OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT (O.R.N.I.S.S.)

Probleme:

1. Consideraţii preliminare;
2. Atribuţiile ORNISS;
3. Organizarea, funcţionarea şi conducerea O.R.N.I.S.S..

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
După parcurgerea acestei teme, cursantul va fi în măsură să:
– cunoască atribuţiile O.R.N.I.S.S.;
– enumere măsurile de securitate pe care trebuie să le ia O.R.N.I.S.S. în relaţia cu N.A.T.O.;
– stabilească structura şi modul de conducere al O.R.N.I.S.S.;
– aprofundeze regulile care stau la baza executării controlului de securitate organizat de ORNISS;
– precizeze în ce constă planul de pregătire al personalului care lucrează în compartimentele  unde   se   gestionează  documente  ce  conţin informaţii clasificate;

– fie capabil să execute întocmai, la timp şi conform actelor normative în vigoare sarcinile de serviciu privind protecţia informaţiilor clasificate.

1. Consideraţii preliminare

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare O.R.N.I.S.S., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Guvernului României şi în coordonarea directă a primului-ministru, ca autoritate la nivel naţional în domeniul securităţii informaţiilor clasificate.

O.R.N.I.S.S. asigură implementarea unitară, la nivel naţional, a măsurilor de securitate a informaţiilor naţionale clasificate, precum şi a celor echivalente care fac obiectul tratatelor, înţelegerilor şi acordurilor bilaterale sau multilaterale la care România este parte.

O.R.N.I.S.S. reprezintă organismul naţional de legătura pentru informaţiile clasificate cu Oficiul de Securitate al NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din statele membre şi partenere ale Alianţei Nord-Atlantice, precum şi cu cele ale statelor cu care România a încheiat tratate, înţelegeri sau acorduri care prevăd protecţia informaţiilor clasificate.

2. Atribuţiile O.R.N.I.S.S.

O.R.N.I.S.S. exercită atribuţii de reglementare, autorizare, evidenţă şi control în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, ale Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin H.G. nr. 585/2002, şi ale Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin H.G. nr. 353/2002, scop în care:

a)  organizează evidenţa listelor şi a informaţiilor secrete de stat, a
termenelor de menţinere in nivelul de clasificare, a personalului verificat si
avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi a registrelor de
autorizări   de   la   instituţiile   care   deţin   sau   care   utilizează   informaţii
clasificate;

b)   elaborează  norme,   instrucţiuni   si   proceduri   pentru   protecţia
informaţiilor naţionale clasificate şi, respectiv, a informaţiilor clasificate ale
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, denumita în continuare NATO;

c)       asigura respectarea standardelor naţionale şi, respectiv, ale NATO
privind gestionarea documentelor clasificate;

d)      cooperează cu instituţiile publice, inclusiv cu cele care au atribuţii
privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

e)   aproba  eliberarea  certificatelor  de   securitate  pentru  acces   la
informaţii naţionale clasificate;

f) eliberează certificate de securitate pentru acces la informaţii NATO
clasificate si pentru participarea la activităţi organizate in cadrul Alianţei
Nord-Atlantice;

g)  stabileşte cerinţele de securitate pentru încăperile si containerele
speciale,  mecanismele de închidere,  sistemele de cifru si încuietori şi
autorizează utilizarea lor pentru păstrarea informaţiilor secrete de stat,
potrivit legii;

h) organizează şi coordonează activităţile de pregătire a structurilor şi funcţionarilor de securitate la persoanele juridice care gestionează informaţii clasificate;

i) eliberează, în condiţiile prevăzute de standardele naţionale, autorizaţii speciale pentru fotografierea, filmarea, cartografierea sau executarea de lucrări de arte plastice pe teritoriul României, in obiective sau locuri de importanta deosebita pentru protecţia informaţiilor clasificate;

j) asigura, prin intermediul agenţiilor specializate, implementarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate in România şi a Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, referitoare la protecţia informaţiilor stocate în cadrul sistemelor de prelucrare şi transmitere automata a datelor;

k) coordonează implementarea unitara la nivel naţional a masurilor de protecţie a informaţiilor clasificate din domeniul industrial;

1) eliberează autorizaţii si certificate de securitate industriala în conformitate cu standardele in domeniu;

m) organizează evidenta autorizaţiilor si a certificatelor de securitate industriala la nivel naţional;

n) organizează şi controlează Sistemul National de Registre (SNR) a cărui baza este Registrul Central;

o) efectuează constatări in cazurile de nerespectare a prevederilor legale de securitate, ce pot induce riscuri pentru securitatea informaţiilor clasificate, îi informează operativ pe primul-ministru şi ia masurile legale ce se impun;

p) avizează acordurile internaţionale departamentale care privesc protecţia informaţiilor clasificate;

q) coordonează, la dispoziţia primului-ministru, activităţile necesare negocierii şi încheierii acordurilor internaţionale în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

r) acreditează şi reacreditează sistemele de protecţie a informaţiilor clasificate.

3. Organizarea, funcţionarea şi conducerea O.R.N.I.S.S.

In vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin ORNISS este abilitat să solicite informaţiile necesare de la conducătorii autorităţilor si ai instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat.

Conducătorii autorităţilor si ai instituţiilor publice, ai agenţilor economici cu capital integral sau parţial de stat şi ai altor persoane juridice de drept public ori privat au obligaţia de a pune la dispoziţie ORNISS datele si informaţiile referitoare la protecţia informaţiilor clasificate din domeniul lor de activitate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

ORNISS este condus de un director general asimilat funcţiei de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.

Directorul general prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, anual şi ori de cate ori este nevoie, informări privind activitatea desfăşurată de ORNISS.

Directorul general prezintă primului-ministru, anual şi ori de câte ori este nevoie, informări, evaluări şi analize ale situaţiei din domeniul de responsabilitate, precum si propuneri concrete de remediere a deficientelor constatate si de perfecţionare a cadrului de activitate specifică.

Directorul general este ordonator principal de credite bugetare şi reprezintă ORNISS în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele juridice şi fizice, romane sau străine.

In exercitarea conducerii ORNISS directorul general emite ordine şi decizii, potrivit reglementarilor legale în vigoare.

Pe lângă directorul general funcţionează Consiliul de coordonare ca organ consultativ. Consiliul de coordonare funcţionează potrivit regulamentului aprobat prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general. Membrii Consiliului de coordonare sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general.

Structura organizatorica, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale ORNISS, pana la nivelul direcţiilor inclusiv, se aproba de primul-ministru, la propunerea directorului general, in limita numărului de posturi aprobat.

In cadrul direcţiilor se pot organiza sectoare, servicii sau birouri, după caz, cu aprobarea directorului general.

Numărul maxim de posturi din structura ORNISS  este de   125, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia.

Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Securitate, stabilite prin H.G.nr. 864/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Securitate, sunt preluate de O.R.N.I.S.S..

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.