PROTECŢIA INFORMAŢIILOR “SECRET DE SERVICIU” Reguli generale de evidenţă, procesare, multiplicare, manipulare, transmitere, transport şi distrugere

In conformitate cu prevederile H.G. 781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. 585/2002, se aplică în mod corespunzător şi informaţiilor secrete de serviciu în ceea ce priveşte:

– clasificarea, declasificarea şi măsurile minime de protecţie;

– regulile generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere;

– obligaţiile şi răspunderile ce revin conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice, agenţilor economici şi altor persoane juridice;

– accesul cetăţenilor străini, al cetăţenilor români care au şi cetăţenia altui stat, precum şi al persoanelor apatride la informaţii clasificate şi în locurile în care îşi desfăşoară activităţi, se expun obiecte sau se execută lucrări din aceasta categorie;

– exercitarea controlului asupra măsurilor de protecţie.

Pentru identificarea documentelor care au caracter secret de serviciu, numărul de înregistrare al acestora va fi precedat de litera S, iar pe fiecare pagina se va înscrie “secret de serviciu”.

Informaţiile secrete de serviciu constituite în dosare, precum şi cele legate în volume distincte se marchează pe coperta şi pe pagina de titlu.

Evidenţa documentelor secrete de serviciu se ţine separat de cea a documentelor secrete de stat şi nesecrete, în registrul special destinat acestui scop.

Este interzisă scoaterea din incinta unităţii deţinătoare a informaţiilor secrete de serviciu fără aprobarea conducătorului acesteia.

Accesul personalului la informaţiile secrete de serviciu este permis numai în baza autorizaţiei scrise, emisă de conducătorul unităţii.

Evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu se ţine centralizat de structura/funcţionarul de securitate in Registrul pentru evidenta autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu.

REGULI GENERALE PRIVIND EVIDENTA, INTOCMIREA, PASTRAREA, PROCESAREA, MULTIPLICAREA, MANIPULAREA, TRANSPORUL, TRANSMITEREA SI DISTRUGEREA INFORMATIILOR CLASIFICATE  “SECRET DE SERVICIU”

În conformitate cu prevederile capitolului 3 din H.G. 585/13.06.2002pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, în unităţile deţinătoare de informaţii clasificate se organizează compartimente speciale pentru evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea acestora în condiţii de siguranţă. Această activitate este coordonată de structura/funcţionarul de securitate.

La redactarea documentelor ce conţin informaţii clasificate “secret de serviciu” se vor respecta următoarele reguli:

– menţionarea, în antet, a unităţii emitente, a numărului şi datei înregistrării, clasei de secretizare, a numărului de exemplare, şi, după caz, a destinatarului;

– numerele de înregistrare se înscriu pe toate exemplarele documentului şi pe anexele acestora, fiind precedate de litera “S”;

– la sfârşitul documentului se înscriu în clar, după caz, rangul, funcţia, numele şi prenumele conducătorului unităţii emitente, precum şi al celui care îl întocmeşte, urmate de semnăturile acestora şi stampila unităţii;

– înscrierea, pe fiecare pagină a documentului, a clasei de secretizare;

– pe fiecare pagină a documentelor ce conţin informaţii clasificate se înscriu numărul curent al paginii, urmat de numărul total al acestora.

În situaţia în care documentul de bază este însoţit de anexe,la sfârşitul textului se indica, pentru fiecare anexa, numărul de înregistrare, numărul de file al acesteia şi clasa de secretizare.

Anexele se clasifică în funcţie de conţinutul lor şi nu după cel al documentelor pe care le însoţesc.

Adresa de însoţire a documentului nu va cuprinde informaţii detaliate referitoare la conţinutul documentelor anexate.

Documentele anexate se semnează, dacă este cazul, de persoanele care au semnat documentul de bază.

Aplicarea, pe documentele anexate, a ştampilei unităţii emitente este obligatorie.

Informaţiile clasificate vor fi marcate, inscripţionate şi gestionate numai de către persoane care au autorizaţie sau certificat de securitate corespunzător nivelului de clasificare a acestora.

Toate documentele, indiferent de formă, care conţin informaţii clasificate au înscrise, pe fiecare pagină, nivelul de secretizare.

Nivelul de secretizare se marchează prin ştampilare, dactilografiere, tipărire sau olograf.

Marcajul de clasificare va fi aplicat separat de celelalte marcaje, având caractere şi/sau culori diferite.

Gestionarea documentelor clasificate aflate în lucru sau în stadiu de proiect se face în aceleaşi condiţii ca şi a celor în formă definitivă.

Documentele sau materialele care conţin informaţii clasificate şi sunt destinate unei persoane strict determinate vor fi inscripţionate, sub destinatar, cu menţiunea “Personal”.

Fotografiile, filmele, microfilmele şi negativele lor, rolele, bobinele sau containerele de păstrare a acestora se marchează vizibil cu o eticheta care indică numărul şi data înregistrării, precum şi clasa de secretizare.

Clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor înregistrate pe benzi audio se imprimă verbal, atât la începutul înregistrării cât şi la sfârşitul acesteia.

Proiecţiile de imagini trebuie sa afişeze, la începutul şi la sfârşitul acestora, numărul şi data înregistrării, precum şi clasa de secretizare.

Ambalajele sau suporţii în care se păstrează documente sau materiale ce conţin informaţii clasificate vor avea inscripţionat clasa de secretizare, numărul şi data înregistrării în evidenţe şi li se va ataşa o lista cu denumirea acestora.

Conducătorii unităţilor vor asigura măsurile necesare de evidenţă şi control al informaţiilor clasificate, astfel încât să se poată stabili, în orice moment, locul în care se află aceste informaţii.

Evidenţa materialelor şi documentelor care conţin informaţii clasificate, se ţine în registre speciale.

Fiecare document sau material va fi inscripţionat cu numărul de înregistrare şi data când este înscris în registrele de evidenţă. Numerele de înregistrare sunt precedate de litera “S” pentru “secrete de serviciu”.

Toate registrele, condicile şi borderourile se înregistrează în registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate. Fac excepţie actele de gestiune, imprimatele înseriate şi alte documente sau materiale cuprinse în forme de evidenţă specifice.

Emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate sunt obligaţi să înregistreze şi să ţină evidenţă tuturor documentelor, materialelor primite, expediate sau a celor întocmite de unitatea proprie.

În registrele pentru evidenţa informaţiilor clasificate vor fi menţionate numele şi prenumele persoanei care a primit documentul iar aceasta va semna de primire în condică.

Atribuirea aceluiaşi număr de înregistrare unor documente ce au un conţinut diferit este interzisă.

Multiplicarea prin copiere, dactilografiere sau procesare la calculator a documentelor clasificate poate fi realizată numai de către persoane autorizate sa aibă acces la astfel de informaţii, numai în încăperi special destinate.

Documentele care conţin informaţii clasificate rezultate în procesul de multiplicare li se atribuie numere din registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate.

Evidenţierea operaţiunii de multiplicare se face prin marcarea atât pe original, cât şi pe toate copiile rezultate. Pe documentul original, marcarea se aplică în partea dreaptă jos a ultimei pagini. Pe copiile rezultate, marcarea se aplică pe prima pagină, sub numărul de înregistrare al documentului.

Multiplicarea documentelor clasificate se face în baza aprobării conducătorului unităţii deţinătoare, cu avizul structurii/funcţionarului de securitate, ambele înscrise pe cererea pentru copiere sau pe adresa de însoţire în care se menţionează necesitatea multiplicării.

Clasa de secretizare atribuită unui document original se aplică, în mod identic, reproducerilor sau traducerilor.

Difuzarea informaţiilor clasificate multiplicate se face obligatoriu cu avizul structurii/funcţionarului de securitate. Emitentul este obligat să indice clar toate restricţiile care trebuie respectate pentru difuzarea unei informaţii clasificate. Când se impun astfel de restricţii, destinatarii pot proceda la o redifuzare numai cu aprobarea scrisă a emitentului.

Informaţiile clasificate ieşite din termenul de clasificare se arhivează sau se distrug.

Distrugerea informaţiilor clasificate înlocuite sau perimate se face numai cu avizul emitentului.

Distrugerea informaţiilor secrete de serviciu va fi evidenţiată într-un proces-verbal, semnat de două persoane asistente, avizat de structura/funcţionarul de securitate şi aprobat de conducătorul unităţii. Procesele-verbale de distrugere şi documentele de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu vor fi păstrate de compartimentul care a executat distrugerea, o perioadă de cel puţin trei ani, după care vor fi arhivate şi păstrate cel puţin 10 ani.

Documentele şi materialele ce conţin informaţii clasificate se transportă, pe teritoriul României, prin intermediul unităţii specializate a Serviciului Român de Informaţii. Este interzisă expedierea documentelor şi materialelor ce conţin informaţii clasificate prin S.N. “Poşta Română” ori prin alte societăţi comerciale de transport.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.