CONCEPŢIA de dezvoltare a sistemului de formare profesională iniţială şi continuă a personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 2008-2012

 1. 1. PRIORITATEA ACTUALIZĂRII CONCEPTUALE

Punerea în aplicare a măsurilor de reformă a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) a impus o reconfigurare semnificativă de atribuţii şi misiuni ale componentelor sale. Acest fapt a produs, printre alte efecte, modificarea importantă a profilului său organizaţional şi, implicit, influenţarea directă, puternică şi permanentă a caracteristicilor şi compoziţiei resurselor umane.

Faţă de aceste evoluţii, formarea profesională iniţială şi continuă, segment complex şi multidimensional al managementului resurselor umane, a susţinut, într-o măsură însemnată, ritmul şi amploarea schimbărilor şi a oferit soluţii pertinente pentru sprijinirea îndeplinirii sarcinilor de muncă ale personalului, desfăşurarea fluentă a  proceselor de dezvoltare instituţională şi întărirea rolului de serviciu public al MIRA.  Menţionăm, în acest context, nevoia, devenită prioritară; a pregătirii în domeniul Schengen a aproximativ 65.000 persoane, precum şi încadrarea în MIRA din sursă externă a peste 50.000 de  noi angajaţi (34,6 % din efectivele existente) care necesită, pentru a ajunge la standardele profesionale optime   efectuarea unei serii de intervenţii formative, succesive, pe perioada mai multor ani.

Inerent, s-a manifestat, însă, uzura generală a sistemului de pregătire a personalului sub impactul unor factori intra şi extra organizaţionali. Contracararea consecinţelor pe care această realitate le relevă  impune adoptarea unei înnoiri decisive  de viziune la nivelul Concepţiei de formare profesională iniţială şi continuă a personalului  prin care să  se asigure continuarea modernizării  sale structurale şi funcţionale. Se impune, de asemenea,   sublinierea faptului că, în domeniul învăţământului, timpul se măsoară, de regulă, în termene medii şi lungi, aşa încât, pentru validarea unei Concepţii de formare şi, implicit, obţinerea de rezultate, este necesar ca, mai întâi, sistemul să ruleze, aducându-i-se, periodic, ajustările ce se impun.

În contextul nevoilor tot mai vaste şi variate de formare profesională ce intră în câmpul de interes al MIRA, reconceptualizarea domeniului în discuţie se constituie ca prioritate atât pentru instituţie, în ansamblu, cât şi pentru personalul acesteia, prezentul demers vizând, în egală măsură, atât segmentul ordinii şi siguranţei publice, cât şi pe cel al administraţiei publice din ministerul nostru.

Referindu-ne la activitatea de formare a personalului, subliniem faptul că inclusiv Comisia Europeană susţine în cadrul programelor finanţate prin fondurile structurale si Fondul de coeziune investiţia în cunoaştere, inovare si cercetare, îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a educaţiei, care să conducă spre schimbare si asumarea de noi provocări. Finanţat din Fondul Social European, programul operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” urmăreşte dezvoltarea capacităţii administrative şi sprijinirea eforturilor de modernizare a administraţiei publice româneşti.

Problematica formării personalului din administraţia publică presupune, însă, o abordare nuanţată având în vedere rolul instituţiei noastre în gestionarea, la nivel naţional, a procesului de reformă în domeniu. Astfel, programul operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, pentru care MIRA este autoritate de management, are obiectivul general de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul societăţii româneşti. Îndeplinirea  obiectivelor specifice ale programului care se referă, pe de o parte, la îmbunătăţirea managementului ciclului politicilor publice şi, pe de altă parte, la asigurarea calităţii eficacităţii şi eficienţei serviciilor publice poate fi sprijinită consistent şi prin exploatarea şanselor pe care le oferă dezvoltarea unui sistem de formare profesională articulat corespunzător.

Redefinirea conceptuală presupune, în esenţă, următoarele schimbări prioritare de abordare, menite să provoace răspunsul adecvat al sistemului de formare profesională iniţială şi continuă a personalului la necesităţile de actualizare, adaptare, progres  şi, totodată, eliminarea neajunsurilor care încă mai  persistă în domeniu :

 • regândirea sistemului dintr-o perspectivă de marketing – direcţionarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare pe coordonate de cerere şi ofertă reale; racordarea la cerinţele mediului şi supravegherea permanentă a acestuia, astfel încât să se facă faţă dificultăţilor ivite şi să se valorifice optim oportunităţile care apar; orientarea marcată spre satisfacerea beneficiarilor; asigurarea eficacităţii şi eficienţei activităţilor;
 • repoziţionarea funcţiei de formare prin acordarea importanţei ce i se cuvine între activităţile desfăşurate de către structurile de toate categoriile;
 • restructurarea sistemului formativ, astfel încât să corespundă, sub aspect organizatoric şi funcţional, solicitărilor în dinamică ale beneficiarilor;
 • sprijinirea formării în instituţie a unei culturi a planificării, monitorizării, evaluării şi rezultatelor;
 • promovarea unei legături logice între pregătire, performanţă, rezultate şi managementul carierei;
 • formarea de resurse umane de calitate, stabile şi adaptabile la contextele profesionale în care îşi desfăşoară activitatea;
 • facilitarea integrării în sistem a personalului, inclusiv  prin activităţi de formare profesională;
 • distribuirea corectă a responsabilităţilor formative între instituţie şi personalul acesteia;
 • structurarea unui mediu educaţional predictibil care să ofere personalului posibilităţi egale de învăţare şi autoperfecţionare, să încurajeze creativitatea şi inovaţia;
 • standardizarea activităţii de proiectare didactică prin extinderea implementării sistemului de pregătire centrat pe competenţe, întâi la formarea iniţială şi, ulterior, la cea continuă;
 • implementarea progresivă a elementelor care definesc conceptul de „organizaţie care învaţă”;
 • utilizarea pe scară largă a metodelor şi mijloacelor moderne de învăţământ (ex.sistemul e-learning);
 • intensificarea pregătirii personalului în domeniile managementului proiectelor, achiziţiilor publice, cunoaşterii limbilor străine şi integrării europene;
 • introducerea şi dezvoltarea sistemelor de asigurare a calităţii educaţiei în MIRA;
 • proiectarea sistemului de evaluare specializată a instituţiilor de învăţământ şi a structurilor de management al activităţilor de formare profesională (management educaţional) de la toate nivelurile, precum şi a programelor de pregătire şi a personalului didactic de predare;
 • diseminarea mai eficace, în sistemul lecţiilor învăţate (lessons learned), a experienţelor dobândite în acţiuni de cooperare internaţională;
 • asimilarea în procesul de formare a bunelor practici europene şi utilizarea raţională în unităţi a personalului pregătit în diferite contexte multinaţionale.

Pentru îndeplinirea priorităţii de actualizare a Concepţiei de formare profesională iniţială şi continuă a personalului MIRA, modificarea de viziune pe care am menţionat-o presupune, totodată, exprimarea dintr-o nouă perspectivă a misiunii generale,  scopului şi obiectivelor pe care le avem în vedere pentru ridicarea calităţii, eficacităţii şi eficienţei activităţii de pregătire.

Ca document de nivel ministerial, Concepţia cuprinde elementele de natură să contureze strategia domeniului şi stabileşte obiectivele generale ale dezvoltării sistemului de formare profesională iniţială şi continuă a personalului. Astfel, Direcţia Generală Management Resurse Umane (DGMRU) oferă în cadrul Concepţiei răspunsul la întrebarea: Ce trebuie făcut ? Materializarea nemijlocită, însă, a prevederilor Concepţiei, şi anume, Cum trebuie făcut ?, alegerea, adică, a   căilor şi metodelor de operaţionalizare, reprezintă   responsabilitatea generală a unităţilor centrale pentru domeniile coordonate funcţional, precum şi cea specifică a  inspectoratelor generale, agenţiilor, instituţiilor şi autorităţilor MIRA care deţin pârghiile de execuţie necesare şi, ca atare, pot promova, în limitele competenţelor, soluţiile pe care le previzionează.

În acest context, relevăm faptul că sistemul de învăţământ al MIRA trebuie să funcţioneze unitar şi coerent, pentru a fi posibilă implemenetarea dirijată a Concepţiei, concentrarea eforturilor şi resurselor în vederea îndeplinirii misiunii, scopului şi obiectivelor stabilite, precizarea corectă a responsabilităţilor şi realizarea oportună a corecţiilor ce se impun. Pentru materializarea acestui proiect de dezvoltare a sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului se va aplica principiul privitor la concentrarea activităţii de concepţie şi descentralizarea execuţiei, a principiilor managementului educaţional şi a celor didactice.

Perioada de aplicare a Concepţiei va fi 2008-2012, care se înscrie în intervalul prevăzut prin Programul de acţiune privind educaţia permanentă 2007-2013, astfel cum a fost stabilit prin Decizia 1720/EC /OJL 327/24.11.2006. În acest fel, va fi exploatată în beneficiul MIRA şi oportunitatea de a accesa fonduri pentru dezvoltarea sistemului de formare a personalului.

Elementele cheie pe care se statuează noua Concepţie sunt profesionalismul, eficacitatea şi eficienţa, văzute ca un complex de factori care se intercondiţionează, se susţin şi se potenţează reciproc cu scopul asigurării intereselor de formare individuale şi organizaţionale şi al  creşterii gradului de încredere a societăţii faţă de calitatea serviciilor oferite de MIRA.

 1. 2. MISIUNEA SISTEMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Misiunea sistemului de formare profesională este aceea de a contribui la asigurarea MIRA cu personal pregătit, competent, orientat spre succes şi integru, dedicat în mod conştient  interesului comun al organizaţiei şi capabil să-şi îndeplinească responsabilităţile  cu respectarea celor mai înalte valori sociale şi instituţionale.

Având în vedere  scopul şi obiectivele sistemului de formare profesională al MIRA, precum şi faptul că deserveşte o organizaţie de tipul, mărimea şi complexitatea acestuia, misiunea precizată  are ca axe de susţinere următoarele elemente:

a)      Cultivarea performanţei:

 • Dezideratul nostru este să dezvoltăm un sistem de pregătire modern şi performant, care să asigure profesionalismul personalului din structurile MIRA.

b)    Orientarea spre beneficiari:

 • Prioritatea activităţii o reprezintă pentru noi orientarea spre satisfacerea nevoilor individuale de formare ale personalului şi integrarea acestora în contextul general al interesului organizaţional de creştere a reuşitei profesionale prin pregătire.

c)     Interesul pentru dezvoltarea personalului din  sistemul de formare:

 • Vom acorda toată atenţia structurilor de management educaţional şi instituţiior de pregătire, sub aspectul selecţiei personalului, al profesionalizării şi motivării acestuia.

d)    Răspunsul oportun la nevoile de formare preocuparea noastră  permanentă:

 • Vom extinde oferta educaţională şi vom dezvolta  posibilităţile de materializare a acesteia, ca bază de punere în valoare a capacităţii de reacţie a sistemului de pregătire la solicitările beneficiarilor.

e)     Promovarea calităţii:

 • Vom asimila şi dezvolta mecanismele de asigurare a calităţii în învăţământ.

f)      Concentrarea pe eficacitate şi eficienţă:

 • La organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională vom promova criteriile de eficacitate şi eficienţă.
 1. 3. SCOPUL

Dezvoltarea unui sistem etic şi solid de formare iniţială şi continuă a personalului, capabil  să genereze modernitate, performanţă, flexibilitate şi,  implicit,  profesionalism, în condiţii de pragmatism, eficacitate şi eficienţă ale domeniului.

 1. 4. PRIORITĂŢILE DOMENIULUI FORMĂRII INIŢIALE ŞI CONTINUE

a)     Pregătirea personalului MIRA în domeniul Schengen.

b)    Aducerea nivelului de pregătire a personalului încadrat din sursă externă, îndeosebi în perioada 2005 – 2007, la standardele profesionale care să-i permită integrarea optimă în sistemul MIRA, îndeplinirea competentă a atribuţiilor şi misiunilor.

c)     Dezvoltarea sistemului de formare iniţială a personalului în instituţiile de învăţământ prin introducerea modalităţii de proiectare didactică  bazate pe  standardele ocupaţionale şi de pregătire.

d)    Asigurarea pregătirii personalului pe problematica integrării europene, în domeniul limbilor străine,  al informaticii, managementului proiectelor, pentru participarea la misiuni internaţionale.

e)     Profesionalizarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în structurile de management educaţional şi în instituţiile de învăţământ de toate categoriile.

f)      Identificarea pârghiilor motivaţionale care să sporească atractivitatea posturilor didactice.

g)     Reconceptualizarea pregătirii manageriale a personalului.

h)     Reconsiderarea formării continue în unităţi în scopul asigurării unei pregătiri profesionale fiabile a personalului la locul de muncă.

i)       Redefinirea sistemului instituţiilor de învăţământ pentru formare iniţială şi continuă, sub aspectul misiunii şi structurii.

j)       Modernizarea bazei materiale a formării iniţiale şi continue.

 1. 5. OBIECTIVELE GENERALE

a)     Ridicarea nivelului de profesionalism prin  promovarea, pe această cale, a interesului persoanelor şi instituţiei de a avea lucrători  mai bine pregătiţi şi, astfel, mai apţi pentru îndeplinirea, în folosul societăţii, a atribuţiilor şi misiunilor;

b)    Sporirea eficacităţii sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului prin raportare la necesitatea de amplificare a  capacităţii de îndeplinire a misiunii, scopului şi obiectivelor ce îi sunt stabilite în cadrul instituţiei;

c)     Asigurarea eficienţei optime a sistemului de formare a personalului prin obţinerea unui raport avantajos resurse alocate – rezultate, dar şi prin punerea, totodată, în evidenţă a efectelor negative pe care le poate genera lipsa de pregătire asupra randamentului  îndeplinirii atribuţiilor şi misiunilor.

 1. 6. PRINCIPALELE ELEMENTE DE CONCEPŢIE

În această secţiune este prezentată, succint, Concepţia de formare iniţială şi  continuă a personalului MIRA.

6.1 COMPETENŢELE DE BAZĂ ALE STRUCTURILOR CU ATRIBUŢII DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

6.1.1 Direcţia Generală Management Resurse Umane

 • Elaborează proiectele strategiei/concepţiilor şi politicilor ministeriale în domeniul formării iniţiale şi continue a personalului.
 • Îndeplineşte funcţia generală de reglementare a activităţii de învăţământ din MIRA.
 • Monitorizează domeniul formării iniţiale şi continue a personalului.
 • Controlează şi reglează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de pregătire a personalului MIRA.
 • Coordonează nemijlocit instituţiile de învăţământ din punctul de vedere al managementului formării iniţiale şi continue a personalului.

6.1.2. Structurile de management educaţional ale inspectoratelor generale (similare)

 • Organizează şi asigură aplicarea strategiei/concepţiilor şi politicilor  ministeriale privind formarea iniţială şi continuă a personalului.
 • Efectuează particularizările necesare în concepţiile de formare iniţială şi continuă a personalului propriu.
 • Formulează cadrul normativ intern pentru organizarea şi desfăşurarea formării iniţiale şi continue a personalului din structurile aflate în competenţă.
 • Conduc activitatea structurilor de management educaţional din unităţi şi a instituţiilor de învăţământ subordonate.
 • Controlează funcţionarea sistemului propriu de formare iniţială şi continuă.

6.1.3. Structurile/personalul cu atribuţii de management educaţional din unităţi

 • Aplică strategia/concepţiile şi politicile ministeriale şi ale inspectoratelor generale (similare) în domeniul formării personalului.
 • Organizează şi desfăşoară  la nivelul unităţilor activităţile de formare continuă a personalului.
 • Determină necesarul de pregătire la nivelul unităţii.
 • Asigură coordonarea activităţii de pregătire între compartimentele unităţii.
 • Controlează modul de organizare şi desfăşurare a formării continue în structurile subordonate.

6.2 FORMAREA INIŢIALĂ

6.2.1 Formarea iniţială a ofiţerilor

 • Formarea iniţială a ofiţerilor în Academia de Poliţie se desfăşoară prin studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, forma de zi, pentru poliţişti, poliţişti de frontieră şi jandarmi, în specializarea “ordine şi siguranţă publică” (studii de 4 ani la forme de învăţământ cu frecvenţă redusă, pentru sistemul la alegere) şi de 4 ani, forma de zi, pentru pompieri, specializarea „instalaţii pentru construcţii – pompieri ”.
 • Formarea ofiţerilor pentru specializări inexistente la Academia de Poliţie se realizează prin studii universitare în instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării (aviaţie, marină, ITC etc.).
 • Formarea ofiţerilor încadraţi pe funcţii de specialişti şi a celor trecuţi din corpul agenţilor/subofiţerilor se realizează prin cursuri de iniţiere în carieră cu durata de 4-12 săptămâni la Centrul de Studii Postuniversitare sau în centrele de perfecţionare/şcolile de aplicaţie ale inspectoratelor generale.

6.2.2 Formarea iniţială a agenţilor de poliţie şi a subofiţerilor

 • Formarea iniţială a agenţilor de poliţie/subofiţerilor în şcolile postliceale ale MIRA se realizează prin studii cu durata de 2 ani, la forma de zi.
 • Formarea agenţilor/subofiţerilor încadraţi din sursă externă se realizează prin cursuri de iniţiere în carieră cu durata de 4-16 săptămâni, în centrele/şcolile inspectoratelor generale.

6.2.3. Formarea iniţială a funcţionarilor publici

 • Formarea iniţială a funcţionarilor publici pentru Arhivele Naţionale se realizează la Academia de Poliţie prin studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani, la forma de zi, în specializarea „arhivistică”.
 • Formarea iniţială a funcţionarilor publici pentru celelalte structuri  ale MIRA se realizează la instituţiile şi prin formele de pregătire prevăzute de lege pentru această categorie de personal.

6.3.  FORMAREA CONTINUĂ

6.3.1. Formarea continuă organizată de către unităţi

 • include categoriile de pregătire care asigură profesionalismul personalului pentru îndeplinirea atribuţiilor la locul de muncă ;
 • formele de desfăşurare a pregătirii vor fi adecvate  nevoilor de formare practică ;
 • în programele de formare ale unităţilor vor fi prevăzute numai activităţi care pot fi efectiv desfăşurate la structurile respective, corespund nevoilor locale şi prezintă utilitate profesională ;
 • se va asigura formarea psihopedagogică a ofiţerilor care au atribuţii de pregătire a subordonaţilor.

6.3.2 Formarea  continuă organizată de către unităţile de învăţământ specializate

 • unităţile de învăţământ (de formare iniţială şi continuă) vor prelua unele sarcini de formare continuă alocate anterior pregătirii în unităţi;
 • sistemul de cursuri se va restructura în sensul desfăşurării de activităţi numai pe baza nevoilor de formare determinate;
 • durata cursurilor se va limita la minimum necesar, eliminându-se, totodată, paralelismele şi redundanţele;
 • procesul de descentralizare a formării continue se va amplifica prin arondarea, la unităţile de învăţământ, a judeţelor limitrofe, limitându-se, astfel, deplasările şi scoaterea personalului din dispozitive;
 • se va asigura echilibrarea sistemului instituţiilor de învăţământ prin realocarea de misiuni şi redimensionare pentru a asigura nevoile tuturor componentelor MIRA;
 • se va intensifica formarea în domeniul Schengen, pentru cunoaşterea limbilor străine, managementul proiectelor, misiuni internaţionale.

6.3.3 Formarea managerială

 • formarea managerială devine o prioritate a sistemului de învăţământ, având în vedere că a fost identificată ca deficit important al sistemului de pregătire al MIRA
 • formarea managerială se va desfăşura pe niveluri:

–         formarea managerială  de bază, pentru funcţiile de conducere de nivel inferior, la Academia de Poliţie;

–         formarea managerială specializată, pentru posturile de conducere de nivel mediu (birou, serviciu, echivalente), se va desfăşura sub responsabilitatea inspectoratelor generale;

–         formarea managerială de nivel superior şi  integrată, pentru posturile de conducere de nivel unitate şi superioare, la Centrul de Studii Postuniversitare al MIRA, care se va transforma în Centru de Formare Managerială;

 • pentru asigurarea condiţiilor didactice necesare îndeplinirii misiunii de formare managerială integrată (care va presupune organizarea de cursuri cu participare de personal din partea mai multor componente ale MIRA) se va continua recrutarea ca profesori a unor specialişti recunoscuţi şi a persoanelor care au îndeplinit funcţii de conducere;
 • pe măsura asigurării personalului necesar sub raport numeric şi calitativ, Centrul de Formare Managerială se va dezvolta instituţional şi va putea îndeplini şi sarcini de cercetare în domeniul ordinii şi siguranţei publice.

6.3.4 Formarea continuă a funcţionarilor publici din MIRA se va realiza de către Institutul Naţional de Administraţie, de către Centrele regionale sau de alte instituţii,  cu duratele şi la problematica stabilite pentru această categorie de personal.

 1. 7. IMPLEMENTAREA CONCEPŢIEI

Implementarea elementelor de concepţie se realizează prin activităţile subsecvente obiectivelor de la pct.5, prevăzute  în fişele din Planul anexat (Anexa nr.1). Această modalitate a fost aleasă îndeosebi din motive  de ordin practic, deşi este evident că unele dintre acţiunile şi măsurile preconizate operează transversal, intersectând sferele mai multor obiective, dintre cele precizate anterior.

7.1. ASIGURAREA  NIVELULUI NECESAR DE PROFESIONALISM AL PERSONALULUI

Ridicarea nivelului de profesionalism reprezintă obiectivul principal al activităţilor de formare iniţială şi continuă a personalului. Atingerea acestui obiectiv presupune formularea corectă a premiselor şi stabilirea adecvată a măsurilor de implementare care să activeze potenţialul de modernizare a sistemului. Asigurarea profesionalismului nu este un obiectiv în sine şi pentru sine. Competenţa obţinută prin pregătire  va genera profesionalismul  necesar  personalului pentru a-şi îndeplini cu mai multă competenţă   atribuţiile    în serviciul instituţiei şi în beneficiul    cetăţenilor    (Fişa nr. 1). Din această perspectivă, subliniem faptul că formarea profesională constituie, în primul rând,  un interes major al instituţiei.

7.2. SPORIREA EFICACITĂŢII SISTEMULUI DE FORMARE

Eficacitatea este indicatorul care pune în evidenţă măsura în care se îndeplinesc obiectivele organizaţionale, respectiv ale sistemului de formare profesională, în cazul nostru. Ca urmare, vom enunţa premisele avute în vedere pentru promovarea unor schimbări cuantificabile, specifice, realizabile şi agreate la nivel instituţional prin care să sporească eficacitatea funcţională şi structurală a sistemului de formare. Se impune, astfel, o  promovare sistematică a activităţii de formare care să vizeze poziţionarea mai corectă a acesteia la nivel organizaţional sub aspectul importanţei pe care trebuie să o aibă în cadrul instituţiei obţinerea de  personal mai calificat şi asigurarea unor servicii publice  de calitate superioară (Fişa nr.2).

7.3.   ASIGURAREA EFICIENŢEI

Problema resurselor alocate activităţilor de pregătire nu s-a pus foarte corect o lungă perioadă de timp, aspectele de ordin financiar şi material fiind considerate a fi de resortul exclusiv al structurilor de specialitate. În prezent, s-a trecut la o cuantificare din ce în ce mai exactă a utilizării resurselor financiare, umane, materiale şi de timp pe care le solicită organizarea şi desfăşurarea  acţiunilor de formare, evaluările cuprinzând atât costurile directe, cât şi pe cele asociate.

Spre a măsura, însă, eficienţa unei activităţi de formare prin chiar efectele nemijlocite pe care le produce este necesar să se pună în balanţă   resursele folosite cu rezultatele obţinute. În aceeaşi linie de gândire,  trebuie să dobândim obişnuinţa de a evalua şi implicaţiile,  de toate categoriile,  ale neefectuării unor programe de pregătire. Acestea pot însemna atât risipă nejustificată de resurse, cât şi, în cazul instituţiei noastre, neîndeplinirea unor atribuţii şi misiuni, servicii de o calitate mai redusă, deficit de imagine, ori alt gen de pierderi care se răsfrâng, nu doar colateral,  şi asupra ansamblului societăţii (Fişa nr. 3).

8.  ALTE ASPECTE PRIVIND ASIGURAREA PROFESIONALISMULUI,  EFICACITĂŢII ŞI EFICIENŢEI

 • Problema formării profesionale iniţiale şi continue a personalului  MIRA s-a pus din ce în ce mai acut în perioada pregătirii pentru aderarea la UE şi va rămâne  în actualitate şi pe viitor, ca prioritate organizaţională a instituţiei noastre.
 • La proiectarea elementelor de structură ale sistemului formativ prevalează principiul potrivit căruia acestea susţin  misiunile organizaţiei. Având în vedere faptul că formarea personalului a fost declarată ca prioritate a MIRA, este necesar ca şi structurile organizatorice să exprime importanţa acordată domeniului, în condiţii de eficacitate şi eficienţă. În aceeaşi măsură, însă, constituirea de structuri şi suplimentarea de posturi se vor subsuma politicii MIRA de descentralizare şi eliminare a paralelismelor.
 • Pentru asigurarea echilibrelor necesare funcţionării şi dezvoltării sistemului de formare, spre a reflecta cât mai realist complexitatea activităţilor din domeniu şi a pune la dispoziţia inspectoratelor generale instrumentele optime pentru gestiunea activităţilor de pregătire, se va analiza oportunitatea, necesitatea şi posibilitatea implementării măsurilor menţionate în Anexa nr.2. Funcţiile necesare pentru eventuala constituire a structurilor ce se estimează a fi înfiinţate se asigură prin redistribuire de posturi în cadrul numărului aprobat la nivelul inspectoratelor generale.
 • Se impune exceptarea structurilor de management educaţional  şi a instituţiilor de învăţământ de la constituirea sistemului piramidal al posturilor, având în vedere că în cadrul acestora trebuie să fie atrase şi motivate corespunzător persoane cu experienţă / vechime în activitate, specialişti în educaţie şi  în diferite domenii operative.
 • Identificarea, pentru creşterea gradului de atractivitate a posturilor didactice, a unor  modalităţi de salarizare motivante.
 • Întocmirea anuală, de către DGMRU, pentru conducerea MIRA, a raportului de progres privind aplicarea Concepţiei.
 • Coordonarea generală a măsurilor de aplicare a Concepţiei se va realiza de către DGMRU, iar responsabilitatea implementării revine structurilor competente în materie.

9. INVESTIŢIA ÎN FORMAREA PERSONALULUI

Aplicarea Concepţiei presupune includerea în bugetul MIRA a sumelor necesare investiţiei pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de formare iniţială şi a celui de formare continuă. Pentru sistemul de formare iniţială, solicitarea de  fonduri se va face în funcţie de cifrele de şcolarizare aprobate pentru învăţământul universitar şi pentru cel preuniversitar.

Inspectoratele generale, în raport de efectivele şcolarizate, vor realiza repartizarea sumelor cuvenite, astfel încât să se asigure funcţionarea normală a sistemului propriu de formare iniţială – cheltuieli de personal, cheltuieli de dotare cu mijloace de învăţământ, pentru dezvoltarea bazei materiale, sumele necesare echipării, cazării şi hrănirii elevilor etc., precum şi pentru formarea elevilor şi studenţilor pregătiţi pentru nevoile MIRA în unităţi şcolare ale Ministerului Apărării.

Unităţile de formare continuă vor fi finanţate de la Capitolul 56 – Ordine şi siguranţă publică din care se vor suporta cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea pregătirii continue a personalului în unităţi şi, în funcţie de nevoi şi posibilităţi,  prin cursuri cu scoatere de la locul de muncă.

Inspectoratele generale vor include în bugetele proprii sumele necesare pentru asigurarea etapizată a unui minim de mijloace de învăţământ pentru dotarea unităţilor teritoriale.

Planurile de investiţii vor prevedea constituirea etapizată a structurilor prevăzute a se înfiinţa, precum şi asigurarea  poligoanelor de tragere şi a bazelor sportive unice de garnizoană care să poată fi folosite, în comun, de toate structurile de la nivelul judeţelor.

10. Prezenta Concepţie cuprinde măsurile minime necesare prin care se poate asigura dezvoltarea sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului MIRA, actualizarea şi modernizarea proceselor din cadrul acestuia pentru creşterea gradului de profesionalizare a efectivelor instituţiei în condiţii de eficacitate şi eficienţă. Aplicarea Concepţiei va asigura, totodată, o mai bună compatibilizare cu sisteme de formare profesională similare din ţări ale UE, ceea ce va permite, astfel, pregătirea în spirit european a personalului instituţiei.

După aprobarea Concepţiei, inspectoratele generale şi celelalte unităţi cărora le revin responsabilităţi prin prezenzul document vor elabora în termen de 60 de zile planuri de implementare proprii prin care se va realiza particularizarea de către acestea a măsurilor organizatorice pentru asigurarea profesionalismului, eficacităţii şi eficienţei sistemului de formare iniţială şi continuă, solicitarea de resurse, planificarea acestora şi, în funcţie de necesităţi,  prioritizarea activităţilor pe care le preconizează.

DIRECTOR GENERAL

Chestor

VIZITIU PETRICĂ CONSTANTIN

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.