RECOLTAREA PROBELOR BIOLOGICE

ORDIN   Nr. 376 din 10 aprilie 2006

pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie

Prevederile prezentului ordin se aplică în cazul conducătorilor de autovehicule cu şi fără atestat profesional, precum şi conducătorilor de tramvaie.

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE

privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie

ART. 1

(1) Prelevarea sângelui necesar determinării alcoolemiei ori a probelor biologice în vederea stabilirii stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare se face în cadrul oricărei unităţi sanitare cu atribuţii în acordarea ASISTENŢEI MEDICALE DE URGENŢĂ sau, acolo unde există posibilitatea, în instituţiile de MEDICINĂ LEGALĂ, de la toate persoanele aduse de către autorităţile abilitate de lege în acest scop.

(2) Prelevarea probelor biologice poate fi făcută şi LA SOLICITAREA PERSOANELOR FIZICE, numai la nivelul instituţiilor medico-legale, valoarea probatorie a rezultatelor urmând a fi stabilită în conformitate cu legea.

ART. 2

(1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează unităţile sanitare care efectuează prelevări de probe biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie.

(2) Lista unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1), precum şi orice modificare ulterioară a acesteia se comunică inspectoratelor judeţene de poliţie, care o distribuie unităţilor de poliţie subordonate.

ART. 3

(1) PRELEVAREA PROBELOR BIOLOGICE şi efectuarea examenului clinic în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie CONSTITUIE URGENŢĂ MEDICALĂ şi nu poate fi refuzată de nici o unitate sanitară care are această atribuţie.

(2) Personalul medical care asigură prestaţia prevăzută la alin. (1) este reprezentat de medicii şi asistenţii medicali cu aviz de liberă practică.

ART. 4

REFUZUL, precum şi neîndeplinirea întocmai a procedurilor de prelevare prevăzute în prezentele norme atrage, după caz, RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ, ADMINISTRATIVĂ SAU CIVILĂ a personalului medical implicat, cu excepţia situaţiilor în care prin prelevare se pune în pericol iminent viaţa conducătorului auto devenit victimă.

ART. 5

(1) Prelevarea probelor biologice se face numai pe baza DOCUMENTELOR DE IDENTITATE: carte de identitate, paşaport sau permis de conducere, în conformitate cu drepturile pacientului.

(2) Dacă persoana adusă pentru prelevare nu deţine nici un act de identitate, poliţistul va prezenta medicului FIŞA DACTILOSCOPICĂ ÎNTOCMITĂ ÎN PREALABIL, care se anexează la buletinul de examinare clinică şi la procesul-verbal de prelevare.

(3) Amprentarea persoanei se poate face de către poliţist şi la sediul instituţiei medico-legale sau al unităţii sanitare la care urmează să se efectueze prelevarea.

ART. 6

Procedurile de prelevare a produselor biologice sunt următoarele:

a) pentru determinarea alcoolemiei se prelevează 2 (două) probe de sânge din venă la interval de o oră între prelevări, fiecare probă conţinând 10 ml sânge;

b) în situaţia în care nu se pot preleva 10 ml de sânge, se menţionează la rubrica „observaţii” a buletinului de examinare clinică, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, cu precizarea motivului;

c) prelevarea sângelui se face cu seringi de unică folosinţă, până la înlocuirea acestei metode cu trusa standard de prelevare special destinată acestui scop, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

d) prima prelevare se efectuează de preferinţă într-un interval de timp de până la 30 de minute de la producerea evenimentului care a determinat solicitarea prelevării de sânge;

e) pentru determinarea produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare se prelevează o singură probă de sânge şi în mod obligatoriu 50 – 100 ml urină.

ART. 7

(1) În situaţiile medicale speciale, în care nu poate fi efectuată cea de-a doua prelevare, precum şi în cazul REFUZULUI DE PRELEVARE, se menţionează acest fapt în mod expres în cadrul rubricii „observaţii” a buletinului de examinare clinică, precizându-se motivul neprelevării.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia refuzului de prelevare, se prelevează 10 ml urină, sub supraveghere, în flacon spălat, care ulterior va fi supus procedurii de sigilare prevăzute la art. 13, cu excepţia refuzului de prelevare.

ART. 8

(1) În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe, de regulă NU SE EFECTUEAZĂ CALCULUL RETROACTIV AL ALCOOLEMIEI, consemnându-se în procesul-verbal de prelevare al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2) Medicul şi poliţistul vor încunoştinţa persoana despre consecinţele refuzului prelevării celei de-a doua probe prevăzute la alin. (1).

(3) Dacă persoana examinată refuză prelevarea celei de-a doua prize de sânge, se consemnează refuzul de către persoana examinată, pe formularul prevăzut în anexa nr. 2.

ART. 9

Supravegherea persoanei examinate în intervalul dintre prelevări este asigurată de către organele de poliţie.

ART. 10

Tegumentele se dezinfectează cu substanţe antiseptice care nu conţin alcool, eter, benzen sau alte substanţe volatile, fiind permise numai clorura de benzalconiu sau soluţia apoasă de clorură de mercur.

ART. 11

Sângele prelevat se transferă într-un flacon curat, tip penicilină, sau în alt recipient cu volumul de minimum 10 ml şi se sigilează, UTILIZÂNDU-SE DUPĂ POSIBILITĂŢI ANTICOAGULANT (fluorură de sodiu sau citrat de sodiu neutru).

ART. 12

Flacoanele în care s-au introdus probele prelevate se sigilează imediat de către cadrul medical care a efectuat prelevarea, înscriindu-se pe etichetă, cu majuscule, următoarele date de identificare:

-NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI DE LA CARE S-A FĂCUT PRELEVAREA,

-DATA ŞI ORA PRELEVĂRII,

-CODUL PARAFEI MEDICULUI CARE A SUPRAVEGHEAT PRELEVAREA.

ART. 13

(1) SIGILAREA FLACOANELOR SE FACE ÎN FAŢA PERSOANEI EXAMINATE, imediat după prelevare, numai cu ceară rigidă (ceară roşie), aplicându-se sigiliul medicului legist, al unităţii sanitare sau al poliţistului în prezenţa căruia s-a făcut prelevarea.

(2) Unităţile sanitare desemnate pentru efectuarea prelevărilor de probe biologice vor fi dotate cu sigilii oficiale special destinate pentru operaţiunea de sigilare prevăzută la alin. (1).

(3) Sigiliile prevăzute la alin. (2) nu se mai utilizează după înlocuirea procedeului clasic de prelevare cu cel care utilizează trusele standard de prelevare.

ART. 14

(1) Probele prelevate şi sigilate, împreună cu exemplarul original al procesului-verbal de prelevare a probelor biologice şi al buletinului de examinare clinică, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezentele norme metodologice, vor fi puse, după încheierea procedurii de prelevare şi examinare, la dispoziţie poliţistului, care le va transporta şi le va depune în cel mai scurt timp la instituţiile medico-legale teritoriale.

(2) Copiile documentelor se păstrează de către organele de poliţie.

(3) În situaţia în care transportul sau depunerea probelor prelevate nu poate fi efectuat imediat, acestea se păstrează la frigider, în sediile unităţilor de poliţie, timp de maximum 3 zile.

(4) Se interzice instituţiilor medico-legale primirea probelor biologice aduse de alte persoane DECÂT POLIŢIŞTI.

ART. 15

Trimiterea flacoanelor cu probe la laborator se face numai în baza unei CERERI DE ANALIZĂ, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, întocmită de autoritatea care solicită prelevarea şi analiza probelor.

ART. 16

(1) Determinarea alcoolemiei se face numai în laboratoarele de toxicologie medico-legală de pe lângă instituţiile de medicină legală.

(2) Alcoolemia determinată în alte laboratoare clinice nu are valoare probatorie în justiţie.

ART. 17

(1) Cu ocazia prelevării primei probe, medicul EXAMINEAZĂ CLINIC PERSOANA adusă pentru prelevare de probe biologice, completând în mod obligatoriu toate rubricile buletinului de examinare clinică, al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice în 3 exemplare.

(2) În cazurile în care dispoziţiile alin. (1) nu se respectă, SE MENŢIONEAZĂ MOTIVELE CARE DETERMINĂ SITUAŢIA RESPECTIVĂ.

ART. 18

DATELE DE IDENTITATE ALE PERSOANEI şi MOMENTUL producerii evenimentului care a determinat solicitarea prelevării de probe biologice se COMPLETEAZĂ DE CĂTRE POLIŢIST sub semnătură proprie, în formularul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.

ART. 19

Exemplarul original al buletinului de examinare clinică va însoţi flacoanele cu probele prelevate şi va rămâne în păstrarea laboratorului medico-legal în al cărui departament de toxicologie a fost efectuată determinarea alcoolemiei.

ART. 20

(1) Rezultatele analizelor se consemnează în buletinul de analiză toxicologică, în care se înscrie valoarea concentraţiei alcoolului în sânge (alcoolemia) sau, după caz, şi în urină (alcooluria), în cele două probe analizate.

(2) Dozarea alcoolului se efectuează în mod obligatoriu prin metoda oficială de chimie analitică şi/sau prin metoda gaz-cromatografică, în conformitate cu avizul Consiliului superior de medicină legală.

(3) Buletinul de analiză se semnează de către specialistul care a efectuat analiza şi se contrasemnează de către şeful de laborator sau şeful de serviciu.

ART. 21

Utilizarea altor metode de analiză pentru determinarea alcoolemiei sau modificarea metodei oficiale atrage anularea valorii probatorii a rezultatelor.

ART. 22

(1) Evidenţa alcoolemiilor la nivelul instituţiilor medico-legale este menţionată într-un registru special, cu consemnarea tuturor datelor.

(2) Documentaţia fiecărui caz trebuie să cuprindă:

-adresa poliţiei,

-exemplarele originale ale buletinelor de examinare clinică şi ale

-proceselor-verbale de prelevare,

copiile buletinelor de analiză emise, eventuala corespondenţă privind cazul respectiv.

(3) Documentaţia prevăzută la alin. (2) va alcătui baza de date ştiinţifice necesară în cazurile în care justiţia solicită precizări suplimentare.

ART. 23

Flaconul cu urme de sânge neprelucrat se păstrează timp de 15 zile, după care este distrus.

ART. 24

Formularele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentele norme metodologice vor fi puse la dispoziţie unităţilor sanitare de către organele de poliţie, până la intrarea în vigoare a procedurii de prelevare cu trusa standard de prelevare.

ART. 25

(1) În situaţia producerii ACCIDENTELOR RUTIERE, după caz, SE PRELEVEAZĂ ŞI DE LA VICTIME CEL PUŢIN O PROBĂ DE SÂNGE, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6, chiar şi în absenţa poliţistului, căruia i se va aduce la cunoştinţă acest fapt în cel mai scurt timp.

(2) Reglementarea aspectelor de competenţă în aceste cazuri revine poliţiei.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) etichetarea, sigilarea, trimiterea la laborator şi analiza probelor de sânge prelevate se efectuează în conformitate cu prevederile art. 13 – 16.

ART. 26

Pentru a stabili consumul de produse ori substanţe stupefiante sau de medicamente cu efecte similare acestora, se prelevează o SINGURĂ PROBĂ DE SÂNGE şi 50 – 100 ml URINĂ, în flacoane separate de cele pentru alcoolemie sau cu trusă standard de prelevare separată.

ART. 27

Probele prelevate se supun aceleiaşi proceduri de securizare şi transport ca şi în cazul stabilirii intoxicaţiei etilice.

ART. 28

Determinarea prezenţei în organism a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se efectuează numai în laboratoarele de toxicologie medico-legală din cadrul institutelor de medicină legală, precum şi în oricare alt laborator de toxicologie medico-legală care are avizul expres al Consiliului superior de medicină legală.

ART. 29

Rezultatele analizelor de laborator se eliberează solicitanţilor după confirmarea achitării taxei stabilite pentru prestaţia respectivă.

ART. 30

Utilizarea trusei standard de prelevare, a cărei componenţă este prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, înlocuieşte metoda clasică în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

ART. 31

(1) Evidenţa truselor standard de prelevare se păstrează într-un registru special, sigiliile truselor deteriorate şi nefolosite fiind predate de serviciul de gardă, pe bază de proces-verbal, compartimentului economico-financiar al unităţii sanitare respective şi se păstrează pentru verificări.

(2) Pentru fiecare TRUSĂ STANDARD folosită se consemnează NUMĂRUL SIGILIULUI în registrul de prelevare sau de evidenţă şi în procesul-verbal de predare a truselor deteriorate.

ART. 32

(1) Trusele standard de prelevare se achiziţionează de către instituţiile medico-legale şi se pun la dispoziţie unităţilor desemnate, la solicitarea acestora.

(2) Unităţile sanitare desemnate pot achiziţiona şi ele trusele standard, în condiţiile prevăzute de art. 30, din bugetele proprii.

(3) În situaţia unităţilor sanitare care au achiziţionat truse standard, contravaloarea acestora este încasată de către aceste unităţi.

ART. 33

(1) Achiziţionarea truselor standard de prelevare se asigură din bugetul instituţiilor de medicină legală, contravaloarea acestora fiind încasată de către acestea, indiferent de locul în care s-a efectuat prelevarea.

(2) Dacă prelevarea probelor s-a efectuat în condiţiile prevăzute de art. 32 alin. (3), se va menţiona pe cutie acest aspect, aplicându-se ştampila unităţii sanitare respective.

ART. 34

Achiziţionarea formularelor prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice se asigură din bugetele instituţiilor medico-legale.

ART. 35

(1) În situaţii speciale, la cererea poliţistului sau a persoanei examinate, se pot preleva contraprobe de sânge.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) contravaloarea prestaţiilor este dublă.

ART. 36

(1) La prelevarea contraprobelor se va folosi o altă trusă standard, proba 1 şi contraproba 1 prelevându-se concomitent, de preferinţă din aceeaşi puncţionare a venei, procedeul fiind similar şi pentru proba 2 şi contraproba 2.

(2) Valoare de contraprobă poate avea şi analiza de laborator efectuată din sângele rămas de la primele determinări, păstrat în condiţii optime, menţionată în mod expres în cererea de analiză, situaţie în care pentru noua determinare se va achita numai contravaloarea analizei de laborator.

(3) Analizele de laborator se vor solicita simultan la laboratoare de toxicologie medico-legală diferite, conform competenţei teritoriale a instituţiilor de medicină legală prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a)       dacă probele se lucrează la nivelul unui serviciu de medicină legală judeţean, analiza contraprobelor se va solicita institutului de medicină legală competent teritorial;

b)      dacă probele se lucrează la nivelul unui institut de medicină legală, analiza contraprobelor se va solicita Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti;

c)       dacă probele se lucrează la nivelul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, analiza contraprobelor se va solicita unui alt institut de medicină legală.

 1. (4) Termenul de păstrare a contraprobelor până la predarea lor în laboratoarele de toxicologie medico-legală este de maximum 10 zile, în condiţii stricte de conservare la frigider.

Un comentariu la “RECOLTAREA PROBELOR BIOLOGICE

 1. Buna ziua.
  In noiembrie 2009, am intrat in depasirea unui autovehicul pe o portiune cu linie discontinua, vizibilitate foarte buna, dar ghinionul meu a fost ca soferul autovehicolului pe care eu doream sa il depasesc ori a facut o gresala, ori a facut-o intentionat, nu stiu nici in momentul de fata, dar a accelerat si s-a apropiat destul de periculos de mine. In acel moment eu fiind incadrat in depasire, am tras stanga din instinc, am agatat acostamentul care este destul de periculos si am fost aruncat de pe drum.Masina s-a rupt in doua la impactul cu un copac, iar eu am fost accidentat foarte grav, cu multe plagi deschise la nivelul capului, fractura faciala, fractura de membru deschisa, in stare de inconstienta.
  Am fost dus la cea mai aproape unitate medicala,in orasul Brad, unde am aflat ulterior ca curgea in urma mea sange foarte intens.De la aceasta unitate, fiind destul de grav, am fost trimis la Deva la un spital mai mare, unde am fost introdus in terapie intensiva, operat, si pana la urma pus pe picioare.
  Problema mea e ca dupa ce m-am pus pe picioare am aflat ca permisul mi-a fost retinut la politie pe motiv ca am avut o alcoolemie in sange de peste 0.8 la mie.
  Acest lucru era imposibil si le-am spus si in declaratie.Accidentul s-a intamplat pe la orele 22.45, cand mergeam dupa sotia mea care iesea de la servici, si de consumat, am consumat doua paharele de aprox 50 ml de tuica pe la orele 17.00, nimic altceva in plus.
  Am mers la politie sa vad care e problema, m-au amanat pe motiv ca cine se ocupa de caz era in concediu.Apoi a fost predat cazul la altcineva.
  Am depus o cerere pentru o contraexpertiza si mi s-a spus ca nu se poate face deoarece mi s-a prelevat o singura proba de sange, la unitatea sanitara din Brad.
  Am discutat si cu niste medici, am cautat si pe internet, si am aflat ca in
  situatia in care un pacient are pierderi masive de sange, cum am fost eu, analizele nu pot sa fie concludente ca si concentratie de alcool etilic in sange, si in al doilea rand, eu fiind inconstient, nu stiu cand mi s-a prelevat proba, nu se stie avand atatea rani cu ce mi s-au dezinfectat si daca dezinfectantul nu a afectat respectiva proba.
  Acuma, dupa 7 luni, situatia e la fel.Eu nu stiu pentru ce imi este retinut permisul.
  In accident am fost singura victima.
  Daunele au fost doar ale mele.
  Nu m-a acuzat nimeni de nimic, la dosar existand doar rezultatul unei probe care a fost prelevata nerespectandu-se normele metodologice de prelevare a probelor de sange, care nu poate fi valida, dar vad ca povestea asta se tot lungeste.
  Va rog frumos sa-mi spuneti parerea dumneavoastra in legatura cu acest caz.
  Va multumesc si va doresc numai bine.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.