împotriva efracţiei cu centrele de supraveghere şi dispeceratele, tehnica de calcul şi softul utilizat, cu armamentul etc.;

c)     prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.);

d)    prezentarea notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul că societatea va avea sediul social, în zona de responsabilitate a acestora;

e)     prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare;

f)      prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care execută activităţi de pază şi protecţie.

Societăţile de pază şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate:

A. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;

B. Servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori importante, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;

C. Servicii de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp şi servicii de consultanţă în domeniu.

Prin servicii de pază înţelegem:

a)     paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;

b)    paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor sau altor acţiuni producătoare de pagube materiale;

c)     detectarea substanţelor, armelor, explozivilor, materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;

d)    paza proprietăţii intelectuale; (Legea nr. 8/1996 privind drepturile  de autor şi alte drepturi conexe)

e)     paza mediului înconjurător;

f)      furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază.

Prin servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori importante înţelegem:

a)       organizarea şi asigurarea pazei transportului terestru, pe apă sau aerian al unor bunuri de importanţă deosebită, valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului în denumeşte astfel;

b)      organizarea şi asigurarea pazei transportului unor date şi informaţii, indiferent de suportul pe care acesta se află şi de modalitatea aleasă pentru transmitere;

c)       organizarea şi asigurarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicaţii;

d)      organizarea şi asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în condiţii de maximă siguranţă;

e)       furnizarea către autorităţile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activităţilor de transport.

Prin serviciu de protecţie specializată a persoanei – gardă de corp – înţelegem:

a)     protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie;

b)    protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hărţuirii, pedepsită de lege;

c)     protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului;

d)    furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie.

Prin serviciu de consultanţă, înţelegem:

a)     asistenţă cu privire la activităţile de pază, transport valori şi gardă de corp;

b)    întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului;

Pentru a funcţiona în condiţii legale, societatea specializată de pază şi protecţie, trebuie să obţină avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, conform principiului competenţei teritoriale unde are sediul societatea respectivă.

Poliţia competentă poate acorda avizul conducătorului societăţii de pază, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)     are cetăţenia română;

b)    domiciliul în ţară;

c)     a împlinit vârsta de 21 ani;

d)    posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin;

e)      nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

În ceea ce priveşte plata serviciilor către societăţile de pază, aceasta se realizează de beneficiari în baza contractelor încheiate, păstrate în registre speciale.

Este interzisă adoptarea de uniforme, legitimaţii şi echipamente cu denumiri identice, asemănătoare sau de natură a conduce la confuzii între acestea şi cele aparţinând autorităţilor publice ori ale organismelor internaţionale la care România este parte.

Modelul de echipament se stabileşte prin hotărâre de guvern şi se inscripţionează cu denumirea şi sigla societăţii, aprobate cu ocazia acordării licenţei.

Autovehiculele din dotare se inscripţionează numai cu denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenţa de către poliţie şi numerele de telefon ale societăţii.

Montarea şi folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă sau acustică pe autovehiculele societăţii de pază sunt interzise.

f) Garda de corp

Acest tip de activitate se realizează de către societăţile specializate de pază şi protecţie care au primit licenţă în acest scop, numai prin personal special atestat.

Persoanele fizice pot angaja gardă de corp numai pe baza unui contract încheiat cu societăţile specializate, iar personalul care execută această activitate este obligat să respecte legile ţării, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.

III. PAZA TRANSPORTURILOR UNOR VALORI IMPORTANTE

Prin valori importante înţelegem:

–         sume de bani;

–         titluri de credit;

–         C.E.C-uri sau alte înscrisuri de valoare;

–         metale şi pietre preţioase;

–         valori ştiinţifice, tehnice, de cultură şi artă.

Acestea se pot transporta cu mijloace anume destinate şi dotate corespunzător, fiind însoţite de jandarmi, poliţişti comunitari, personal propriu sau care aparţine unor societăţi specializate, înarmaţi cu arme de foc.

Legea nr. 333/2003 menţionează, în mod expres că, paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniţii, tehnică de luptă, materii explozive, stupefiante, substanţe toxice, materiale nucleare, radioactive, alte materii periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate şi se asigură cu efective de jandarmi, excepţie făcând cele organizate de Ministerul Apărării Naţionale.

Organizarea şi executarea pazei transporturilor de valori importante se realizează potrivit planului de pază întocmit de unitatea beneficiară împreună cu prestatorul de serviciu, cu avizul poliţiei, care este obligatoriu şi în cazul modificării acestuia.

Acest aviz nu este necesar când transportul este asigurat cu instituţii abilitate apărării şi siguranţei naţionale.

Planul de pază al transportului cuprinde:

– bunurile şi valorile ce urmează a fi transportate;

– condiţiile de mediu adecvate naturii bunurilor şi valorilor ce se transportă;

– situaţia operativă;

– durata estimată a transportului;

– mijloacele de transport folosite;

– variantele de transport utilizate;

– dispozitivul de pază;

– consemnul general;

– consemnul particular;

– dotarea cu mijloace tehnice şi de autoapărare;

– modul de acţiune în diverse situaţii

Este foarte important să menţionăm câteva din regulile de bază necesare a fi respectate pentru a se realiza un transport în condiţii de siguranţă.

– se recomandă ca acest tip de activitate să se desfăşoare, pe cât posibil, pe timp de zi;

– indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puţin o persoană înarmată când se organizează în localitate şi de minim două, în afara localităţii;

– beneficiarii vor asigura următoarele condiţii pentru ca efectivele să execute serviciul corespunzător;

a)                           compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă (pentru transportul pe calea ferată);

b)                          autovehicule blindate sau special amenajate (pentru transportul auto);

c)                          compartimente special amenajate sau rezervate (pentru transporturile navale sau aeriene);

– bunurile şi valorile se asigură la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de transport sau de către transportator, după caz, potrivit înţelegeri între părţi.

Trebuie specificat că mijloacele auto destinate transporturilor de bunuri şi valori, trebuie certificate de un laborator / organism abilitat, care stabileşte, conform standardelor, clasa de siguranţă în care se încadrează.

Transporturile de valori importante se realizează cu mijloace auto anume destinate (autodube blindate), care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-compartimentul pentru păstrarea valorilor (tezaurului) să fie separat de cabina conducătorului auto şi însoţitorilor (casier sau jandarm, după caz), uşa de la intrarea în tezaur să fie prevăzută cu două chei, deţinute, una de casier, iar cealaltă de conducătorul auto (uşa tezaurului trebuie să fie permanent încuiată).

-să fie dotate cu:

 • tehnică de transmisiuni radio, pe frecvenţele aprobate.
 • oglinzi retrovizoare pe ambele părţi ale autodubei.
 • stingătoare de incendiu în stare de funcţionare.
 • sistem de alarmă performant.

-să corespundă din punct de vedere tehnic.

Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mică importanţă, trebuie prevăzute cu casete metalice fixate de caroserie, dotate cu încuietori, sistem de alarmă şi vor fi însoţite de una sau mai multe persoane anume desemnate.

Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.


IV. SISTEME TEHNICE DE PROTECŢIE ŞI ALARMARE

ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI

a) Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei

Prezenta lege obligă conducătorii unităţilor ce deţin bunuri şi valori, precum şi suporturi pentru stocarea documentelor, datelor şi informaţiilor ce intră în categoria secretelor de stat, să asigure paza atât cu mijloace mecano-fizice cât şi cu sisteme de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora.

Elementele de protecţie mecano-fizice sunt constituite din ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri, metalice, tezaure, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori.

În sensul Legii nr. 333/2003 – sistemul de alarmare împotriva efracţiei reprezintă ansamblul de echipamente electronice compus din:

– centrala de comandă – semnalizare optică şi acustică;

– detectoare de prezenţă, antişoc şi acustice;

– butoane şi pedale de panică;

– control acces;

– televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor.

Instalarea, modificarea şi punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare se avizează şi controlează ca şi elementele de protecţie mecano-fizice, în sensul că trebuie certificate că rezistă la efracţie, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit.

Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în conformitate cu normele tehnice care se stabilesc prin hotărâre de guvern.

Legea nr. 333/2003 prevede, în mod expres, obligativitatea folosirii numai a mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi sistemelor de alarmare care sunt certificate, de un laborator de încercări din ţară, autorizat  şi acreditat cu excepţia unităţilor din structurile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Important se interzice comercializarea mijloacelor de protecţie mecanico-fizice şi a sistemelor de alarmare fără:

–         prezentarea certificatului de calitate;

–         menţionarea standardului naţional sau internaţional;

–         precizarea clasei de siguranţă în care se încadrează, conform normelor europene.

b) Licenţierea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei

Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, reînnoită la fiecare 3 ani şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile.

Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic şi persoanele fizice ce desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă se avizează de inspectoratele de poliţie judeţene sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza căreia societatea îşi are sediul sau persoana fizică, domiciliul.

Societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise:

–         culegerea de informaţii;

–         înregistrările audio sau video care depăşesc obiectul de activitate;

–         instalarea de echipamente disimulate.

Societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăţi sau firme de profil din străinătate.

c) Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

Unităţile de jandarmi, Poliţia Comunitară, societăţile de pază, precum şi cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, pot înfiinţa dispecerate de zonă care să monitorizeze/transmită alarmele de la sistemele electronice conectate, la echipajele de intervenţie.

Înfiinţarea acestor dispecerate de zonă se realizează numai după avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţie Române, excepţie făcând cele aparţinând jandarmilor.

Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat se realizează prin contracte încheiate cu beneficiarii.

Intervenţia echipajelor mobile de alarmă se efectuează numai cu personal calificat din cadrul Jandarmeriei, Poliţiei Comunitare sau al societăţilor specializate de pază şi protecţie.

Când intervenţia este confirmată, însă forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, este anunţată unitatea de poliţie competentă teritorial, în vederea prinderii infractorilor şi efectuării cercetării la faţa locului.

În toate celelalte cazuri, după prinderea autorilor faptelor antisociale ce au stat la declanşarea alarmei, se va proceda la predarea, de îndată, către cea mai apropiată unitate de poliţie.

De asemenea, trebuie subliniat faptul că, este obligatorie menţionarea în planul de pază a conectării sistemului de alarmă al obiectivului la un dispecerat de monitorizare.

V. SELECŢIA, ATESTAREA, ANGAJAREA, PREGĂTIREA ŞI DOTAREA PERSONALULUI DE PAZĂ ŞI GARDĂ DE CORP

Categoriile de personal cu atribuţii în domeniul pazei bunurilor sunt:

–         agenţi;

–         portari;

–         controlori acces;

–         supraveghetori;

–         însoţitori de valori;

–         alte persoane stabilite de conducerea unităţii să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de pază.

Condiţiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a desfăşura activităţi de pază sau protecţie sunt:

a)     să fie cetăţean român sau al unuia din statele membre U.E. sau Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;

b)    să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;

c)     să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

d)    să fie atestat profesional.

Înscrierea la cursuri se realizează pe baza:

–         cererii candidatului;

–         documentelor ce atestă îndeplinirea condiţiilor legale menţionate anterior;

–         avizul poliţiei obţinut în termen de 30 zile de la data solicitării, de unitatea de poliţie competentă teritorial.

De asemenea, angajarea personalului se face pe baza:

–         atestatului eliberat de poliţie;

–         certificatul de absolvire al cursului de calificare profesională (cu excepţia persoanelor provenite din domeniul apărării sau ordinii publice);

–         certificatului de cazier judiciar;

–         avizului de portarmă după caz.

Atestarea personalului se realizează după obţinerea avizului din partea poliţiei şi absolvirea unor cursuri de calificare cu durata minimă de 90 zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Pază, Poliţia Comunitară, societăţile specializate de pază şi protecţie sau alte persoane juridice care au înscris în obiectul de activitate această prestaţie, avizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Cursurile de calificare se desfăşoară pe baza unei tematici specifice, avizate, după caz, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române sau Serviciul de Protecţie şi Pază, care se finalizează prin examinarea absolvenţilor de către o comisie compusă din reprezentanţi ai poliţiei sau jandarmeriei şi ai autorităţii publice care răspunde de ocuparea şi formarea profesională (conform modelului din anexă).

După obţinerea certificatului de absolvire, persoanei în cauză i se eliberează de Inspectoratul General al Poliţiei Române atestatul în baza căruia va putea exercita profesia de agent pază sau gardă de corp (conform modelului din anexă).

Solicitarea avizării se face de conducătorul unităţii care avizează cursurile de calificare sau după caz, al celei unde este angajat personalul de pază sau gardă de corp.

În cazul săvârşirii de infracţiuni cu intenţie sau abateri în legătură cu serviciul pentru care legislaţia prevede desfacerea contractului de muncă, avizul poliţiei este anulat de drept, iar atestatul este retras, acest lucru comunicându-se unităţii de poliţie competente teritorial, în vederea excluderii din evidenţa centralizată.

Conducătorii unităţilor care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic sunt obligaţi să solicite, pe lângă avizul poliţiei şi avizul Serviciului Român de Informaţii pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de pază.

De asemenea, angajatorii sunt obligaţi să doteze personalul de pază şi gardă de corp cu:

–         uniformă

–         însemne distinctive;

–         echipament de protecţie.

Uniforma şi însemnele distinctive se stabilesc de angajator, având inscripţionată numai denumirea şi sigla, fiind interzisă adoptarea unor accesorii sau denumiri similare sau asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice, utilizarea de cagule, măşti pentru protecţia feţei şi cătuşe metalice.

În raport cu importanţa şi natura obiectivelor bunurilor sau valorilor păzite personalul de pază sau garda de corp poate fi dotat cu:

–         arme de foc;

–         bastoane de cauciuc (tomfe);

–         pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică

numai după avizarea de poliţie sau jandarmerie, a planului de pază/protecţie a obiectivului/persoanei sau a transportului de valori.

Armamentul şi muniţia se asigură prin închiriere, contra cost, de unitatea de poliţie sau jandarmerie, competentă teritorial.

Cel puţin semestrial se vor organiza, sub supravegherea unităţilor de poliţie sau jandarmerie competentă teritorial, trageri de armament cu personalul de pază şi gardă de corp dotat cu arme de foc, angajatorul fiind cel care suportă contravaloarea muniţiei consumate.

VI. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE PAZĂ ŞI GARDĂ DE CORP

În baza Legii 333/2003, personalului de pază îi revine obligaţia de a cunoaşte şi respecta cu stricteţe îndatoririle ce-i revin, fiind totodată direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.

Pe timpul serviciului, personalul de pază este obligat să:

–                cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a putea preveni producerea oricăror fapte de natură a prejudicia unităţile păzite;

–                păzească obiectivul, bunurile, valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea lor;

–                permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi dispoziţiile interne;

–                să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau informaţii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne, stabilite prin regulamente proprii. În cazul infracţiunilor flagrante trebuie să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;

–                să încunoştinţeze, de îndată, şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;

–                în cazul producerii de avarii la instalaţii, conducte, rezervoare de apă / combustibili / substanţe chimice, reţele electrice / telefonice şi în orice alte împrejurări de natură să producă produse , să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;

–                în caz de incendii, să ia imediat măsuri pentru stingere şi salvarea persoanelor, bunurilor şi valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia.

–                să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi evacuare a bunurilor, valorilor în caz de dezastre;

–                să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii si să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;

–                să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;

–                să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armament cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;

–                să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută;

–                să nu se prezinte la serviciu obosit, sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;

–                să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;

–                să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;

–                să execute, în raport cu specificul obiectivului, orice alte sarcini care i-au fost încredinţate conform planului de pază.

O situaţie deosebită se întâlneşte la şeful formaţiei pază, care, pe lângă cele menţionate anterior, mai are şi următoarele atribuţii:

–                să organizeze, conducă şi controleze activitatea de pază şi modul de executare al serviciului de către personalul din subordine;

–                să informeze, de îndată, conducerea unităţii şi poliţia, despre evenimentele produse pe timpul activităţii de pază şi să ţină evidenţa acestora;

–                să propună conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază;

–                să ţină evidenţa armamentului şi muniţiei, să asigure păstrarea, întreţinerea, depozitarea şi folosirea lor, conform legii;

–                să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.

De asemenea, un alt aspect aparte, îl reprezintă personalul care execută garda de corp şi are următoarele atribuţii specifice:

–                în cazul declanşării unor incendii să ia imediat măsuri de stingere şi salvare a persoanelor, bunurilor/valorilor, să sesizeze pompierii, anunţând totodată conducerea unităţii şi poliţia;

–                să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă are acces la asemenea informaţii;

–                să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, inclusiv armamentul şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;

–                să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului;

–                să nu se prezinte la serviciu obosit sau sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;

–                să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil, conducerea unităţii despre aceasta;

–                să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, exceptând cele vădit ilegale şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;

–                să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;

–                să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta este rănită;

–                să nu execute, la cererea beneficiarului activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale;

–                să anunţe unitatea de poliţie, de îndată ce intră în posesia unor informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni;

–                să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură să pună în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei protejate şi să le predea, de îndată, la cea mai apropiată unitate de poliţie, fără a-şi abandona atribuţiile;

–                să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligaţiile ce-i revin faţă de persoana protejată;

–                să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Modul de acţiune al personalului care execută serviciul de gardă de corp se stabileşte prin planul de protecţie întocmit de societăţile specializate de pază, avizat de unitatea de poliţie competentă teritorial.

Un element foarte important este cel privitor la obligaţiile conducătorilor de unităţi, care, conform Legii nr. 333/2003 sunt următoarele:

–                răspund de organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice titlu;

–                analizează temeinic nevoile stricte de pază şi stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura importanţei, mărimea şi vulnerabilitatea unităţilor, cu specificul producţiei şi cu locul de dispunere a acestora; în obiectivele în care paza se execută cu efective de jandarmi, analiza şi stabilirea măsurilor se realizează împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care a aprobat planul de pază;

–                asigură, pentru executarea serviciului de pază, selecţionarea persoanelor cu profil moral, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare acestei activităţi;

–                iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază şi controlează modul în care acesta îşi execută atribuţiile de serviciu;

–                asigură executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de pază, precum şi introducerea, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, de pază şi alarmă împotriva efracţiei;

–                asigură echiparea personalului cu uniformă şi însemne distinctive, în condiţiile legii;

–                asigură corp de gardă sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici şi cele ale societăţilor specializate destinate serviciului de pază şi fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia;

–                încheie contracte de prestări servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, numai cu societăţile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici cărora li s-a acordat licenţa, după caz, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române;

–                asigură spaţiile şi amenajările necesare păstrării în deplină siguranţă a armamentului şi muniţiei destinate serviciului de pază;

–                stabilesc reguli privind accesul şi circulaţia în interiorul  obiectivului păzit;

–                stabilesc responsabilităţi pentru şefii compartimentelor de muncă, în ceea ce priveşte paza şi siguranţa utilajelor şi instalaţiilor.

Toate aceste dispoziţii se realizează, după caz, cu sprijinul de specialitate al unităţilor de poliţie sau jandarmi, competente teritorial.

VII. OBLIGAŢIILE SPECIFICE MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ÎN DOMENIUL PAZEI BUNURILOR

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile specializate, asigură coordonarea, îndrumarea şi sprijinul activităţilor de pază şi protecţie pe teritoriul României.

 1. Atribuţiile Poliţiei Române în asigurarea pazei/siguranţa obiectivelor, bunurilor şi valorilor sunt, în principal următoarele:

a)     avizează planurile de pază ale unităţilor (altele decât cele asigurate cu efective de jandarmi) şi stabileşte, după caz, necesitatea dotării personalului cu armament şi muniţie;

b)    acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unităţi, în pregătirea personalului de pază şi urmăreşte executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază;

c)     eliberează licenţe de funcţionare societăţilor specializate de pază şi emite avizul pentru conducătorii acestora;

d)    eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza eliberării acestuia:

e)     avizează personalul care solicită să urmeze cursuri de calificare în domeniul pazei şi gărzii de corp;

f)      avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază şi gardă de corp;

g)     avizează planurile tematice pentru cursurile de atestare profesională a personalului de pază;

h)     avizează proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efracţiei, propuse a se instala în unităţile prevăzute;

i)       îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază şi gardă de corp;

j)       acordă asistenţă în organizarea activităţii de pază şi gardă de corp şi asigură, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotării personalului instituţiilor publice autorizate prin lege de înfiinţare, organizare şi funcţionare să deţină şi să folosească arme de foc şi muniţii, cu excepţia celor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

k)     asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unităţi;

l)       controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, a celor privind garda de corp şi stabileşte măsurile ce urmează să fie luate;

m)  avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a dispeceratelor de zonă care monitorizează sisteme de alarmă;

n)     eliberează licenţe de funcţionare societăţilor specializate în activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora şi de monitorizare a alarmelor în obiective sau retrage licenţa acestora, în condiţiile legii;

 • o)    avizează conducătorii şi personalul tehnic al societăţilor specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

p)    avizează personalul de pază şi gardă de corp pentru portarmă;

q)    controlează şi îndrumă activitatea societăţilor specializate;

r)      ţine evidenţa licenţelor, atestatelor şi a avizelor acordate, precum şi a celor retrase şi furnizează, la cererea beneficiarilor serviciilor de pază şi protecţie, date în acest sens.

 1. În scopul asigurării pazei şi siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Jandarmeriei Române, îi revin următoarele atribuţii principale:

a)       asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor şi  a transporturilor unor valori importante sau speciale, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii;

b)      avizează planurile de pază la unităţile la care paza este asigurată cu efective de jandarmi şi stabileşte, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi muniţie aferentă;

c)       acordă sprijin de specialitate, în organizarea pazei obiectivelor, în pregătirea personalului de pază, asigură în mod gratuit armamentul necesar, în vederea dotării personalului şi urmăreşte executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază a instituţiilor publice autorizate;

d)      asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unităţi;

e)       organizează cursuri de calificare şi avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază şi gardă de corp;

f)        îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului numai pentru unităţile unde funcţionează pază mixtă cu jandarmi.

VIII. DOCUMENTE NECESARE EXECUTĂRII SERVICIULUI DE PAZĂ ŞI CELE DESTINATE CURSURILOR DE CALIFICARE A PERSONALULUI

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1010/25.06.2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, pentru buna desfăşurare a activităţii în aceste domenii se întocmesc următoarele:

 1. 1. Documente specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază

a)      Registrul buletinul-posturilor: se înfiinţează la obiectivele unde sistemul de pază este format din trei sau mai multe posturi. În acest caz se vor numi unul sau mai mulţi şefi de tură, de obiectiv sau de serviciu, din partea beneficiarului, în cazul pazei proprii ori din partea prestatorului de servicii, când activitatea este desfăşurată de societăţile de pază (conform modelului din anexă).

b)     Registrul de procese-verbale pentru predarea – primirea serviciului, folosit la fiecare post de pază (conform modelului din anexă).

c)      Registrul de procese-verbale pentru predarea – primirea armamentului, folosit în posturile de pază înarmate.

d)     Registrul de evidenţă acces persoane (conform modelului din anexă).

e)      Registrul de evidenţă acces autovehicule, dacă este cazul (conform modelului din anexă).

f)       Registrul de evidenţă acces căi ferate uzinale – C.F.U. – dacă este cazul (conform modelului din anexă).

g)      Registrul de evidenţă a mişcării armamentului, păstrat la camera de armament (conform modelului din anexă).

h)      Registrul de control, în care se consemnează controalele efectuate de reprezentanţii beneficiarului şi ai prestatorului (conform modelului din anexă).

i)        Registrul unic de control în care se consemnează controalele efectuate de poliţişti sau jandarmi, după caz (conform modelului din anexă).

j)        Registrul de evenimente. (conform modelului din anexă).

k)      Registrul special pentru păstrarea evidenţei contractelor (conform modelului din anexă).

Toate aceste documente, cu excepţia celor menţionate la literele g) şi k) se numerotează şi înregistrează la secretariatul unităţii păzite acestea fiind înregistrate anual la serviciile poliţiei de ordine publică de la D.G.P.M.B. sau inspectoratelor judeţene de poliţie.

 1. 2. Documente specifice necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi a cursurilor de calificare pentru personalul de pază şi gardă de corp

Legislaţia în vigoare prevede obligativitatea executării pregătirii profesionale pentru personalul de pază şi gardă de corp care a obţinut avizul poliţiei sau jandarmeriei de a deţine şi utiliza arme şi muniţii în timpul şi în interesul serviciului.

Această pregătire se realizează de conducerea persoanei juridice, în baza unei tematici pe care o întocmeşte anual şi este aprobată de poliţie sau jandarmerie, după caz.

Pregătirea profesională a personalului de pază neînarmată şi efectuează prin convocări lunare, în baza unei tematici anuale, avizată de conducerea persoanei juridice.

Planurile de învăţământ şi cele tematice ale disciplinelor cursurilor de calificare pentru ocupaţiile de agent de pază şi ordine se avizează de I.G.P.R., Comandamentul Naţional al Jandarmeriei sau Serviciul de Protecţie şi Pază (conform modelului din anexă).

Pentru avizare, solicitanţii depun la aceste instituţii documentele următoare în 3 (trei) exemplare:

a)     statutul sau actul constitutiv al societăţii specializate de pază şi protecţie sau al persoanei juridice, din care să rezulte că are înscris în obiectul de activitate, această prestaţie, conform codului CAEN 8042;

b)    planurile de învăţământ şi planurile tematice;

c)     lista nominală cu formatorii, c.v-urile şi copiile actelor de studii ale fiecăruia;

d)    documente din care să rezulte că organizatorul are asigurată baza materială: spaţii pentru orele de curs, pentru pregătirea fizică şi asigurarea executării tragerilor cu armamentul din dotare;

e)     lista documentelor de învăţământ.

CONCLUZII

Din cele expuse în cuprinsul acestei teme se poate concluziona că:

– în etapa actuală, în contextul situaţiei operative existente, instalarea sistemelor tehnice de alarmă a devenit o necesitate, izvorâtă din eficienţa acestor mijloace în activitatea de prevenire a comiterii infracţiunilor cât şi pentru prinderea operativă;

– eficienţa maximă a unui sistem de alarmă local se obţine dacă acesta este conectat la un dispecerat de recepţie a semnalelor de alarmă, care dispune de echipe de intervenţie specializate. Acest aspect privind modul de intervenţie în caz de efracţie sau hold-up are un rol determinant în stabilirea eficienţei sistemului de pază al obiectivului;

– instalarea sistemului de pază şi alarmare nu trebuie făcută oricum ci pe baza unui minuţios studiu la faţa locului şi al îmbinării regulilor tehnice cu aspectele poliţieneşti;

– personalul care lucrează în acest domeniu, trebuie să fie de încredere;

– în momentul de faţă unităţile de poliţie sunt în măsură să se implice şi să coordoneze activitatea pe aceasta linie.

x

x            x

Tema de faţă a reliefat importanţa respectării normelor legale, privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor pentru diminuarea fenomenului infracţional, ce lezează proprietatea publică şi privată.

Un comentariu la “„ATRIBUŢIILE POLIŢIEI ROMÂNE ÎN DOMENIUL PAZEI OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ŞI PROTECŢIEI PERSOANELOR”

 1. sunt situatii in care, agentii de paza (de la diferite firme), sunt controlati de agentii de politie sau politisti comunitari. In cazul in care, conform consemnului particular al postului, noaptea, patrulez in incinta postului, la diferite ore, pe trasee diferite, pentru a-mi face simtita prezenta,si pentru a prevenii o eventuala intrare prin efractie in perimetrul postului, si nu sunt la poarta de acces cind d-ni politisti vin, risc sa fiu sanctionat contraventional, pentru faptul ca …. chiar nu stiu de ce!? De multe ori, stau si-i pandesc cand pur si simplu intra in incinta obiectivului (proprietate privata), furisandu-se chiar. Sunt multe de spus. Nu stiu daca este normal sa vi la servici, sa te simti vanat si dintr-un salariu de 600 si cativa roni, sa faci planul la amenzi Politiei?! ….. oare au terminat in totalitate cu toti hotii si infractorii si au inceput cu agentii de paza?!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.