DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL

Poliţistul este funcţionarul public, civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Exercitarea profesiei de poliţist implică, prin natura sa, îndatoriri şi riscuri deosebite.

Statutul special este conferit de îndatoririle şi riscurile deosebite, de portul de armă şi de celelalte diferenţieri prevăzute în statut.

Poliţistul este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatorilor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.

Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.

Poliţistul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, constituţia şi legile ţării, jurământul de credinţă faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea profesională.

Poliţistul răspunde , în condiţiile legii, pentru modul în care îşi execută atribuţiile de serviciu.

Poliţistul are dreptul la:

a)                  salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradul profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;

b)                 ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c)                  uniformă, echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

d)                 locuinţă de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;

e)                 concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

f)                    concedii medicale pentru: caz de boală, prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani, îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege;

g)                 bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvenului;

h)                  pensii, în condiţiile stabilite prin lege;

i)                    indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege;

j)                    decontarea chetuielilor de transport în cazul mutării în altă localitate şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

k)                  încadrarea activităţii în condiţii deosebite sau speciale de muncă, potrivit legii;

l)                    portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;

m)                asigurare de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

n)                  tratament medical în străinătate pentru afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvenului;

 • o)                 asistenţă juridică asigurată de către unitate, la cerere, în cazul cercetării sale pentru faptele comise în timpul sau în legătură cu exercitarea  atribuţiilor de serviciu.

p)

Armamentul dobândit personal se deţine, după pensionare, pe baza permisului obţinut în condiţiile legii.

Pentru activitatea desfăşurată poliţiştilor li se conferă ordine şi medalii potrivit legii.

În cazul întreruperii activităţii în poliţie, timpul cât poliţistul a desfăşurat o altă  activitate nu va fi luat în calculul vechimii în poliţie pentru care se conferă ordinul sau medalia.

Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia / soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50 % din salariul de bază.

Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia / soţul acestuia, în situţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţie lunară pentru chirie, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuată de o comisie constituită prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor, însuşită de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.

Soţul sau soţia poliţistului mutat/mutată în interesul serviciului în altă  localitate care a fost încadrat/încadrată în muncă şi a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul sau soţia, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 50 % din salariul de bază al poliţistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activităţi aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.

Prevederile de mai sus se aplică atât  poliţiştilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care au fost repartizaţi în unităţi situate în alte localităţi decât cele de domiciliu, cât şi soţilor sau soţiilor acestora.

De indemnizaţia lunară beneficiază şi soţul sau soţia care, la data mutării poliţistului, era înscris/înscrisă, în condiţiile legii, ca şomer, dar numai după expirarea termenului de plată a ajutorului de şomaj, stabilit prin lege.

Poliţistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei, a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi are sediul unitatea de poliţie la care este încadrat, în condiţiile legii.

În exercitarea atribuţiilor de serviciu poliţistul beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii.

Poliţistului i se asigură gratuit echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

Membrii familiei poliţistului beneficiază gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvenului, de :

a)       asistenţă medicală şi medicamente în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;

b)      decontarea cheltuielilor de transport în situaţia mutării poliţistului în interes de serviciu în altă localitate.

Potrivit prevederilor legale, familia poliţistului cuprinde soţul /soţia, copii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestuia.

Poliţistul pensionat şi soţia/soţul acestuia au dreptul gratuit la asistenţă medicală şi medicamente, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi au acces la casele de odihnă, sanatoriile, bazele sportive şi alte spaţii pentru odihnă şi agrement, care aparţin sau sunt în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Durata programului de lucru al poliţistului este de 8 ore pe zi şi 5 zile de săptămână, stabilită astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.

Dacă interesele serviciului o impun, acordarea zilelor de odihnă săptămânale ce se cuvin poliţistului poate fi amânată, în mod exepţional, cel mult de două ori într-o lună.

Poliţistul şi membrii familiei sale au dreptul la protecţie din partea structurilor specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

Poliţistul este dator:

a)       să fie loial instituţiei din care face parte, să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

b)      să dovedească solicitudine şi respect faţă de orice persoană, în special faţă de grupurile vulnerabile, să îşi consacre activitatea profesională îndeplinirii cu competenţă, integritate, corectitudine şi conştiinciozitate a îndatoririlor specifice de serviciu prevăzute de lege;

c)       să îşi perfecţioneze continuu nivelul de instruire profesională şi generală;

d)      să fie disciplinat şi să dovedească probitate profesională şi morală în întreaga activitate;

e)      să fie repectuos, cuviincios şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni;

f)         să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;

g)      să informeze şeful ierahic şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la faptele de corupţie săvârşite de alţi poliţişti, de care a luat cunoştinţă;

h)       prin întregul său comportament, să se arate demn de consideraţie şi încrederea impuse de profesia de poliţist;

Poliţistul este obligat:

a)       să păstreze secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

b)      să manifeste corectutudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază  de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială;

c)       să asigure infromarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal ale acestora, potrivit competenţelor legal stabilite;

d)      să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care face parte.

Poliţistului îi este interzis, în orice împrejurare:

a)       să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri sau alte avantaje;

b)      să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute de lit. a);

c)       să folosească forţa, altfel decât în condiţiile legii;

d)      să provoace unei persoane suferinţe fizice ori psihice cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o terţă persoană informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană

e)      l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori asupra unei terţe persoane;

f)         să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

g)      să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau care instigă la indisciplină;

h)       să aibă, direct sau prin imtermediari, într-o unitatate supusă controlului unităţii de poliţie din care face parte, interese de natură să compromită imparţialitatea şi independenţa acestuia.

Serviciul poliţienesc are caracter permanent şi obligatoriu.

Poliţistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea  atribuţiilor de serviciu, cu recompensarea  timpului lucrat, potrivit legii.

În situaţii de catastrofe, calamităţi sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice ori alte asemenea evenimente, poliţistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de poliţie din care face parte.

La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război, poliţistul va acţiona conform legii.

În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute mai sus, poliţistul care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, informând  superiorii săi despre aceasta.

Poliţistului îi este interzis :

a)       să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

b)      să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

c)       să candideze pentru autorităţile administraţiei publice locale, Parlamentul României şi pentru funcţia de preşedinte al României;

d)      să exprime în public opinii contrare intereselor României;

e)      să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

f)         să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii interzise de lege;

g)      să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitatea de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;

h)       să exercite activitatea cu scop lucrativ de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului sau a instituţiei din care face parte;

i)         să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de invăţământ.

Poliţistul poate prezenta în public, numai în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, informaţii şi date obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau poate face comentarii referitoare la astfel de date şi informaţii, dacă prin acestea nu este încălcat principiul prezumţiei de nevinovăţie ori nu sunt lezate dreptul la propria imagine, demnitatea, viaţa intimă, familială ori privată a persoanei sau nu este prejudiciată finalizarea urmăririi penale într-o cauză aflată în curs de cercetare ori de judecare.

Datele şi informaţiile clasificate, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale, potrivit legii, obţinute de poliţist în timpul exercitării atribuţiilor profesionale nu pot fi făcute publice pe o prioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor sale de serviciu, dacă legea nu prevede altfel.

4 comentarii la “DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL

 1. Persoana care, în România, are şi calitatea de poliţist… cum poate oferi spre vânzare, exemplare ale unui Album pe care l-a editat şi care conţine imagini ale propriilor sale creaţii de pictură, fără a risca vreo încălcare a legilor în vigoare?
  Ce eventuale derogări şi demersuri legale sunt necesare?
  Mulţumesc pentru eventualele clarificări.

  • Stimate domn, nu stiu la ce vanzare va referiti in primul rand.
   Aici nu este un blog de business si nimeni nu vinde nimic
   Iar daca va referiti la postarea unor imagini acestea sunt preluate de pe google si daca nu cumva stiti din acel moment ele conform legii sunt publice.
   Daca doriti informatii mai concrete, nu inteleg la ce va referiti asa fiti va rog mai clar si direct.
   Va multumesc
   Cu consideratie, Andrei Vocila

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.